Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.12, 18.9.2018

Úradná správa SOFZ č.12

ŠTK SOFZ č.12

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 10. kolo: Markušovce - Gelnica „B" dňa 07.10.2018 o 14:30 hod. na HP v Gelnici a stretnutie 21. kola Gelnica „B" - Markušovce dňa 09.06.2019 o 17:00 hod. na HP v Markušovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).
U19-A - 8. kolo: Spartak Bystrany - Chrasť n/H dňa 14.10.2018 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b. (Bez poplatku).
U15-A - 10. kolo: SNV - Letanovce dňa 04.10.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).
U15-A - 11. kolo: Jamník - Teplička dňa 13.10.2018 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).
U15-A - 14. kolo: Letanovce - Slovinky dňa 03.11.2018 o 11:00 hod. Dôvod: podľa RS str. 13 bod 16/b. (Bez poplatku).
U15 - B- 5.kolo: Gelnica - Helcmanovce dňa 23.09.2018 o 10:30 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov(Helcmanovce - poplatok 5€).
U19-A-5.kolo:Rudňany - Krompachy dňa 22.09.2018 o 13:30 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - poplatok 5€). 

2. ŠTK kontumuje stretnutia :
- VI. liga - 7. kolo: SŠM Bystrany - V. Folkmar na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať dôslednú konfrontáciu hráčov vo všetkých vekových kategóriách pod hracími a disciplinárnymi dôsledkami.

4. ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart maximálne piatich hráčov s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky - SP,čl.47 bod 5.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 12.09. - 16.09.2018.

DK SOFZ

U. č. 9-50-2018/2019:Erika Marhevka (1265160; FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK a následné HNS po udelení ČK (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždňov vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 17.9.2018 do 14.10.2018 // 10.- €

U. č. 9-51-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar- nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 7. kola VI. L medzi TJ SŠM Bystrany a FK Slovan Veľký Folkmar) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ (stretnutie bolo zrušené)

U. č. 9-52-2018/2019: DK SOFZ na základe zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie proti FK Slovan Helcmanovce a OTJ Jamník pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia HNS priaznivcov (potýčka medzi divákmi v 40. min. stretnutia) a za tým účelom ukladá obom klubom zaslať DK SOFZ do 21.9.2018 cez ISSF systém podrobné písomné stanovisko k tomuto incidentu s identifikovaním previnilých divákov // bez poplatku

U.č. 9-53-2018/2019: Milan Beluško (1313228; FK Slovan Helcmanovce, VI. L) - žiadosť o odpustenie DS - DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 4 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 18.4.2019 // 10,- eur

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 22. - 23.9.2018

VI. liga, 8. kolo (23.9.2018) o 15,00 hod.
V.Folkmar - Prakovce o 10,30 Baldovský, Hamráček, Šuba S., stretnutie zrušené
Chrasť n/H - Gelnica o 10,30 Sucheňák, Regec, Furman, Tkáčik
Spartak Bystrany - Kojšov Slebodník, Kunzová, Hrušovský
Jamník - Letanovce Kotrady, Gibala, Pavlik F.
Teplička - Helcmanovce Furman, Čuj, Kováč, Pavlík
Margecany - SŠM Bystrany Martinko, Regec, Kopaničák, Švarc
Smižany - Mníšek n/H Cehuľa, Pecha, Šándor, F. Kunzo

VII. liga, 8. kolo (23.9.2018) o 15,00 hod.
Slovinky - Matejovce n/H o 10,30 Šofranko, Žiga T., Tuleja, Tornay
Sp. Nová Ves „B" - Sp. Tomášovce Klokočka, Kerecman
Sp. Hrušov - Jaklovce Kožár, Števčík, Tkáčik
Rudňany „B" - Gelnica „B" Petruška, Revaj
Markušovce - Hnilčík Rusnák, Mužík, Mihaliková

U19-A, 5. kolo (22.9.2018) o 15,00 hod.
Olcnava - Hrabušice o 10,30 Petruška, Kerecman
Odorín - Chrasť n/H o 10,30 Pavlík F., Čuj
Teplička - Matejovce o 14,00 Žiga T., Šándor
Letanovce - Spartak Bystrany Bednár H., Šuba S.
Rudňany - Krompachy 23.9. o 13,00 Petruška, Revaj

U19-B, 6. kolo (22.9.2018) o 15,00 hod.
Nálepkovo - Mníšek n/H Sucheňák, Mužík
Margecany - Kluknava Džubák, Števčík
Maria Huta - Helcmanovce 23.9. o 10,30 Kotrady
Prakovce - Gelnica 23.9. o 13,30 Hamráček

U15-A, 8. kolo (22.9.2018) o 12,45 hod.
Rudňany - Slovinky o 10,30 Mužík, Sucheňák
SŠM Bystrany - Markušovce Tuleja
Hrabušice - Poráč Kopaničák
Sp. Nová Ves „B" - Olcnava o 13,00 Kováč
Jamník - Letanovce 23.9. o 12,30 Gibala
Teplička - Sp. Tomášovce 23.9. o 12,30 Kováč

U15-B, 5. kolo (22.9.2018) o 12,45 hod.
Kluknava - Prakovce Pecha
Margecany - Mníšek n/H Džubák, Števčík
Gelnica - Helcmanovce 23.9. o 10,30 Džubák
Maria Huta - Nálepkovo 23.9. o 13,30 Šuba S.
Švedlár - V. Folkmar 23.9. o 14,45 Sucheňák

Zmeny v obsadení
Dospelí
Teplička - Helcmanovce Bednár P. za Furmana
Sp. Nová Ves „B" - Sp. Tomášovce Greš za Klokočku
Sp. Hrušov - Jaklovce Furman za Števčíka
Dorast
Margecany - Kluknava Džubák
Odorín - Chrasť n/H o 10,30 Šuba S. za Čuja
Rudňany - Krompachy 22.9. o 13,30 Sucheňák
Nálepkovo - Mníšek n/H Čuj
Žiaci
Margecany - Mníšek n/H Džubák

Ospravedlnenia
22.9. - Novotný, Šofranko, Kožár, Rusnák, Fabiny, Petruška od 15:00, Števčík
23.9. - Novotný, Mičudová, Fabiny, Šofranko po 12:00, Petruška do 13:00, Števčík
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 21.9.2018. Bližšie informácie boli frekventantom zaslané na emailové adresy.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605569