Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.31, 9.4.2019

Úradná správa SOFZ č.31

ŠTK SOFZ č.31

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 14.kolo: FK SNV „B" - Markušovce dňa 20.04.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U19-A - 10. kolo: Teplička - Rudňany dňa 18.04.2019 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U15-A - 18. kolo: Hrabušice - Rudňany dňa 18.04.2019 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U15-A - 22. kolo: FK SNV"B" - Sp. Tomášovce dňa 19.05.2019 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

2.ŠTK doporučuje v stretnutiach 17.kola VI. a 13. kola VII.ligy uctiť si minútou ticha pamiatku zosnulého hráča TJ SŠM Bystrany p. Ivana Lipovského.

3. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.04.2019 o 16:30 hod. z FK Slovan Helcmanovce - ved. družszva- p. Martin Drajna, kap. družstva- p. Jakub Pokuta, TJ Slovan Nálepkovo - ved. družstva - p.Dávid Lapšansky, kap. družstva - p. Branislav Vaškovič, R stretnutia - p. Roman Pecha a AR1 - Ľubomír Žiga.

4. ŠTK nariaďuje odohrať 2. kolo kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy dňa 01.05.2019 o 16:30 hod.
Vyžrebovanie 2. kola:
Sp. Bystrany - Gelnica „A"
Chrasť n/H - Letanovce
Iliašovce - Smižany
Gelnica „B" - Teplička

Hrací čas: 2 x 45 min. + 15 min. polčasová prestávka.
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v počte 5 hráčov z každého družstva až do konečného rozhodnutia kopov. Družstva štartujú na vlastné náklady. Odmeny delegovaných osôb hradí SOFZ. Zápis o stretnutí sa nevypisuje cez ISSF systém, ale v papierovej forme. Štart hráčov na platné RP.

3. kolo sa uskutoční 08.05.2019.

5. ŠTK nariaďuje počnúc 15. kolom v VI. lige a 12. kolom v VII. lige povinné natáčanie videozáznamu z futbalových stretnutí statickou kamerou umiestenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP pod disciplinárnymi následkami.
Uvedenú skutočnosť uvedie R stretnutie v zázname o priebehu stretnutia a DS vo svojej správe pod následkami zastavenia činnosti.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 06.04. - 07.04.2019.

7. ŠTK na základe podania FK Slovan Helcmanovce cez ISSF systém zo dňa 12.04.2019 berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže U19-B počnúc 12.kolom a zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky.Družstva vo vylosovaní majú voľný los.Do pozornosti DK. 

DK SOFZ

U. č. 19-119-2018/2019: Michal Lukáš (1200303, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 8.4.2019 // 10.- €

U. č. 19-120-2018/2019: Ján Kováč (1232377; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 9.7.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 19-121-2018/2019: DK SOFZ žiada TJ Nový život Kluknava o zaujatie stanoviska k poškodeniu dverí hráčom hostí po majstrovskom stretnutí 11. kola U19B medzi TJ Nový život Kluknava a AŠK Maria Huta, najmä aká škoda bola spôsobená, či už bola uhradená, a či bol identifikovaný previnilec, ktorý škodu spôsobil. Rovnako DK SOFZ ukladá klubu AŠK Maria Huta zaslať vyjadrenie k uvedenému incidentu s presným identifikovaním previnilca, ktorý dvere poškodil, k rozsahu škody, aká bola domácemu klubu spôsobená, či bola už aj uhradená, a či výbor FK prejednal previnenie hráča, aké opatrenie klub vo vzťahu k previnilcovi prijal. Stanoviská dotknutých klubov DK SOFZ očakáva prostredníctvom ISSF systému najneskôr do piatku 12.4.2019 do 20.00 hod. // bez poplatku

U. č. 19-122-2018/2019: František Bikár (1321647, AŠK Maria Huta; U19-B) - v nadväznosti na U. č. 19-121-2018/2019 a na základe zápisu o stretnutí ako aj podania R na DK SOFZ ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do rozhodnutia o disciplinárnom previnení podľa čl. 43 ods. 2, ods. 4 DP // 5.- €

U. č. 19-123-2018/2019: DK SOFZ v nadväznosti na U. č. 18-118-2018/2019 a na základe oznámenia HK SOFZ ruší predbežné ochranné opatrenia uložené FK: Krompachy, Mária Huta, Sp. Tomášovce a V. Folkmar z dôvodu uhradenia záväzku vo vzťahu k SOFZ v lehote určenej DK SOFZ // bez poplatku

U. č. 19-124-2018/2019: Marek Gmiter (1189958;FK Prakovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 9.7.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ na dni 13.-14.04.2019

VI. liga, 17. kolo (14.04.2019) o 15:30 hod.
Prakovce - Letanovce 13.4. Tuleja, Kačír, Kopaničák, F. Kunzo
Gelnica - Jamník 13.4. Sucheňák, Šofranko, Kováč, Pavlík
Helcmanovce - Spartak Bystrany o 10:30 Novotný, Hrušovský, Gibala, Melek
Mníšek n/H - Teplička o 10:30 Cehuľa, Čuj, Furman, Tkáčik
SŠM Bystrany - Kojšov Pekár, Fabiny, Mužík, F. Kunzo
Chrasť n/H - Margecany Petruška, Hamráček, Šándor, Pavlík

VII. liga, 13. kolo (14.04.2019) o 15:30 hod.
Slovinky - Sp. Nová Ves „B" o 10:30 Tuleja, Kopaničák, Pecha
Matejovce n/H - Jaklovce Žiga T., Olejník A., Cmorej
Hnilčík - Sp. Tomášovce Sucheňák, Kerecman, Revaj
Markušovce - Iliašovce Kotrady, Šuba S., Števčík
Rudňany „B" - Sp. Hrušov Žiga M., Pavlík F., Širila, Tornay

U19-B, 12. kolo (13.04.2019) o 15:30 hod.
Nálepkovo - Margecany Gibala, Olejník A.
Mníšek n/H - Helcmanovce o 16:00 Čuj, Cmorej stretnutie sa ruší
Maria Huta - Gelnica 14.4. o 10:30 Kotrady, Števčík, Magdoško
Prakovce - Kluknava 14.4. o 13:30 Gibala, Novotný, Hrušovský

U15-A, 17. kolo (13.04.2019) o 13:15 hod.
Rudňany - Sp. Nová Ves „B" o 10:30 Pavlík F., Pižem
Sp. Tomášovce - SŠM Bystrany Fabíny, Chovanec
Poráč - Markušovce Pižem, Pavlík F.
Olcnava - Letanovce 14.4. o 13:00 Kováč, Žiga Ľ.
Odorín - Jamník 14.4. o 13:00 Hamráček, Pižem
Slovinky - Teplička 14.4. o 13:00 Kopaničák, Tuleja

U15-B, 18. kolo (14.04.2019) o 14:45 hod.
Kluknava - Margecany Pecha, Magdoško

Zmeny v obsadení 

U12, 14.4.2019 o 11:00 hod.

Spišská Nová Ves - FC Košice Pavlík F., Šuba S. 

OSPRAVEDLNENIA
14.4.- Šofranko

KR oznamuje R zaradeným do Školy mladých rozhodcov, že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 16.4.2019 o 17:30 hod. v priestoroch športovej haly.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569288