Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.19, 5.11.2018

Úradná správa SOFZ č.19

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 9.11.2018 o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7 Spišská Nová Ves (pri podjazde).

Blíži sa KONIEC obdobia nákupov za KREDIT, preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste minuli DO 30.11.2018 MAXIMUM kreditu. Všetky informácie kto má nárok, koľko má nárok a podobne nájdete na https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte a nákup za kredit robíte na https://futbalnet.shop

Stav čerpania vidíte na http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

Návody sú dole na stránke https://futbalnet.shop

V prípade technických problémov nás kontaktujte na helpdesk@futbalnet.sk

ŠTK SOFZ č.19

1.ŠTK kontumuje stretnutia:
U15 - A - 14.kolo: Letanovce - Slovinky na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b - 1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie. Do pozornosti DK.

2. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 30.10. - 04.11.2018.

DK SOFZ

U. č. 16-104-2018/2019: Marek Gmiter (1189958;FK Prakovce; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 DP (kopnutie súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu nadmernou silou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 písm. a) DP od 4.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 16-105-2018/2019: Alexander Suslov (1120629; TJ Lokomotíva Margecany; VI.L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 16-106-2018/2019: Sven Fischer (1382142; OŠK Rudňany; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 16-107-2018/2019: Drahomír Diro (1153066, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 5.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 16-108-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva žiakov na stretnutie 14. kola U15-A medzi ŠK Breznovica Letanovce a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)
Poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet ŠK Breznovica Letanovce

U. č. 16-109-2018/2019: z podnetu KR SOFZ: Henrich Bednár (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutie 9. kola U19-A medzi ŠK OŠK Teplička a ŠK Breznovica Letanovce bez riadneho ospravedlnenia) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 62 DP od 25.3.2019 do 7.4.2019 // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

KR žiada FK Prakovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Prakovce - SŠM Bystrany v termíne do 13.11.2018.

KR na základe podnetu TJ Slovan Smižany žiada TJ FK Kojšov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Kojšov - Smižany v termíne do 13.11.2018.

KR odstupuje R H. Bednára na riešenie DK.

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1555953