Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.17, 23.10.2018

Úradná správa SOFZ č.17

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 9.11.2018 o 16.30 hod. v priestoroch hotela Preveza v Spišskej Novej Vsi.

ŠTK SOFZ č.17

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

U15-A - 13. kolo: Jamník - Hrabušice dňa 28.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov a kolízia so stretnutím VI. ligy: Jamník - Margecany (Bez poplatku).

U15-A- 13. kolo:Teplička - SNV"B" dňa 28.10.2018 o 12:30 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Teplička - poplatok 5€). 

2.ŠTK kontumuje stretnutie:

U19 -B - 10. kolo: Helcmanovce - Gelnica a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP .Dôvod: SP čl. 82 bod 1/g - pokles hráčov družstva domácich pod 7. Do pozornosti DK.

3.ŠTK vyzýva OFK Matejovce n/H a FK Pokrok SEZ Krompachy o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia 9. kola - U19-A: Matejovce - Krompachy v termíne do 29.10.2018.

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 19.10. - 21.10.2018. 

5. Zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 29.10.2018 od 16:00 hod..

DK SOFZ

U. č. 14-90-2018/2019: Marek Žiga (1196030; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 22.10.2018 // 10.- €

U. č. 14-91-2018/2019: Aleš Horváth (1362544; TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 21.10.2018 // 5.- €

U. č. 14-92-2018/2019: Martin Vojtilla (1321645 ; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; U19-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 21.10.2018 // 5.- €

U. č. 14-93-2018/2019: Jakub Melega (1287015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.10.2018 // 10.- €

U. č. 14-94-2018/2019: Oliver Plachetka (1210669, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.10.2018 // 10.- €

U. č. 14-95-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (10. kolo U19-B medzi FK Slovan Helcmanovce a MFK Gelnica: pokles hráčov domáceho družstva pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)
Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre MFK Gelnica

U. č. 14-96-2017/2018: klub OFK Jaklovce - HNS domácich priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP (opakované urážlivé pokrikovanie domácich priaznivcov na delegované osoby počas celého súťažného stretnutia ako aj postretnutí 11. kola VII. L medzi OFK Jaklovce a Slovan FO Markušovce) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu delegáta stretnutia, písomných stanovísk R a AR1, AR2 ako aj DZ a po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá túto DS:
klub OFK Jaklovce - pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. b), ods. 3 DP a RS/A/7j
// 100.- (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 27.-28.10.2018

VI. liga, 13. kolo (28.10.2018) o 14,00 hod.
Prakovce - Gelnica 27.10. Šuba O., Zvalený, Greš, Pavlík
Kojšov - Chrasť n/H o 10,30 Novotný, Petruška, Pecha, Podoben
Jamník - Margecany o 10,30 Kožár, Kováč, Kopaničák, Pavlík
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Sucheňák, Čuj, Hamráček, F. Kunzo
Helcmanovce - Mníšek n/H Kotrady, Furman, Legát, Mihaliková
Letanovce - Smižany Cehuľa, Martinko, Hrušovský, Tkáčik

U15-A, 13. kolo (27.10.2018) o 11,45 hod.
Letanovce - Rudňany o 10,30 Hamráček, Kerecman
Poráč - SŠM Bystrany Hrušovský
Sp. Tomášovce - Slovinky Tuleja
Olcnava - Odorín o 14,00 Sucheňák, Fabiny
Teplička - Sp. Nová Ves „B" 28.10. o 12,30 Pavlík F., Šuba S.
Jamník - Hrabušice 28.10.o 14,00 Kopaničák, Kováč

Priateľské stretnutie
Teplička - Sp. Nová Ves 28.10. o 11,00 Martinko, Pavlík F., Šuba S.

Zmeny v obsadení
Dospelí
Prakovce - Gelnica 27.10. Zvalený, Greš, Novotný, Pavlík
Jamník - Margecany o 10,30 Furman za Kopaničáka
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Gibala za Hamráčeka
Helcmanovce - Mníšek n/H Šándor za Furmana
Letanovce - Smižany Mužík za Hrušovského
Žiaci
Poráč - SŠM Bystrany Petruška za Hrušovského
Sp. Tomášovce - Slovinky Pavlík F. za Tuleju
Jamník - Hrabušice 28.10. o 14,00 Furman za Kopaničáka

Ospravedlnenia
27.10. -Širila, Šofranko, Kožár, Hrušovský, Tuleja, Šuba O. 
28.10. -Šofranko po 12:00, Kožár po 12:00, Hrušovský, Hamráček 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 31.10.2018 o 17,00 hod.. Bližšie informácie budú frekventantom zaslané na emailové adresy.

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1555630