Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.14, 2.10.2018

Úradná správa SOFZ č.14

ŠTK SOFZ č.14

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

VI. liga - 12.kolo:Gelnica - SŠM Bystrany dňa 21.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím 14. kola TIPOS III. ligy: Maria Huta - Humenné. (bez poplatku). 
VII. liga - 10. kolo: Rudňany „B" - Sp. Tomášovce dňa 07.10.2018 o 10:30 hod. na HP v Sp. Tomášovciach a stretnutie 21. kola: Sp. Tomášovce - Rudňany „B" dňa 09.06.2019 o 17:00 hod. na HP v Rudňanoch. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany „B" - poplatok 10 €).
U19-A - 7. kolo: Matejovce n/H - Chrasť n/H dňa 04.10.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Matejovce n/H - poplatok 5 €).
U19-A - 7. kolo: Rudňany - Sp. Bystrany dňa 07.10.2018 o 11:30 hod. na HP TJ SŠM Bystrany a stretnutie 16. kola: Sp. Bystrany - Rudňany dňa 01.06.2019 o 17:00 hod. na HP v Rudňanoch. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5 €).
U15-A - 10. kolo: Rudňany - Poráč dňa 06.10.2018 o 10:30 hod. na HP v Poráči a stretnutie 23. kola: Poráč - Rudňany dňa 25.05.2019 o 14:45 hod. na HP v Rudňanoch. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5€ ).
U15-A - 13. kolo: Letanovce - Rudňany dňa 27.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: podľa RS str. 13 bod 16/b.
U15-A - 10.kolo:Slovinky - Odorín dňa 07.10.2018 o 12:45 hod.Dôvod:nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím VII. ligy: Slovinky - Jaklovce(bez poplatku). 

2. ŠTK z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti odstupuje KR SOFZ podania OKŠ Sp. Hrušov a do budúcna všetky kluby dôrazne upozorňuje, aby svoje podania adresovali príslušnej odbornej komisii.

3. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 28.09. - 30.09.2018.

DK SOFZ

U. č. 11-64-2018/2019: Bruno Compeľ (1263315; OFK Sokol Spišské Tomašovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 1.10.2018 // 10.- €

U. č. 11-65-2018/2019: Mikuláš Sewczuk (1135310, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 1.10.2018 // 10.- €

U. č. 11-66-2018/2019: Erik Marhevka (1265160; FK 56 Iliašovce; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov do 2.4.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 11-67-2018/2019: z podnetu KR SOFZ: Dalibor Regec (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutia 9. kola U15-A medzi TJ Družstevník Odorín a OŠK Rudňany a 9. kola VII. L medzi OFK Sokol Spišské Tomášovce a OKŠ Spišský Hrušov bez riadneho ospravedlnenia - opakovaný prípad) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 7 mesiacov podľa čl. 62 DP s použitím čl. 36 ods. 2 písm. a), ods. 3, ods. 5 DP od 3.10.2018 do 3.5.2019 // bez poplatku

U. č. 11-68-2018/2019: DK SOFZ odstupuje R (Sucheňák Maroš) KR SOFZ pre nesprávny popis priestupku v zápise o stretnutí 9. kola VII. L medzi OFK Sokol Spišské Tomášovce a OKŠ Spišský Hrušov // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 6. - 7.10..2018

VI. liga, 10. kolo (7.10.2018) o 14,30 hod.
Margecany - Helcmanovce o 10,30 Cehuľa, Šándor, Hamráček, Mihaliková
Smižany - SŠM Bystrany o 10,30 Kotrady, Novotný, Čuj
Spartak Bystrany - Jamník Novotný, Furman, Šuba S., Pavlík
Teplička - Kojšov Čuj, Petruška, Pecha, F. Kunzo
Chrasť n/H - Prakovce Kožár, Kopaničák, Rusnák, Podoben
Mníšek n/H - Gelnica Sucheňák, Tuleja, Pavlík F., Tkáčik

VII. liga, 10. kolo (7.10.2018) o 14,30hod.
Hnilčík - Matejovce n/H 6.10. Furman, Žiga M., Žiga T., Tkáčik
Sp. Tomášovce - Rudňany „B" o 10,30 Bednár H., Rusnák, Kerecman
Slovinky - Jaklovce o 10,30 Džubák, Legát, Kováč, Pavlík
Sp. Hrušov - Iliašovce Legát, Mužík, Hamráček
Gelnica „B" - Markušovce Slebodník, Hrušovský, Fabiny

U19-A, 7. kolo (6.10.2018) o 14,30 hod. 

Matejovce n/H - Chrasť n/H 4.10. o 16,00 Petruška, Šuba S.
Olcnava - Letanovce o 10,30 Tuleja, Širila
Odorín - Krompachy o 10,30 Sucheňák, Kerecman
Teplička - Hrabušice o 14,00 Bednár H., Mužik
Spartak Bystrany - Rudňany 7.10. o 11,30 Furman, Šuba S.

U19-B, 8. kolo (6.10.2018) o 14,30 hod.
Nálepkovo - Maria Huta Sucheňák, Fabiny
Helcmanovce - Margecany Džubák
Gelnica - Kluknava 7.10. o 10,30 Hrušovský, Fabiny
Mníšek n/H - Prakovce 27.10. o 10,30 Džubák

U15-A, 10. kolo (6.10.2018) o 12,15 hod. 

Sp. Nová Ves „B" - Letanovce 4.10. o 16,00 Kopaničák
Poráč - Rudňany o 10,30 Petruška
SŠM Bystrany - Jamník Pavlík F.
Hrabušice - Sp. Tomášovce Kováč
Teplička - Markušovce 7.10. o 12,00 Pecha
Slovinky - Odorín 7.10. o 12,45 Kováč

U15-B, 7. kolo (6.10.2018) o 12,15 hod.
Gelnica - V. Folmar o 10,30 Kotrady
Kluknava - Nálepkovo Šándor
Margecany - Prakovce Pecha
Helcmanovce - Mníšek n/H 7.10. o 12,00 Tuleja, Pavlík F., Sucheňák
Švedlár - Maria Huta 7.10. o 14,45 Kotrady

Ospravedlnenia
6.10.- Šofranko, Petruška od 15:00, Kopaničák, Števčik, Čuj, Kožár, Regec do konca súťažného ročníka, Mičudová do prihlásenia
7.10.- Šofranko, Petruška do 13:00, Števčik, Šándor po 12:00
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na stretnutiach odstupuje R Regeca na riešenie DK a zároveň menovaného predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie dňa 9.10.2018 o 17,30 hod.

KR predvoláva R Sucheňáka na svoje najbližšie zasadnutie dňa 9.10.2018 o 18,00 hod.

KR na základe podnetu OKŠ Sp. Hrušov žiada FK Sp. Tomášovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov v termíne do 9.10.2018.

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 12.10.2018. Bližšie informácie budú frekventantom zaslané na emailové adresy.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605621