Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.23, 11.2.2019

Úradná správa SOFZ č.23

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK zamieta žiadosť OTJ Jamník podanú cez ISSF systém o zmenu ÚHČ stretnutia 21.kola: Letanovce - Jamník podľa RS str.13 bod. 16/b(Riadiaci orgán súťaže žiadosť FK podloženú vzájomnou dohodou o zmenu hracieho času z 10:30 hod.na ÚHČ nebude akceptovať). 

DK SOFZ

U. č. 17-110-2018/2019: Prestupový spor: DK na základe podania klubu TJ Slovan Smižany ukladá klubu TJ Družstevník Odorín, aby v lehote do 13.02.2019 predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade sumy 800.- € (doplatok odstupného) z titulu transferu hráča Dávida Pavlovského pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov a i.). Súčasne DK vyzýva klub TJ Slovan Smižany, aby v lehote do 13.02.2019 prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná suma uhradená // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-17.3.2019. Program a bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1555946