Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.10, 4.9.2018

Úradná správa SOFZ č.10

Sekretariát

Oznam trénerom- v spolupráci s TMK VsFZ sa organizuje v Poprade Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (22. 9. - 27. 10. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 14. 9. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia). 

ŠTK SOFZ č.10

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 3. kolo: Olcnava - Matejovce n/H dňa 07.09.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Olcnava - poplatok 5€).
U15-A - 6. kolo: Hrabušice - Slovinky dňa 12.09.2018 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U15-A - 5. kolo: SNV „B" - Odorín dňa 08.09.2018 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (SNV „B" - poplatok 5€).
U15-B - 4. kolo: Prakovce - Mária Huta dňa 16.09.2018 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje stretnutia :
- U15-A - 4. kolo: Teplička - Slovinky a zároveň ponecháva výsledok stretnutie dosiahnutý na hracej ploche t.j. 8:1 podľa SP čl. 82 bod 1/c. Do pozornosti DK.
- U15 -A - 4. kolo: Hrabušice - Sp. Hrušov na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b(1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie. Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe sťažnosti podanej hráčom Jakubom Horňákom zo dňa 25.08.2018 cez  Futbalent, na základe výsluchov predvolaných osôb (zástupcov TJ Slovan Nálepkovo a delegovanej osoby), po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto:
ŠTK kontumuje stretnutie 1. kola - U15-B: V. Folkmar - Nálepkovo z 2:1 na 0:3 podľa SP č. 82 bod 1/f- neoprávnený štart hráča v náväznosti na SP čl. 52/d. Do pozornosti DK.

4. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať dôslednú konfrontáciu hráčov vo všetkých vekových kategóriách pod hracími a disciplinárnymi dôsledkami.

5. ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart maximálne piatich hráčov s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky - SP,čl.47 bod 5.

6. ŠTK schvaľuje výsledok 1. kola kvalifikačného pohárového stretnutia odohraného dňa 29.08.2018: FK 56 Iliašovce - FK Noves Sp. Nová Ves „B" 4:0 (1:0). Do 2. kola postupuje FK 56 Iliašovce.

7. ŠTK odstupuje FK V. Folkmar DK SOFZ z dôvodu nepredloženia fotokópie platnej „C" licencie trénera - porušenie RS str. 13 bod 17

8. ŠTK z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti odstupuje DK SOFZ podania TJ Lokomotíva Margecany a TJ Slovan Smižany a do budúcna všetky kluby dôrazne upozorňuje, aby svoje podania adresovali príslušnej odbornej komisii.

9. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 29.08. - 02.09.2018.

DK SOFZ

U. č. 7-31-2018/2019: Miroslav Kaľavský (1241302, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 3.9.2018 // 10.- €

U. č. 7-32-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar + previnilci v mužstve U15B - neoprávnený štart podľa čl. 53 DP + Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (neoprávnený štart hráča na RP hráča č. 1345544 v majstrovskom stretnutí U15-B medzi FK Slovan Veľký Folkmar a TJ Slovan Nálepkovo + naplnenie podmienky o neoprávnenom štarte hráča podľa Súťažného poriadku, čo znamená porušenie Súťažného poriadku SFZ) - DK na základe prevzatých výsledkov vykonaného dokazovania zo strany ŠTK, s ktorými sa stotožnila a závery ktorých si bez výhrad osvojila, v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub FK Slovan Veľký Folkmar: pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m
b) osoba uvedená v zápise ako vedúci družstva - Pavel Dorko - DS: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva v trvaní 4 mesiacov od 4.9.2018 do 4.1.2019 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
c) kapitán družstva Samuel Hofman - DS: pozastavenie výkonu kapitána družstva v trvaní 2 mesiacov od 4.9.2018 do 4.11.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
// 150.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 7-33-2018/2019: z podnetu KR: klub TJ Lokomotíva Margecany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo člen a SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 4. kola VI. L. medzi TJ Lokomotíva Margecany a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom na základe požiadavky KR, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 90.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 90.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 7-34-2018/2019: po odstúpení veci zo strany ŠTK: DK SOFZ podľa č. 71 ods. 5 písm. c) DP po oboznámení sa so stanoviskom TJ Slovan Smižany a najmä na základy správy delegáta stretnutia berie na vedomie podnet TJ Lokomotíva Margecany bez prijatia ďalších opatrení, pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania. DK SOFZ súčasne kluby upozorňuje, aby podania podobného charakteru (podozrenia zo spáchania disciplinárnych previnení) vždy adresovali DK SOFZ ako vecne a miestne príslušného orgánu na prejednanie takýchto podozrení.

U. č. 7-35-2018/2019: František Fabian (tréner OŠK Hnilčík, VII. L dospelí) + klub OŠK Hnilčík - Hrubé nešportové správanie voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby a divákovi na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna podľa čl. 47 ods. 1 písm. b) DP (opakované použitie provokujúcich výrokov voči súperovi počas stretnutia 5. kola VII. L dospelých medzi OŠK Hnilčík a OKŠ Spišský Hrušov) - DK SOFZ na základe správy delegáta stretnutia podľa čl. 71 ods. 3 písm. c), ods. 5 písm. a) DP takto rozhodla:
a) klub OŠK Hnilčík - podľa čl. 47 ods. 4 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka opakované HNS zo strany trénera (aj v minulom súťažnom ročníku - viď U. č. 28-180-2017/2018) a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta
b) František Fabian (tréner) - podľa čl. 47 ods. 2 písm. b) DP s použitím čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP ukladá pozastavenie výkonu funkcie trénera v trvaní 3 týždňov od 4.9.2018 do 25.9.2018
// 10.- € (za prejednanie)

U. č. 7-36-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - odmietnutie pokračovať v hre podľa čl. 60 DP (odmietnutie družstva U15A pokračovať v hre po polčasovej prestávke majstrovského stretnutia 4. kola U15A medzi OŠK Teplička a OŠK Slovinky) - DK SOFZ na základe zápisu o stretnutí podľa čl. 71 ods. 3 písm. a), ods. 5 písm. a) DP takto rozhodla a ukladá túto DS: pokuta vo výške 80.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/l
// 80.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 7-37-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (nepredloženie licencie trénera na základe vyžiadania ŠTK, neskôr aj DK, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/B/17) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 7-38-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OKŠ Spišský Hrušov - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva U15A na stretnutie 4. kola U15A medzi TJ Štart Hrabušice a OKŠ Spišský Hrušov) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ (stretnutie bolo zrušené)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 8. - 9.9.2018

VI. liga, 6. kolo (9.9.2018) o 15,30 hod.
Kojšov - Helcmanovce o 10,30 Jasečko, Gibala, Kováč, Tkáčik
Chrasť n/H - Smižany o 10,30 Novotný, Martinko, Tuleja
Spartak Bystrany - Letanovce Sucheňák, Petruška, Hrušovský
Jamník - Prakovce Furman, Hamráček, Šándor, F. Kunzo
Teplička - SŠM Bystrany Kožár, Rusnák, Mičudová, Podoben
V. Folkmar - Gelnica Legát, Martinko, Pecha, Pavlík
Margecany - Mníšek n/H Cehuľa, Pavlík F., Šuba S., Tkáčik

VII. liga, 6. kolo (9.9.2018) o 15,30 hod. 

Sp. Nová Ves „B" - Gelnica „B" o 10,30 Bednár H., Žiga T., Šuba S., Pavlík
Sp. Hrušov - Matejovce n/H o 10,30 Petruška, Pavlík F., Pecha
Slovinky - Markušovce o 10,30 Kotrady, Sucheňák, Šándor
Iliašovce - Jaklovce Novotný, Mužík, Fabiny
Rudňany „B" - Hnilčík Čuj, Šofranko, Kerecman

U19-A, 3. kolo (8.9.2018) o 15,30 hod.

Olcnava - Matejovce n/H 7.9. o 16,30 Čuj, Kerecman
Odorín - Teplička o 10,30 Tuleja, Mužik
Krompachy - Spartak Bystrany o 14,00 Čuj, Šuba S.
Letanovce - Hrabušice Kováč, Hrušovský
Rudňany - Chrasť n/H 9.9. o 13,00 Šofranko, Kerecman

U19-B, 4. kolo (8.9.2018) o 15,30 hod. 

Nálepkovo - Helcmanovce Pavlík F., Gibala
Mníšek n/H - Gelnica o 16,00 Sucheňák, Hamráček
Prakovce - Margecany 9.9. o 13,30 Kováč
Maria Huta - Kluknava 28.10. o 10,30 Kotrady

U15-A, 6. kolo (8.9.2018) o 13,15 hod. 

Teplička - Poráč 7.9. o 16,00 Gibala
SŠM Bystrany - Letanovce Tuleja
Markušovce - Sp. Tomášovce Bednár H.
Sp. Nová Ves „B" - Odorín o 15,00 Tuleja
Jamník - Olcnava 9.9. o 13,00 Hamráček, Fabiny
Sp. Hrušov - Rudňany 9.9. o 13,00 Furman
Hrabušice - Slovinky 12.9. o 15,30 Petruška, Kerecman

U15-B, 3. kolo (8.9.2018) o 13,15 hod.
Prakovce - Nálepkovo o 13,00 Šándor
Kluknava - Mníšek n/H Rusnák
Margecany - Gelnica Pecha
Maria Huta - V. Folkmar 9.9. o 13,30 Gibala
Švedlár - Helcmanovce 9.9. o 14,45 Kotrady

Zmeny v obsadení 

Dospelí 
Spartak Bystrany - Letanovce Tuleja za Hrušovského

Dorast
Mníšek n/H - Gelnica o 16,00 Kováč, Šuba S. 
Krompachy - Spartak Bystrany o 14,00 Čuj
Letanovce - Hrabušice Bednár H., Hamráček 

Žiaci 
Teplička - Poráč 7.9. o 16,00 Kováč za Gibalu
SŠM Bystrany - Letanovce Pacák za Tuleju 

OSPRAVEDNENIA
8.9.- Petruška, Šofranko, Kožár, Kopaničák, Džubák, Sucheňák, Hrušovský 
9.9. - Džubák, Kožár do 12:00, Hrušovský 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR žiada TJ Slovan Smižany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Smižany - Margecany v termíne do 11.9.2018
KR z dôvodu nezaslania videozáznamu zo stretnutia Margecany - Chrasť n/H odstupuje TJ Lokomotíva Margecany na riešenie DK SOFZ.
KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Hnilčík na R Sucheňák zo stretnutia Hnilčík - Jaklovce
KR berie na vedomie podnet TJ FK Kojšov.

Doplnenie R do RS:
Daniel FABINY, 0944 384 041, Hnilčík
Samuel ŠTEVČÍK, 0918 982 397, Krompachy
Miroslav REVAJ, 0911 314 033 , Hnilec 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605502