Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.11, 11.9.2018

Úradná správa SOFZ č.11

Sekretariát

Oznam trénerom- v spolupráci s TMK VsFZ sa organizuje v Poprade Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (22. 9. - 27. 10. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 14. 9. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

ŠTK SOFZ č.11

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VI. liga - 7. kolo: Gelnica - Margecany dňa 15.09.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Gelnica - poplatok 10€).
VII. liga - 7. kolo: Gelnica - Sp. Hrušov dňa 16.09.2018 o 12:45 hod. Dôvod: kolízia stretnutia so stretnutím U19-B.
U19-A - 4. kolo: Matejovce n/H - Odorín dňa 14.09.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5€).
U19-B - 5. kolo: Kluknava - Prakovce dňa 15.09.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Prakovce - poplatok 5€).
U15-A - 7. kolo: Olcnava - Teplička dňa 16.09.2018 o 12:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Olcnava - poplatok 5€).
U15-A - 7. kolo: Odorín - Hrabušice dňa 16.09.2018 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5€).
U15-B - 4. kolo: Prakovce - Maria Huta dňa 16.09.2018 o 13:30 hod. na HP Za starým mostom (Gelnica). Stretnutie 13. kola Maria Huta - Prakovce dňa 12.05.2019 o 13:30 na HP v Prakovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).
U15-B - 6. kolo: Prakovce - Švedlár dňa 30.09.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje stretnutia :
- VI. liga - 6. kolo: V. Folkmar - Gelnica na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/g (pokles počtu hráčov družstva D pod 7). Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe podania cez ISSF OKŠ Sp. Hrušov p. Jaroslavom Mikolajom zo dňa 11.09.2018 berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže U15-A, zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Halčin Lukáš RP 1331118 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 3. kola - U19-A: Odorín - Teplička.

5. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať dôslednú konfrontáciu hráčov vo všetkých vekových kategóriách pod hracími a disciplinárnymi dôsledkami.

6. ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart maximálne piatich hráčov s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky - SP,čl.47 bod 5.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 05.09. - 09.09.2018. 

DK SOFZ

U. č. 8-39-2018/2019: Rastislav Janiga (1290790; TJ FK Kojšov; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 10.9.2018 // 10.- €

U. č. 8-40-2018/2019: Marek Marcinko (1200562; FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 10.9.2018 // 10.- €

U. č. 8-41-2018/2019: Augustín Mušuta (1382983; ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním lopty rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 9.9.2018 // 5.- €

U. č. 8-42-2018/2019: Emanuel Rusnák (1330605; TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP - (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 9.9.2018 do 7.10.2018 // 5.- €

U. č. 8-43-2018/2019: Jakub Brutovský (1382566; MFK Gelnica; U19-B) - HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP - (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 9.9.2018 do 7.10.2018 // 5.- €

U. č. 8-44-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (6. kolo VI. L dospelých medzi FK Slovan Veľký Folkmar a MFK Gelnica: pokles hráčov domáceho družstva pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 35.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 35.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre MFK Gelnica

U. č. 8-45-2018/2019: Pavol Zmij (1205067; FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 11.12.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 8-46-2018/2019: Ján Dunka (1360413; POKROK SEZ Krompachy; U19-A ) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 4 týždne a 1 deň (ku dňu rozhodovania o žiadosti previnilec vykonal 7 týždňov a 6 dní) na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 11.12.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 8-47-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (nepredloženie licencie trénera na základe vyžiadania ŠTK, neskôr aj DK, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/B/17) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 8-48-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OKŠ Spišský Hrušov - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (odhlásenie mužstva U15-A počas súťažného ročníka 2018/2019, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m2 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 170.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 170.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 8-49-2018/2019: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 5 písm. d) DP odkladá podnet FK Slovan Helcmanovce, pretože vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu by bolo disciplinárne konanie neúčelné a neefektívne (DK SOFZ už nemá dosah na klub FK Obecné lesy Baník Smolník, pretože družstvo dospelých bolo v súť. roč. 2018/2019 zo súťaže VII. L dospelých vylúčené) // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 14. - 16.9.2018

VI. liga, 7. kolo (16.9.2018) o 15,00 hod. 

Gelnica - Margecany 15.9. o 10,30 Kotrady, Pavlik F., Šuba S., F. Kunzo
Prakovce - Teplička 15.9. Novotný, Tuleja, Kopaničák, Pavlík
Smižany - Spartak Bystrany o 10,30 Kožár, Pavlík F., Šofranko, Tkáčik
Letanovce - Kojšov o 10,30 Slebodník, Bednár H., Cehuľa, Podoben
Mníšek n/H - Chrasť n/H Kotrady, Gibala, Kováč, Pavlík
SŠM Bystrany - V. Folkmar Furman, Hamráček, Šuba S., F. Kunzo stretnutie zrušené
Helcmanovce - Jamník Legát, Hrušovský, Petruška, Mihaliková

VII. liga, 7. kolo (16.9.2018) o 15,00 hod. 

Jaklovce - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Tuleja, Kopaničák, Legát
Gelnica „B" - Sp. Hrušov o 12,45 Rusnák, Šándor, Kožárová
Hnilčík - Slovinky Džubák, Pecha, Revaj
Matejovce n/H - Rudňany „B" Klokočka, Bednár H., Mužík
Sp. Tomášovce - Iliašovce Šofranko, Žiga T., Števčík, Tkáčik

U19-A, 4. kolo (15.9.2018) o 15,30 hod. 

Spartak Bystrany - Teplička 14.9. o 16,00 Rusnák, Števčík 
Matejovce n/H - Odorín 14.9. o 16,30 Kačír, Mužík 
Krompachy - Letanovce o 14,00 Rusnák, Žiga T. 
Chrasť n/H - Olcnava Gibala, Revaj 
Hrabušice - Rudňany Hamráček, Fabiny  

U19-B, 5. kolo (15.9.2018) o 15,30 hod. 

Margecany - Nálepkovo Pavlík F., Šuba S.
Kluknava - Prakovce o 10,30 Kožár, Števčík
Helcmanovce - Mníšek n/H Džubák
Gelnica - Maria Huta 16.9. o 10,30 Kotrady

U15-A, 7. kolo (15.9.2018) o 12,45 hod. 

Rudňany - SŠM Bystrany o 10,30 Kováč
Poráč - Sp. Nová Ves „B" Kováč
Sp. Tomášovce - Jamník Pecha
Olcnava - Teplička 16.9. o 12,00 Hamráček
Odorín - Hrabušice 16.9. o 14,30 Čuj
Letanovce - Markušovce 16.9. o 12,30 Cehuľa

U15-B, 4. kolo (15.9.2018) o 12,45 hod. 

Nálepkovo - Gelnica Petruška, Kerecman
Mníšek n/H - Švedlár o 13,30 Džubák
V. Folkmar - Kluknava o 14,00 Kotrády
Helcmanovce - Margecany 16.9. o 12,30 Hrušovský, Petruška
Maria Huta - Prakovce 16.9. o 13,30 Kopaničák, Tuleja

Zmeny v obsadení R a DZ 
 
Dospelí 
Smižany - Spartak Bystrany o 10,30 Legát, Pavlík F., Furman, Tkáčik 
Letanovce - Kojšov o 10,30 Kožár, Pecha, Cehuľa,Mihaliková  
Mníšek n/H - Chrasť n/H Kunzo L. za Kotrádyho, Pavlík F. za Kováča
Helcmanovce - Jamník Slebodník, Hrušovský, Petruška 
Gelnica „B" - Sp. Hrušov o 12,45 Šofranko za Rusnáka
Jaklovce - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Kotrady za Legáta 
Sp. Tomášovce - Iliašovce Rusnák za Šofranka
Matejovce n/H - Rudňany "B" Fabiny za Bednára H. 
 
Dorast
Gelnica - Maria Huta 16.9. o 10,30 Šándor, Šofranko, Kožárová  

OSPRAVEDNENIA
15.9. - Čuj, Šofranko, Kožár po 12:00, Šándor
16.9. - Kerecman, Mičudová, Regec, Novotný, Kožár po 12:00, Kováč, Bednár H. 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Slovinky na R Kotrady, Sucheňák, Šándor zo stretnutia Slovinky - Markušovce.

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 21.9.2018. Bližšie informácie budú frekventantom zaslané na emailové adresy.

KR berie na vedomie zaslanie videozáznamu od TJ Slovan Smižany.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605597