Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.15, 9.10.2018

Úradná správa SOFZ č.15

ŠTK SOFZ č.15

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

VI. liga - 12.kolo: Margecany - Kojšov dňa 20.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U19-A - 8. kolo: Letanovce - Odorín dňa 12.10.2018 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €).
U19-B - 9. kolo: Gelnica - Nálepkovo dňa 14.10.2018 o 13:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím 11. kola VII. ligy: Gelnica „B" - Hnilčík. (Bez poplatku).
U15-A - 11. kolo: Letanovce - Hrabušice dňa 13.10.2018 o 12:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5€)
U15-A - 11. kolo: Olcnava - Rudňany dňa 30.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje stretnutia :

- U19-A - 7. kolo: Odorín - Krompachy na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U19-A - 7. kolo: Spartak Bystrany - Rudňany na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:

- Melega Michal RP 1285897 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 10. kola - VI. ligy: Chrasť n/H - Prakovce.

4. ŠTK na základe dokazovania vykonaného DK SOFZ, na základe výpovedí predvolaných osôb (zástupcov TJ Spartak Bystrany,OTJ Jamník,HÚ a delegovaných osôb), po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto:

ŠTK kontumuje stretnutie 10. kola - VI. ligy: Spartak Bystrany - OTJ Jamník z 1:1 na 0:3 podľa SP č. 82 bod 1/d- spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia v náväznosti na SP čl. 71 bod 1 a bod 6 - strata športového charakteru hry v dôsledku udretia hráča hostí členom ÚS.Do pozornosti DK.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 06.10. - 07.10.2018.

DK SOFZ

U. č. 12-69-2018/2019: Jozef Plachetka (1374662; AŠK Maria Huta; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 8.10.2018 // 5.- €

U. č. 12-70-2018/2019: Vladimír Girmonn (1284973; TJ Slovan Nálepkovo; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 7.10.2018 // 5.- €

U. č. 12-71-2018/2019: Lukáš Hockicko (1233995; OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 10.5.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 12-72-2018/2019: René Žiga (1362529; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - priestupok na ČK popísaný v zápise o stretnutí v časti "Záznam rozhodcu" za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 písm. DP v spojení s čl. 76 ods. 1 DP - (podrazenie súpera v neprerušenej hre vykonané nadmernou silou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 45 ods. 2 písm. a) DP od 8.10.2019 // 10 .- €

U. č. 12-73-2018/2019: DK SOFZ na základe stanoviska KR SOFZ podľa čl. 78 ods. 5 písm. a) DP zastavuje disciplinárne konanie proti hráčovi klubu OTJ Jamník Matúšovi Liptákovi, pretože k disciplinárnemu previneniu zo strany hráča, za ktorý sa udeľuje ČK, a ktorý takto popísal vo svojej správe PR, nedošlo (postup R, keď neudelil ČK, bol správny) // bez poplatku

U. č. 12-74-2018/2019: Telesné napadnutie hráča hostí na HP právne posúdené v zmysle článku 71 ods. 1 Súťažného poriadku ako dôvod na predčasné ukončenie stretnutia a čl. 49 ods. 1 písm. c) DP a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člen SFZ: klub TJ Spartak Bystrany + mužstvo dospelých VI. L + člen ÚS - udretie hráča H7 členom ÚS domáceho mužstva (strata športového charakteru hry v dôsledku udretia hráča H7 členom ÚS domáceho družstva + nepredloženie záznamu zo stretnutia v zmysle Rozpisu SOFZ) počas stretnutia 10. kola VI. L medzi TJ Spartak Bystrany a OTJ Jamník - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe správy delegáta a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia (nepredložený DK v kvalite predpísanej Rozpisom SOFZ), po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub TJ Spartak Bystrany - pokuta vo výške 250.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 2 písm. c), ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. a), písm. g), ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), ods. 3, ods. 5 DP a RS/A/7d (trestanie za viac disciplinárnych previnení, kedy sa DS ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliada ako na priťažujúcu okolnosť - determinantom určujúcim v tomto prípade disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné je výška hornej hranice trestnej sadzby),
b) mužstvo dospelých VI. L - zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne - TJ Spartak Bystrany vo vzdialenosti najmenej 25 km od obce Bystrany bližšie k súperovi na 1 stretnutie podľa čl. 49 ods. 2 písm. c), ods. 5 DP s použitím čl. 28 ods. 1, ods. 2 DP - na vedomie ŠTK - do 16.10.2018 nahlási klub TJ Spartak Bystrany cez ISSF systém ŠTK SOFZ miesto, kde sa stretnutia odohrá
c) člen ÚS Július Žiga, ktorý napadol hráča H7 - zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na 36 mesiacov podľa čl. 49 ods. 2 písm. c)DP v spojení s čl. 21 ods. 1, ods. 2 DP od 9.10.2018 do 9.10.2021 
// 250.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) za všetky výroky

U. č. 12-75-2018/2019: R (Rastislav Novotný) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (uvedenie neúplného dôvodu predčasného ukončenia stretnutia do zápisu o stretnutí 10. kola VI. L medzi TJ Spartak Bystrany a OTJ Jamník) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov od 10.10.2018 do 24.10.2018 podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP // bez poplatku

U. č. 12-76-2018/2019: Vladimír Ferenc (1184016, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 8.10.2018 // 10.- €

U. č. 12-77-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Družstevník Odorín - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 7. kola U19-A medzi TJ Družstevník Odorín a FK POKROK SEZ Krompachy) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet FK POKROK SEZ Krompachy

U. č. 12-78-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OŠK Rudňany - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 7. kola U19-A medzi TJ Spartak Bystrany a OŠK Rudňany) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Spartak Bystrany

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 13.-14.10.2018

VI. liga, 11. kolo (14.10.2018) o 14,30 hod.
Gelnica - Spartak Bystrany 13.10. Bednár P., Čuj, Kožárová, Podoben
Prakovce - Smižany 13.10. Slebodník, Tuleja, Pecha, Tkáčik
Helcmanovce - Chrasť n/H o 10,30 Sucheňák, Pavlík F., Šuba S., Mihaliková
Letanovce - Margecany o 10,30 Čuj, Furman, Pecha, Podoben
SŠM Bystrany - Mníšek n/H Legát, Rusnák, Mužík
Jamník - Teplička Slebodník, Šofranko, Kopaničák

VII. liga, 11. kolo (14.10.2018) o 14,30 hod.
Gelnica „B" - Hnilčík o 10,30 Kotrady, Tuleja, Hamráček
Sp. Nová Ves „B" - Sp. Hrušov o 10,30 Bednár H., Šándor, Fabiny
Jaklovce - Markušovce Cehuľa, Šuba S., Pavlík F., Tkáčik
Sp. Tomášovce - Slovinky Žiga M., Pecha, Širila, F. Kunzo
Iliašovce - Rudňany „B" Džubák, Žiga T., Revaj, Kročian

U19-A, 8. kolo (13.10.2018) o 14,30 hod.
Letanovce - Odorín 12.10. o 16,00 Žiga M., Pecha
Krompachy - Teplička o 14,00 Furman, Širila
Hrabušice - Matejovce n/H Kopaničák
Spartak Bystrany - Chrasť n/H 14.10. o 10,30 Rusnák, Mužík
Rudňany - Olcnava 14.10. o 13,00 Hrušovský, Kerecman

U19-B, 8. kolo (13.10.2018) o 14,30 hod.
Kluknava - Helcmanovce Pavlík F., Fabiny
Margecany - Mníšek n/H Kotrady
Gelnica - Nálepkovo 14.10. o 13,30 Tuleja
Prakovce - Maria Huta 14.10. o 13,30 Sucheňák

U15-A, 11. kolo (13.10.2018) o 12,15 hod.
Jamník - Teplička o 10,00 Šándor
Poráč - Slovinky Šuba S.
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" Bednár H.
Letanovce - Hrabušice Kopaničák
Odorín - SŠM Bystrany 14.10. o 12,00 Kopaničák,Revaj
Olcnava - Rudňany 30.10. o 14,00 Žiga M.

U15-B, 8. kolo (13.10.2018) o 12,15 hod.
Prakovce - Gelnica o 12,00 Džubák
Nálepkovo - Mníšek n/H Sucheňák
Kluknava - Švedlár Fabiny, Pavlík F.
Maria Huta - Margecany 14.10. o 13,30 Kotrady
V. Folkmar - Helcmanovce 14.10. o 14,00 Hamráček

Zmeny v obsadení
Dospelí
Letanovce - Margecany o 10,30 Legát, Čuj, Pecha, Podoben
Jamník - Teplička Legát za Šofranka
SŠM Bystrany - Mníšek n/H Šofranko, Rusnák, Mužík 
Gelnica "B" - Hnilčík o 10,30 Žiga M., Tuleja, Žiga T. 
Sp. Nová Ves "B" - Sp. Hrušov o 10,30 Furman za Bednára H.
Iliašovce - Rudňany "B" Fabiny za ŽiguT., Kerecman za Revaja
Sp. Tomášovce - Slovinky Čuj za Žigu M.
Dorast
Hrabušice - Matejovce n/H Hamráček, Hrušovský
Spartak Bystrany - Chrasť n/H 14.10. o 10,30 Rusnák, Mužík 
Rudňany - Olcnava 14.10. o 13,00 Furman
Gelnica - Nálepkovo 14.10. o 13,30 Žiga M. za Tuleju
Žiaci
Markušovce - Sp. Nová Ves "B" Kopaničák za Bednára H.
Letanovce - Hrabušice Hrušovský, Hamráček
Odorín - SŠM Bystrany 14.10. o 12,00 Kopaničák
Maria Huta - Margecany 14.10. o 13,30 Žiga T. za Kotrádyho
V. Folkmar - Helcmanovce 14.10. o 14,00 Tuleja za Hamráčeka  

Ospravedlnenia

13.10. - Šándor po 12:00, Rusnák, Šofranko, Mužík od 12:00, Kožár, Števčík, Petruška, Martinko
14.10. - Šándor po 12:00, Šofranko do 12:00, Kožár, Števčík, Petruška, Martinko, Bednár H., Hrušovský, Revaj, Hamráček 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu OKŠ Spišský Hrušov vzhliadla videozáznam zo stretnutia Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov a považuje podnet za opodstatnený. /bez poplatku/

KR na základe podnetu OŠK Slovinky vzhliadla videozáznam zo stretnutia U15-A Slovinky-Odorín a považuje podnet za opodstatnený. /bez poplatku/

KR vykonala pohovor s R Sucheňákom bez prijatia ďalších opatrení.

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 12.10.2018. Bližšie informácie boli frekventantom zaslané na emailové adresy.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605592