Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.16, 16.10.2018

Úradná správa SOFZ č.16

ŠTK SOFZ č.16

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 9. kolo: Odorín - Rudňany dňa 30.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €).
U15-A - 12. kolo: Hrabušice - Markušovce dňa 21.10.2018 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5€)
U15-A - 12. kolo: Rudňany - Sp. Tomášovce dňa 20.10.2018 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5€).
U15-A - 12. kolo: SŠM Bystrany - Teplička dňa 19.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Teplička - poplatok 5€).
U15-A - 12. kolo: SNV „B" - Jamník dňa 20.10.2018 o 12:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (SNV „B" - poplatok 5€).
U15-A - 14. kolo: Markušovce - Rudňany dňa 24.10.2018 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).
U15-B - 9. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 20.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Nálepkovo - poplatok 5€).
U19 - A -9.kolo:Teplička - Letanovce dňa 27.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Letanovce - poplatok 5€). 

2. ŠTK na základe rozhodnutia DK U. č. 12-74-2018/2019 bod b, podania TJ Spartak Bystrany a súhlasu štatutárneho zástupcu FK 56 Iliašovce podaním cez ISSF na komisiu ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola VI. ligy: Spartak Bystrany - Teplička dňa 21.10.2018 o 10:30 hod. na HP v Iliašovciach.

3. ŠTK berie na vedomie rozhodnutie DK - U. č. 13 - 87 - 2018/2019 - kontumáciu stretnutia 9. kola U19-B: Kluknava - Helcmanovce z 2:0 na 3:0 a odpočítanie 6 súťažných bodov po skončení súťažného ročníka 2018/2019 z dôvodu inzultácie R hráčov hostí na HP.

4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:

- Žiga Milan RP 1391185 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 11. kola - U15-A: Odorín - SŠM Bystrany.

5. ŠTK berie na vedomie podnet AŠK Maria Huta cez ISSF bez prijatia herných dôsledkov.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 12.10. - 14.10.2018.

7. ŠTK na základe podania OFK Matejovce n/H cez ISSF zo dňa 19.10.2018 ruší stretnutie 9. kola U19 - A:Matejovce n/H - Krompachy.

DK SOFZ

U. č. 13-79-2018/2019: Martin Kormoš (1150577; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- €

U. č. 13-80-2018/2019: Patrik Butvin (1285973; OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 13-81-2018/2019: Dominik Humeňanský (1224147; OFK Jaklovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 13-82-2018/2019: Daniel Humeňanský (1224146; OFK Jaklovce; VII. L) - HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP - (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 1.4.2019 do 5.5.2019 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019

U. č. 13-83-2018/2019: Marek Katrenič (1344456; TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 13.10.2018 // 5.- €

U. č. 13-84-2018/2019: Ondrej Bercík (1288273; FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.10.2018 // 5.- €

U. č. 13-85-2018/2019: Jozef Suchý (1238511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.10.2018 // 10.- €

U. č. 13-86-2018/2019: Milan Šefčík (1240638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.10.2018 // 10.- €

U. č. 13-87-2018/2019: Telesné napadnutie delegovanej osoby na HP: klub FK Slovan Helcmanovce + mužstvo U19 + hráč Tomáš Zmij (1286343) - inzultácia R na HP (násilné sotenie dlaňami do R) počas stretnutia 9. kola U19-B medzi TJ FC KLuknava a FK Slovan Helcmanovce - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, previnilca, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub FK Slovan Helcmanovce - pokuta vo výške 170.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. a), ods. 3 DP a RS/A/7d
b) mužstvo FK Slovan Helcmanovce U19 - kontumácia stretnutia z 2:0 na 3:0 v prospech TJ FC Kluknava podľa čl. 49 ods. 5 DP s použitím čl. 31 ods. 1, ods. 3 DP a odobratie bodov v rozsahu 6 bodov podľa čl. 49 ods. 5 DP s použitím čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP - na vedomie ŠTK - podľa čl. 32 ods. 2 DP sa DS odobratia bodov vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení súťažného ročníka
c) hráč Tomáš Zmij (1286343) - pozastavenie výkonu športu na 18 mesiacov podľa čl. 49 ods. 2 písm. e) DP, čl. 36 ods. 1 písm. g), ods. 3, ods. 4 DP od 14.10.2018 do 14.4.2020
// 170.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) za všetky výroky
d) klub FK Slovan Helcmanovce - ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze nahradiť klubu TJ FC Kluknava, príp. obci Kluknava škodu z titulu poškodenia dvoch dverí (č. dv. 15 a 21) hráčmi hostí bezprostredne po predmetnom stretnutí v lehote splatnosti faktúry vystavenej klubom, príp. obcou pod hrozbou ďalších disciplinárnych dôsledkov - o úhrade faktúry informuje poškodený, príp. previnilý klub DK SOFZ cez ISSF systém

U. č. 13-88-2018/2019: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. b) DP na základe správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie proti OFK Jaklovce pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia HNS priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP (urážlivé pokrikovanie na delegované osoby) a za tým účelom ukladá R, AR1, AR2, PR (DS) a klubu OFK Jaklovce zaslať DK SOFZ do 22.10.2018 cez ISSF systém podrobné písomné stanovisko k tomuto incidentu s presnou identifikáciou previnilcov a uvedením, kedy, v akých intervaloch, v akom rozsahu a akým spôsobom došlo k nešportovým (hrubým) prejavom zo strany domácich priaznivcov alebo iných osôb // bez poplatku

U. č. 13-89-2018/2019: DK SOFZ berie na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany s konštatovaním, že podľa Pravidiel futbalu sa pod pojmom napomínanie rozumie vždy udelenie ŽK, takže podanie klubu považuje za celkom zjavne neopodstatnené // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 20.-21.10.2018

VI. liga, 12. kolo (21.10.2018) o 14,00 hod. 

Margecany - Kojšov 20.10. Sucheňák, Rusnák, Tuleja, Podoben
Spartak Bystrany - Teplička o 10,30 (HP Iliašovce) Slebodník, Petruška, Bednár H., Podoben
Mníšek n/H - Prakovce o 10,30 Cehuľa, Hrušovský, Martinko, Tornay
Chrasť n/H - Letanovce Kotrady, Furman, Šofranko, F. Kunzo
Smižany - Helcmanovce Kožár, Kopaničák, Hamráček, Pavlík
Gelnica - SŠM Bystrany Legát, Pavlík F., Kováč, Tkáčik

U19-A, 9. kolo (20.10.2018) o 14,00 hod. 

Odorín - Rudňany 30.10. o 10,30 Pavlík F., Kerecman
Olcnava - Spartak Bystrany o 10,30 Martinko, Kerecman
Teplička - Letanovce Bednár H., Kováč 27.10.2018 o 14,00
Matejovce - Krompachy Pavlík F., Širila stretnutie zrušené
Chrasť n/H - Hrabušice Kopaničák, Šuba S.

U19-B, 10. kolo (20.10.2018) o 14,00 hod.

Nálepkovo - Prakovce Pacák, Revaj
Kluknava - Mníšek n/H Žiga M., Pecha
Helcmanovce - Gelnica Kotrady, Števčík
Maria Huta - Margecany 21.10. o 10,30 Pavlík F., Kováč, Legát, Tkáčik

U15-A, 12. kolo (20.10.2018) o 11,45 hod. 

SŠM Bystrany - Teplička 19.10. o 14,00 Šofranko
Sp. Nová Ves „B" - Jamník o 12,00 Petruška
Rudňany - Sp. Tomášovce o 14,30 Žiga T.
Slovinky - Olcnava 21.10. o 11,30 Šándor
Odorín - Poráč 21.10. o 11,30 Šuba S.
Hrabušice - Markušovce 21.10. o 14,30 Sucheňák, Mužík

U15-B, 9. kolo (20.10.2018) o 11,45 hod. 

Gelnica - Maria Huta o 10,30 Džubák
Švedlár - Nálepkovo o 10,30 Mužík, Čuj
Margecany - Kluknava Kotrady, Števčík
Mníšek n/H - V. Folkmar o 13,30 Čuj, Mužík
Helcmanovce - Prakovce 21.10. o 11,30 Džubák

Zmeny v obsadení 
Dospelí 
Margecany - Kojšov 20.10. Šofranko za Rusnáka
Mníšek n/H - Prakovce o 10,30 F. Kunzo za Tornaya
Spartak Bystrany - Teplička o 10,30 Šofranko za Bednára H. 
Chrasť n/H - Letanovce Rusnák za Šofranka, F. Kunzo ruší sa delegácia
Dorast
Teplička - Letanovce 27.10. o 14,00 Bednár H., Kováč
Matejovce - Krompachy Martinko za Pavlíka F. stretnutie zrušené 
Kluknava - Mníšek n/H Rusnák za Žigu M. 
Maria Huta - Margecany 21.10. o 10,30 Pavlík F., Kováč, Tkáčik 
Žiaci
Gelnica - Maria Huta o 10,30 Kotrady, Števčík 
Margecany - Kluknava Tuleja, Šofranko, Sucheňák 
Helcmanovce - Prakovce o 11,30 Legát

Ospravedlnenia
20.10.- Kožár, Fabiny, Bednár H., Džubák, Žiga M. 
21.10.- Čuj, Števčík, Fabiny, Bednár H., Džubák 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie pochvalu OŠK Hnilčík na R Žiga M. a AR Pavlík F., Žiga T. zo stretnutia Gelnica „B" - Hnilčík.

KR berie na vedomie pochvalu TJ Sokol Chrasť n/H na R Sucheňák a AR Tuleja, Šuba S. Zo stretnutia Helcmanovce - Chrasť n/H.

KR na základe podnetu MFK Gelnica „B" žiada MFK Gelnica „B" o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Gelnica „B"- Hnilčík v termíne do 23.10.2018

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605596