Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.9, 28.8.2018

Úradná správa SOFZ č.9

ŠTK SOFZ č.9

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 2. kolo: Matejovce n/H - Rudňany dňa 31.08.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5€).
U19-A - 2. kolo: Spartak Bystrany - Odorín dňa 31.08.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5€).
U19-A - 4. kolo: Spartak Bystrany - Teplička dňa 14.09.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U19-B - 3. kolo: Gelnica - Helcmanovce dňa 01.09.2018 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Gelnica - poplatok 5€).
U19-B - 3. kolo: Prakovce - Nálepkovo dňa 05.09.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Nálepkovo - poplatok 5€).
U19-B - 4. kolo: Maria Huta - Kluknava dňa 28.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U15-A - 5. kolo: Rudňany - Hrabušice dňa 31.08.2018 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5€).
U15-A - 5. kolo: Sp. Tomášovce - Letanovce dňa 01.09.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Letanovce - poplatok 5€).

2. ŠTK kontumuje stretnutie:
VII. liga - 4. kolo: Smolník - Jaklovce na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b (3. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie). Do pozornosti DK

3. ŠTK v súlade s čl. 12 bod 1 SP vylučuje družstvo FK OL Smolník zo súťaže VII. ligy za tretiu zapríčinenú kontumáciu stretnutia v priebehu súť. ročníka 2018/2019 a v súlade s čl. 12 bod 2 SP anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

4. ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart maximálne piatich hráčov s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky - SP,čl.47 bod 5.

5. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Štark Michal RP 1285213 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 4. kola - VI. liga: Teplička - Mníšek n/H.

6. ŠTK na základe podania TJ Baník v Mníšku n/H na komisiu cez ISSF systém zo dňa 22.08.2018 ruší stretnutie 1. kola kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy: MFK Gelnica „B" - Mníšek n/H. Družstvo MFK Gelnica „B" postupuje do 2. kola.

7. ŠTK na základe zistených skutočností predvoláva na svoje zasadnutie dňa 04.09.2018 o 17:00 hod. z FK Slovan Veľký Folkmar: kapitán - Samuel Hofman, ved. družstva - Pavel Dorko, hráč - Jakub Horňák RP 1345544, z TJ Slovan Nálepkovo: kapitán - Kristián Dunka, ved. družstva - Michal Hoza a R stretnutia Marek Džubák. Vedúci FK Slovan Veľký Folkmar prinesie so sebou RP uvedeného hráča a iný hodnoverný doklad.

8. ŠTK berie na vedomie zmenu štatutárneho zástupcu v TJ Slovan Smižany na základe uznesenia z členskej schôdze - prezident TJ Slovan Smižany p. František Stuhlák.

9. ŠTK na základe podania OŠK Spišský Hrušov na komisiu ŠTK SOFZ cez ISSF systém zo dňa 28.08.2018 ruší stretnutie 4. kola U15-A: Hrabušice - Sp. Hrušov.

10. ŠTK opätovne vyzýva FK VI. ligy o zaslanie fotokópií platných „C" licencií trénerov a vyšších v termíne do 04.09.2018 pod disciplinárnymi následkami.

11. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany bez prijatia opatrení.

12. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 22.08. - 26.08.2018.

DK SOFZ

U. č. 6-22-2018/2019: Pavol Zmij (1205067; FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - následné HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP - (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 27.8.2018 do 23.9.2018 // 10.- €

U. č. 6-23-2018/2019: Alexander Suslov (1120629; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 27.8.2018 // 10.- €

U. č. 6-24-2018/2019: Martin Ordzovenský (1205010; FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 27.8.2018 // 10.- €

U. č. 6-25-2018/2019: Ondrej Bercík (1288273; FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 26.8.2018 // 5.- €

U. č. 6-26-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Obecné lesy Baník Smolník - nenastúpenie družstva na stretnutie (3. zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 4. kola VII. L medzi FK Obecné lesy Baník Smolník a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ (stretnutie bolo zrušené)

U. č. 6-27-2018/2019: DK SOFZ na základe podnetu OFK Jaklovce a po oboznámení sa so stanoviskom ŠK Breznovica Letanovce podľa čl. 71 ods. 5 písm. d) DP odkladá podnet, pretože vzhľadom na okolnosti prípadu by bolo vedenie disciplinárneho konania neúčelné // bez poplatku

U. č. 6-28-2018/2019: DK SOFZ dôrazne upozorňuje všetky kluby, že povinnosť mať konkrétnu licenciu trénera vyplýva z Rozpisu SOFZ (nie môže, ale gramatický a logický význam vety znamená musí mať !!!), a nesplnenie tejto povinnosti zakladá disciplinárnu zodpovednosť za disciplinárne previnenie podľa čl. 64 DP, následkom čoho bude pre všetky kluby (10 klubov k dnešnému dňu), ktoré do najbližšieho zasadnutia odborných komisií (do 4.9.2018 do 15.55 hod.) nepredložia požadovanú licenciu trénera, uloženie pokuty bez výnimky.

U. č. 6-29-2018/2019: DK SOFZ dôrazne upozorňuje kluby - FK: Hrabušice, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, že v prípade, ako do piatka (31.8.2018) nebude na účte SOFZ pripísaná úhrada COR - založí porušenie plnenia tejto peňažnej povinnosti voči SOFZ disciplinárnu zodpovednosť previnilých klubov.

U. č. 6-30-2018/2019: z podnetu KR SOFZ: Dalibor Regec (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutie 1. kola U15-B medzi ŠK Lesy Švedlár a TJ Lokomotíva Margecany bez riadneho ospravedlnenia) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 62 DP od 28.8.2010 do 11.9.2018

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 1. - 2.9.2018

VI. liga, 5. kolo (2.9.2018) o 15,30 hod.

Gelnica - Teplička 1.9. Zvalený, Pacák, Kováč, Tkáčik
Prakovce - Kojšov 1.9. Sucheňák, Kunzová, Hrušovský, Mihaliková
Mníšek n/H - V. Folkmar o 10,30 Novotný, Hamráček, Furman, Podoben
SŠM Bystrany - Jamník o 10,30 Cehuľa, Tuleja, Gibala, Mihaliková
Chrasť n/H - Spartak Bystrany Slebodník, Šuba S., Hrušovský
Smižany - Margecany Čuj, Klokočka , Pecha, Pavlík
Helcmanovce - Letanovce Kotrády, Kováč, Petruška

VII. liga, 5. kolo (2.9.2018) o 15,30 hod. 

Markušovce - Rudňany „B" o 10,30 Džubák, Čuj, Žiga T.
Hnilčík - Sp. Hrušov Martinko, Furman, Mužík, Tkáčik
Matejovce - Sp. Nová Ves „B" Sucheňák, Džubák, Novotný, F. Kunzo
Gelnica „B" - Iliašovce Legát, Cehuľa, Šándor
Jaklovce - Sp. Tomášovce Šofranko, Gibala, Rusnák

U19-A, 2. kolo (1.9.2018) o 15,30 hod.

Spartak Bystrany - Odorín 31.8. o 16,00 Baldovský, Mužík
Matejovce - Rudňany 31.8. o 16,30 Čuj, Kerecman
Teplička - Olcnava o 14,00 Čuj
Chrasť n/H - Letanovce Tuleja, Hamráček
Hrabušice - Krompachy Žiga T., Šuba S.

U19-B, 3. kolo (1.9.2018) o 15,30 hod. 

Margecany - Maria Huta Šándor
Mníšek n/H - Kluknava Rusnák
Gelnica - Helcmanovce 1.9. o 13,00 Hrušovský, Sucheňák
Prakovce - Nálepkovo 5.9. o 17,00 Džubák

U15-A, 5. kolo (1.9.2018) o 13,15 hod.

Rudňany - Hrabušice o 31.8. o 11,00 Hrušovský, Kerecman
Poráč - Jamník Gibala
Sp. Tomášovce - Letanovce 10, 30 Šuba S., Žiga T.
Olcnava - Markušovce o 15,30 Pecha
Sp. Hrušov - SŠM Bystrany 2.9. o 13,00 Hrušovský
Slovinky - Sp. Nová Ves „B" 2.9. o 13,00 Šándor
Odorín - Teplička 2.9. o 13,00 Pecha

U15-B, 2. kolo (1.9.2018) o 13,15 hod. 

Gelnica - Švedlár 31.8. o 16,00 Kotrady
Nálepkovo - Margecany Kotrady
Mníšek n/H - Maria Huta o 13,30 Džubák
V. Folkmar - Prakovce o 14,00 Baldovský
Helcmanovce - Kluknava 2.9. o 13,00 Kováč, Petruška

Zmeny v obsadení
Dospelí

Gelnica - Teplička 1.9. Čuj za Zvaleného, Kunzová za Pacáka
Prakovce - Kojšov 1.9. Rusnák za Kunzovú
Helcmanovce - Letanovce Kotrady, Hamráček, Novotný
Gelnica „B" - Iliašovce Mičudová za Šándora
Matejovce - Sp. Nová Ves „B" Sucheňák, Džubák, F. Kunzo
Dorast
Matejovce n/H - Rudňany 31.8. o 16,30 Furman
Mníšek n/H - Kluknava Kotrady za Rusnáka
Gelnica - Helcmanovce 1.9. o 13,00 Rusnák ako AR2
Teplička - Olcnava o 14,00 Hamráček za Čuja
Chrasť n/H - Letanovce Tuleja
Žiaci
Rudňany - Hrabušice o 31.8. o 11,00 Pecha
Helcmanovce - Kluknava 2.9. o 13,00 Kotrady
Sp. Tomášovce - Letanovce o 10,30 Pecha
Slovinky - Sp. Nová Ves „B" 2.9. o 13,00 Šofranko za Šándora  

OSPRAVEDNENIA
1.9. - Pavlík F., Šofranko, Kopaničák, Petruška 
2.9. - Pavlík F., Šofranko do 12:00, Kopaničák
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR žiada TJ Lokomotíva Margecany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Margecany - Chrasť n/H v termíne do 4.9.2018

KR oznamuje R: Pavlík F., Šuba S., Tuleja, Gibala, Kováč, Hamráček, Hrušovský, Kerecman, Mužík, Kopaničák, Širila, Števčík, Fabiny, že dňa 5.9.2018 sa uskutoční prvé stretnutie projektu „Škola mladých rozhodcov." Bližšie informácie budú frekventantom zaslané na emailové adresy.

KR odstupuje R Regeca na riešenie DK. 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605536