Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.18, 29.10.2018

Úradná správa SOFZ č.18

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 9.11.2018 o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7 Spišská Nová Ves (pri podjazde).

ŠTK SOFZ č.18 

1.ŠTK kontumuje stretnutia:
U19 -B - 8.kolo: Mníšek n/H - Prakovce a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP .Dôvod: SP čl. 82 bod 1/g - pokles počtu hráčov družstva hostí pod 7. Do pozornosti DK.
U19 - A - 9.kolo: Matejovce n/H - Krompachy na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b - 1. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie. Do pozornosti DK.

2. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 24.10. - 28.10.2018.

DK SOFZ

U. č. 15-97-2018/2019: Augustín Mušuta (1382983; ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 15-98-2018/2019: Kristián Janečko (1378999; TJ Družstevník Odorín; U15-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 15-99-2018/2019: Štefan Žiga (1195124, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.10.2018 // 10.- €

U. č. 15-100-2018/2019: Patrik Puškár (1362632, OŠK Teplička; U19-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 15-101-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OFK Matejovce nad Hornádom - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 9. kola U19-A medzi OFK Matejovce nad Hornádom a FK POKROK SEZ Krompachy) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)
Poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ (stretnutie sa neodohralo)

U. č. 15-102-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Prakovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (8. kolo U19-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a FK Prakovce: pokles hráčov družstva hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)
Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

U. č. 15-103-2018/2019: Radoslav Humeňanský (1200725; OFK Jaklovce; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK neprerokovala žiadosť hráča, pretože hráč DS vykonal dňa 28.10.2018 // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 3.-4.11.2018

VI. liga, 14. kolo (4.11.2018) o 13,30 hod.
Prakovce - SŠM Bystrany 3.11. Baldovský, Kopaničák, Pavlík F., Tkáčik
Helcmanovce - Gelnica o 10,30 Cehuľa, Gibala, Sucheňák, Podoben
Teplička - Margecany Novotný, Petruška, Pecha, Tkáčik
Jamník - Chrasť n/H Legát, Hamráček, Martinko, F. Kunzo
Kojšov - Smižany Čuj, Kováč, Šándor,
Letanovce - Mníšek n/H Kožár, Rusnák, Šofranko , Pavlík

U15-A, 14. kolo (3.11.2018) o 11,15 hod.
Letanovce - Slovinky o 11,00 Tuleja, Širila
SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Kožár, Števčík
Sp. Tomášovce - Odorín Pecha, Fabiny
Olcnava - Poráč o 13,30 Žiga M.
Teplička - Hrabušice 4.11. o 11,00 Petruška

Zmeny v obsadení 

Dospelí 
Helcmanovce - Gelnica o 10,30 Sucheňák, Gibala, Tuleja, Podoben 
Teplička - Margecany Cehuľa, Šándor, Pecha, Tkáčik 
Jamník - Chrasť n/H Slebodník, Pavlík F., Martinko, F. Kunzo
Kojšov - Smižany Tuleja za Šándora, Pavlik ako DZ 
Letanovce - Mníšek n/H Švarc za Pavlíka 
Žiaci
Sp. Tomášovce - Odorín Petruška za Pechu
Olcnava - Poráč o 13,30 Šofranko za Žigu M. 
Teplička - Hrabušice 4.11. o 11,00 Pecha, Šándor 

OSPRAVEDLNENIA
3.11.- Furman, Šofranko do 12:00, Mužík, Širila od 13:00, Žiga M.
4.11.- Furman, Mužík, Števčík, Hamráček, Petruška, Novotný  
(KR žiada R o kontrolu ospravedlení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu MFK Gelnica „B" vzhliadla videozáznam zo stretnutia Gelnica „B" - Hnilčík a považuje podnet za opodstatnený (bez poplatku).

KR predvoláva R Bednára H. na svoje najbližšie zasadnutie dňa 5.11.2018 o 18,00 hod.

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 31.10.2018. Bližšie informácie boli frekventantom zaslané na emailové adresy. 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1555094