Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.13, 25.9.2018

Úradná správa SOFZ č.13

ŠTK SOFZ č.13

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 9. kolo: Jaklovce - Rudňany „B" dňa 29.09.2018 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Jaklovce - poplatok 10 €).
U19-A - 6. kolo: Hrabušice - Odorín dňa 28.09.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €).
U19-B - 7. kolo: Helcmanovce - Prakovce dňa 29.09.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Prakovce - poplatok 5 €).
U19-B - 7. kolo: Mníšek n/H - Maria Huta dňa 29.09.2018 o 15:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.
U19-B - 7. kolo: Gelnica - Margecany dňa 30.09.2018 o 13:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím VII. ligy.
U19-B - 8. kolo: Mníšek n/H - Prakovce dňa 27.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).
U15-A - 9. kolo: Letanovce - Teplička dňa 30.09.2018 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).
U15-A - 9. kolo: Sp. Tomášovce - SNV „B" dňa 30.09.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (SNV - poplatok 5€).

2. ŠTK upozorňuje FK U15-B, že FK Slovan V. Folkmar, počnúc 8. kolom, odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 14:00 hod.

3. ŠTK kontumuje stretnutia :

- VI. liga - 8. kolo: V. Folkmar - Prakovce na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b (2. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie). Do pozornosti DK.
- VII. liga - 8. kolo: Rudňany „B" - Gelnica „B" na 3:0 podľa SP čl. . 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. ŠTK v súlade s čl. 12 bod 1 SP vylučuje družstvo FK Slovan V. Folkmar zo súťaže VI. ligy za tretiu zapríčinenú kontumáciu stretnutia v priebehu súť. ročníka 2018/2019 a v súlade s čl. 12 bod 2 SP anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

5. ŠTK na základe vylúčenia FK Slovan V. Folkmar zo súťaže VI. ligy SOFZ a v náväznosti na RaPP čl. 15/5c upozorňuje družstvá, ktoré majú hráčov na transfer s dočasným obmedzením (hosťovanie), že tieto môžu ukončiť a hráči môžu štartovať v materských kluboch.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 22.09. - 23.09.2018.

DK SOFZ

U. č. 10-54-2018/2019: Lukáš Hockicko (1233995; OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti chrbta v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 24.9.2018 do 21.10.2018 // 10 .- €

U. č. 10-55-2018/2019: Radoslav Humeňanský (1200725; OFK Jaklovce; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP a následné HNS po opustení HP podľa čl. 47 ods. 1 písm. b) DP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti hrude v prerušenej hre - oplácanie a následné použitie vulgárnych výrokov voči hráčom súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 24.9.2018 do 28.10.2018 // 10 .- €

U. č. 10-56-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (2. zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 8. kola VI. L medzi FK Slovan Veľký Folkmar a FK Prakovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ (stretnutie bolo zrušené)

U. č. 10-57-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (vylúčenie mužstva dospelých zo VI. L počas súťažného ročníka 2018/2019, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m2 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 190.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 190.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 10-58-2018/2019: na základe U. č. 9-52-201/2019: klub FK Slovan Helcmanovce - HNS domácich priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP (verbálne napadnutie fanúšikov hostí zo strany domáceho diváka) - DK na základe zápisu o stretnutí a stanovísk OTJ Jamník a FK Slovan Helcmanovce v senáte rozhodla a ukladá túto DS: podľa čl. 58 ods. 3 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka HNS zo strany domáceho priaznivca a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta
// 10.- € (za prejednanie)

U. č. 10-59-2018/2019: na základe U. č. 9-52-201/2019: DK SOFZ podľa čl. 78 ods. 5 písm. a) DP na základe zápisu o stretnutí a stanovísk OTJ Jamník a FK Slovan Helcmanovce zastavuje disciplinárne konanie proti klubu OTJ Jamník, pretože k disciplinárnemu previneniu zo strany priaznivcov hostí nedošlo // bez poplatku

U. č. 10-60-2018/2019: vlastné zistenie DK: klub FK Slovan Helcmanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (nezaslanie stanoviska na základe U. č. 9-52-2018/2019 na DK SOFZ v stanovenej lehote do 21.9.2018) - DS: podľa čl. 64 ods. 4 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka dôsledné nerešpektovanie rozhodnutia DK SOFZ a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia (nerešpektovanie rozhodnutí a nariadení odborných komisií) bude klubu uložená pokuta
// 10.- € (za prejednanie)

U. č. 10-61-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub MFK Gelnica „B" - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 8. kola VII. L medzi OŠK Rudňany „B" a MFK Gelnica „B") - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet OŠK Rudňany „B"

U. č. 10-62-2018/2019: Emanuel Rusnák (1330605; TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 25.4.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 10-63-2018/2019: Jakub Brutovský (1382566; MFK Gelnica; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 25.4.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 28. - 30.9.2018

VI. liga, 9. kolo (30.9.2018) o 15,00 hod.
Gelnica -Smižany 29.9. Jasečko, Bobko D., Bobko R. ml., Pavlík
Prakovce - Margecany 29.9. Sucheňák, Pacák, Kožárová, Tkáčik
Letanovce - Teplička o 10,30 Legát, Rusnák, Hamráček, Tkáčik
Kojšov - Jamník o 10,30 Cehuľa, Tuleja, Kopaničák, Tornay
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Čuj, Hrušovský, Petruška, Podoben
SŠM Bystrany - Chrasť n/H Slebodník, Gibala, Kováč

VII. liga, 9. kolo (30.9.2018) o 15,00 hod.
Jaklovce - Rudňany „B" 29.9. Džubák, Žiga T., Žiga M., Mihaliková
Gelnica „B" - Slovinky o 10,30 Furman, Pavlík F., Kerecman
Matejovce n/H - Markušovce Džubák, Šándor, Mužík, F. Kunzo
Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov Sucheňák, Regec, Revaj, Pavlík
Iliašovce - Sp. Nová Ves „B" Šofranko, Pecha, Šuba S., Kročian

U19-A, 6. kolo (29.9.2018) o 15,00 hod.
Hrabušice - Odorín 28.9. o 16,30 Pavlík F., Mužík
Krompachy - Olcnava o 14,00 Šofranko, Pecha
Spartak Bystrany - Matejovce n/H Bednár H., Kerecman
Chrasť n/H - Teplička Tuleja, Širila
Letanovce - Rudňany Gibala, Revaj

U19-B, 7. kolo (29.9.2018) o 15,00 hod.
Helcmanovce - Prakovce o 10,30 Žiga M., Žiga T.
Kluknava - Nálepkovo Rusnák, Števčík
Mníšek n/H - Maria Huta o 15,30 Pavlík F., Fabiny
Gelnica - Margecany 30.9. o 13,00 Pavlík F., Kerecman

U15-A, 9. kolo (29.9.2018) o 12,45 hod.
Markušovce - Jamník Tuleja, Širila
Olcnava - Hrabušice o 15,00 Šándor
Sp. Tomášovce - Sp. Nová Ves „B" 30.9. o 10,30 Mužík
Slovinky - SŠM Bystrany 30.9. o 12,30 Gibala, Kováč
Odorín - Rudňany 30.9. o 12,30 Martinko
Letanovce - Teplička 30.9. o 13,00 Hamráček

U15-B, 6. kolo (29.9.2018) o 12,45 hod.
Nálepkovo - Helcmanovce Šuba S.
Mníšek n/H - Gelnica o 13,30 Fabiny, Pavlík F.
V. Folkmar - Margecany o 14,00 Kotrady
Prakovce - Švedlár 30.9. o 10,30 Žiga T., Žiga M.
Maria Huta - Kluknava 30.9. o 13,30 Furman

Zmeny v obsadení 
Dospelí
Gelnica - Smižany 29.9. Kopaničák za Bobka D. 
Kojšov - Jamník o 10,30 Hrušovský za Kopaničáka
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Kopaničák za Hrušovského
SŠM Bystrany - Chrasť n/H Kotrády za Gibalu
Dorast 
Hrabušice - Odorín 28.9. o 16,30 Pacák za Pavlíka F.
Helcmanovce - Prakovce o 10,30 Pecha ako AR2
Krompachy - Olcnava o 14,00 Šofranko 
Spartak Bystrany - Matejovce n/H Čuj, Hrušovský 
Letanovce - Rudňany Hamráček, Revaj
Žiaci 
V. Folkmar - Margecany o 14,00 Pecha za Kotradyho
Odorín - Rudňany 30.9. o 12,30 Regec za Martinka
Slovinky - SŠM Bystrany 30.9. o 12,30 Kotrady 

Ospravedlnenia
29.9. - Šofranko do 12:30, Kožár, Petruška od 15:00
30.9. - Kožár, Novotný, Števčík, Mičudová, Petruška do 13:00
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Chrasť n/H na R Sucheňák, AR Regec a Furman zo stretnutia Chrasť n/H - Gelnica

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Slovinky na R Mužík a AR Sucheňák zo stretnutia Rudňany - Slovinky

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Teplička na R Bednár P., AR Čuj a Kováč zo stretnutia Teplička - Helcmanovce

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605528