Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.30, 2.4.2019

Úradná správa SOFZ č.30

ŠTK SOFZ č.30

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 13. kolo: Olcnava - Chrasť n/H dňa 01.05.2019 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U19-A - 14. kolo: Hrabušice - Olcnava dňa 08.05.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U15-B - 18. kolo: Kluknava - Margecany dňa 14.04.2019 o 14:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

2. ŠTK na základe nezáujmu FK o zmenu termínov mládežníckych stretnutí počas Veľkonočných sviatkov nariaďuje tieto odohrať podľa RS.

3. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Gavalier Ondrej RP 1215153 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 15. kola VI. ligy: Gelnica - Letanovce.

4. ŠTK nariaďuje odohrať 2. kolo kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy dňa 01.05.2019 o 16:30 hod.
Vyžrebovanie 2. kola:
Sp. Bystrany - Gelnica „A"
Chrasť n/H - Letanovce
Iliašovce - Smižany
Gelnica „B" - Teplička

Hrací čas: 2 x 45 min. + 15 min. polčasová prestávka.
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v počte 5 hráčov z každého družstva až do konečného rozhodnutia kopov. Družstva štartujú na vlastné náklady. Odmeny delegovaných osôb hradí SOFZ. Zápis o stretnutí sa nevypisuje cez ISSF systém, ale v papierovej forme. Štart hráčov na platné RP.

3. kolo sa uskutoční 08.05.2019.

5. ŠTK nariaďuje počnúc 15. kolom v VI. lige a 12. kolom v VII. lige povinné natáčanie videozáznamu z futbalových stretnutí statickou kamerou umiestenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP pod disciplinárnymi následkami. Uvedenú skutočnosť uvedie R stretnutie v zázname o priebehu stretnutia a DS vo svojej správe. 

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 30.03. - 31.03.2019.

DK SOFZ

U. č. 18-111-2018/2019: Martin Marcinko (1150647; FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP - (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 1.4.2019 do 28.4.2019 // 10.- €

U. č. 18-112-2018/2019: Ján Kováč (1232377; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 1.4.2019 do 14.4.2019// 10.- €

U. č. 18-113-2018/2019: Ján Plachetka (1289572, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 1.4.2019 // 10.- €

U. č. 18-114-2018/2019: Miroslav Beluško (1220702, Telovýchovná jednota Futbalový klub - KOJŠOV; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 1.4.2019 // 10.- €

U. č. 18-115-2018/2019: Radovan Maliňák (1054825, Telovýchovná jednota Futbalový klub - KOJŠOV; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 1.4.2019 // 10.- €

U. č. 18-116-2018/2019: Dávid Farkašovský (1241687, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 1.4.2019 // 10.- €

U. č. 18-117-2018/2019: Patrik Vojtko (1328491, OŠK Teplička; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 1.4.2019 // 10.- € 

U. č. 18-118-2018/2019: FK: Krompachy, Mária Huta, Sp. Tomášovce a Chrasť n./H. - Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 2 DP (neuhradenie COR v predpísanej lehote) - DK SOFZ podľa čl. 43 ods. 5 DP ukladá družstvám (hrajúcich pod SOFZ - najvyššia veková kategória) previnilým klubom predbežné ochranné opatrenie pozastavenia pretekárskej činnosti do doby skutočného uhradenia záväzku, ak v lehote do 05.04.2019 (prostriedky musia byť pripísané na účte SOFZ) nebude COR z ich strany uhradené. DK SOFZ upozorňuje, že družstvo, ktorému bolo toto predbežné opatrenie určené, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub v lehote určenej disciplinárnou komisiou nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7 DP).

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 06.-07.04.2019

VI. liga, 16. kolo (07.04.2019) o 15:30 hod.
Teplička - Smižany o 10:30 Bobko D., Klokočka, Bobko R. ml., Melek
Spartak Bystrany - Margecany Sucheňák, Tuleja, Kopaničák, Tkáčik
Jamník - Mníšek n/H Petruška, Hamráček, Gibala, Kunzo F.
Kojšov - Gelnica Zvalený, Šándor, Pavlík F.
Letanovce - SŠM Bystrany Slebodník, Kováč, Šuba S.
Helcmanovce - Prakovce Cehuľa, Pekár, Čuj, Pavlík P.

VII. liga, 12. kolo (07.04.2019) o 15:30 hod.
Iliašovce - Slovinky o 10:30 Tuleja, Sucheňák, Hrušovský
Sp. Tomášovce - Markušovce o 10:30 Pekár, Žiga T., Žiga M., Pavlík P.
Sp. Nová Ves „B" - Rudňany „B" Šofranko, Pecha
Jaklovce - Hnilčík Kotrady, Kerecman
Gelnica „B" - Matejovce n/H Furman, Mužík

U19-B, 11. kolo (06.04.2019) o 15:30 hod.
Helcmanovce - Nálepkovo Pecha, Žiga Ľ.
Gelnica - Mníšek n/H Šándor
Kluknava - Maria Huta Gibala, Cmorej
Margecany - Prakovce Sucheňák, Pižem

U15-A, 16. kolo (06.04.2019) o 13:15 hod.
Letanovce - Poráč o 13:00 Kopaničák
SŠM Bystrany - Hrabušice Pavlík F.
Markušovce - Odorín Tuleja, Chovanec
Olcnava - Sp. Tomášovce o 15:30 Mužík
Teplička - Rudňany 7.4. o 13:00 Kováč
Jamník - Slovinky 7.4. o 13:00 Kopaničák, Olejník

OSPRAVEDLNENIA
6.4. - Števčík, Novotný, Fabiny, Magdoško, Šofranko, Žiga T.
7.4. - Števčík, Novotný, Fabiny, Magdoško, Cehuľa do 12:00

KR žiada TJ SŠM Bystrany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Bystrany - Helcmanovce v termíne do 9.4.2019

Výkonný výbor na základe návrhu KR vyradzuje R Legáta z nominačných listín R a DZ SOFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1534508