Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.32, 16.4.2019

Úradná správa SOFZ č.32

ŠTK SOFZ č.32

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-B - 13. kolo: Gelnica - Prakovce dňa 19.04.2019 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Prakovce poplatok 5€).
U15-A - 20. kolo: Hrabušice - Odorín dňa 05.05.2019 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15-B - 12. kolo: Gelnica - Margecany dňa 05.05.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).

2. ŠTK na základe výsluchov predvolaných osôb (R a AR1), po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto:
ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola - U19-B: Helcmanovce - Nálepkovo a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP t.j. 2:7 podľa SP č. 82 bod 1/g - pokles počtu hráčov družstva D pod sedem. ŠTK dáva do pozornosti DK FK Slovan Helcmanovce, TJ Slovan Nálepkovo a R stretnutia.

3. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Kaľavský Timotej RP 1288246 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 17.kola - VI. liga: Chrasť n/H - Margecany.
- Fabišík Erik RP 1287121 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 17.kola - VI. liga: SŠM Bystrany - Kojšov.

4. ŠTK nariaďuje odohrať 2. kolo kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy dňa 01.05.2019 o 16:30 hod.

Vyžrebovanie 2. kola:
Sp. Bystrany - Gelnica „A"
Chrasť n/H - Letanovce
Iliašovce - Smižany
Gelnica „B" - Teplička

Hrací čas: 2 x 45 min. + 15 min. polčasová prestávka.
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v počte 5 hráčov z každého družstva až do konečného rozhodnutia kopov. Družstva štartujú na vlastné náklady. Odmeny delegovaných osôb hradí SOFZ. Zápis o stretnutí sa nevypisuje cez ISSF systém, ale v papierovej forme. Štart hráčov na platné RP.

3. kolo sa uskutoční 08.05.2019.

5. ŠTK SOFZ organizuje turnaj prípraviek dňa 16.05.2019 na HP FK SNV. Z uvedeného dôvodu vyzýva FK SOFZ o nahlásenie klubov podaním cez ISSF v termíne do 01.05.2019. Turnaja sa zúčastnia hráči narodení po 1.1.2007.

6. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U14 v termínoch 24.04., 09.05., 20.05. a 10.06. Miesta uvedených zrazov budú spresnené v nasledujúcich ÚS. Z uvedeného dôvodu vyzýva FK SOFZ o nahlásenie nominovaných hráčov podaním cez ISSF do 19.04.2019. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005.

7. ŠTK nariaďuje počnúc 15. kolom v VI. lige a 12. kolom v VII. lige povinné natáčanie videozáznamu z futbalových stretnutí statickou kamerou umiestenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP pod disciplinárnymi následkami.
Uvedenú skutočnosť uvedie R stretnutie v zázname o priebehu stretnutia a DS vo svojej správe pod následkami zastavenia činnosti.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 13.04. - 14.04.2019.

DK SOFZ

U. č. 20-125-2018/2019: Adrián Šarišský (1376441; ŠK Braeznovica Letanovce; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 15.4.2019 do 28.4.2019// 5.- €

U. č. 20-126-2018/2019: Rudolf Pecha (1315426; TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.4.2019 // 10.- €

U. č. 20-127-2018/2019: Lukáš Pribičko (1286803, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.4.2019 // 10.- €

U. č. 20-128-2018/2019: Tomáš Staššík (1088137, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.4.2019 // 10.- €

U. č. 20-129-2018/2019: Jozef Suchý (1238511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 15.4.2019 // 10.- €

U. č. 20-130-2018/2019: Vladimír Ferenc (1184016, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 15.4.2019 // 10.- €

U. č. 20-131-2018/2019: František Bikár (1321647, AŠK Maria Huta; U19-B) - Poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (poškodenie dverí na kabíne hostí po majstrovskom stretnutí) - v nadväznosti na U. č. 19-121-2018/2019, U. č. 19-122-2018/2019, zápisu o stretnutí ako aj podania R a vyjadrenia klubu AŠK Maria Huta DK SOFZ v senáte rozhodla a ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 64 ods. 2 DP od 9.4.2019 do 23.4.2019, pričom výkon DS v trvaní 1 týždňa od 9.4.2019 v rámci predbežného ochranného opatrenia bol započítaný // 5.- €

U. č. 20-132-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 11. kola U19-B medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Slovan Nálepkovo - pokles hráčov domácich pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 20-133-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (odhlásenie mužstva dorastu zo súťaže U19-B počas priebehu súťažného ročníka, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/7/m2 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m2, pričom DK vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa pokutu primerane znížila
// 200.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 20-134-2018/2019: R (Roman Pecha) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (neuvedenie skutočného počtu hráčov domácich, ktorí nastúpili na stretnutie a nesprávne uzavretie predčasne ukončeného stretnutia do zápisu o stretnutí 11. kola U19-B medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Slovan Nálepkovo) - DS: podľa čl. 63 ods. 1 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a R dôrazne vytýka takéto pochybenie a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia mu bude uložená DS - pozastavenie výkonu funkcie R

U. č. 20-135-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí ŠTK - nerešpektovanie predvolania ŠTK SOFZ), DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m,
// 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 20-136-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovan Nálepkovo - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí ŠTK - nerešpektovanie predvolania ŠTK SOFZ), DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m,
// 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 17.-21.04.2019

VI. liga, 18. kolo (21.04.2019) o 16:00 hod. 

Spartak Bystrany - Chrasť n/H Pekár, Pavlík F., Mužík, Kročian
Margecany - Smižany Slebodník, Kováč, Fabiny
Teplička - Gelnica Novotný, Tuleja, Gibala, Pavlík
Jamník - SŠM Bystrany Cehuľa, Števčík, Hrušovský, Melek
Kojšov - Prakovce Čuj, Šuba S., Kerecman, Kunzo F.
Letanovce - Helcmanovce Sucheňák, Šándor, Hamráček, Tkáčik

VII. liga, 14.kolo (21.04.2019) o 16:00 hod.

Spišská Nová Ves „B" - Markušovce 20.4. Žiga M., Baldovský, Pavlík F., Švarc
Sp. Hrušov - Slovinky Petruška, Olejník A., Chovanec
Iliašovce - Hnilčík Pecha, Revaj
Spišské Tomášovce - Matejovce n/H Furman, Cmorej
Jaklovce - Gelnica „B" Šofranko, Magdoško, Žiga Ľ.

U19-A, 10. kolo (20.04.2019) o 16:00 hod.

Teplička - Rudňany 18.4. o 14:00 Pecha, Žiga Ľ.
Olcnava - Odorín o 10:30 Gibala, Cmorej
Spartak Bystrany - Hrabušice Kačír, Chovanec
Chrasť n/H - Krompachy Žiga T., Šándor
Matejovce n/H - Letanovce Bednár H., Olejník A.

U19-B, 13. kolo (20.04.2019) o 16:00 hod. 

Gelnica - Prakovce 19.4. o 13:30 Džubák, Magdoško
Mníšek n/H - Nálepkovo Sucheňák, Mužík
Kluknava - Margecany Kotrady, Števčik

U15-A, 18. kolo (20.04.2019) o 13:45 hod. 

Spišská Nová Ves „B" - Slovinky 17.4. o 16:00 Kerecman
Hrabušice - Rudňany 18.4. o 15:30 Tuleja, Olejník A.
Jamník - Poráč o 12:00 Pecha, Žiga Ľ.
Markušovce - Olcnava Hrušovský
Teplička - Odorín 21.4. o 13:30 Gibala
Letanovce - Spišské Tomášovce 21.4. o 13:30 Hamráček

U15-B, 10. kolo (20.04.2019) o 13:45 hod.

Helcmanovce - Maria Huta o 10:30 Kotrady
Gelnica - Kluknava o 10:30 Džubák
Margecany - Švedlár o 13:00 Števčík, Magdoško
Mníšek n/H - Prakovce o 13:30 Mužík, Sucheňák
Nálepkovo - Veľký Folkmar Fabiny, Revaj

Zmeny v obsadení R a DZ 

Dospelí
Spišský Hrušov - Slovinky Petruška, Olejník A.
Spišské Tomášovce - Matejovce n/H Chovanec za Cmoreja
Dorast
Gelnica - Prakovce 19.4. o 13:30 Žiga T. za Džubáka
Olcnava - Odorín o 10:30 Šuba S. za Cmoreja
Kluknava - Margecany Kotrady
Žiaci
Gelnica - Kluknava o 10:30 Števčík, Magdoško

OSPRAVEDLNENIA
20.4. - Šofranko, Kopaničák, Pižem, Petruška, Širila, Tuleja, Džubák do konca jarnej časti, Cmorej do prihlásenia
21.4.- Kopaničák, Pižem, Širila

KR zobrala na vedomie podnet OKŠ Spišský Hrušov bez prijatia ďalších opatrení
KR na základe podnetu FK Margecany žiada TJ Sokol Chrasť n/H o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Chrasť n/H - Margecany v termíne do 23.4.2019
KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia TJ SŠM Bystrany - FK Slovan Helcmanovce bez prijatia ďalších opatrení.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569245