Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.8, 21.8.2018

Úradná správa SOFZ č.8

ŠTK SOFZ č.8

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 1. kolo: Rudňany - Teplička dňa 25.08.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5€).
U15-B - 2. kolo: Gelnica - Švedlár dňa 31.08.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U19-B - 2. kolo: Maria Huta - Prakovce dňa 30.08.2018 o 16:00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím III. ligy dospelých.(bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje stretnutie:
VII liga: 3.kolo: Rudňany „B" - Smolník na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK

3. ŠTK upozorňuje FK U19-A, že TJ Družstevník Odorín počnúc 3. kolom odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu v 10:30 hod.

4. ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart maximálne piatich hráčov s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky - SP,čl.47 bod 5.

5. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Harviščák Adrián RP 1285213 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 1. kola - U15 - A: Rudňany- Markušovce.

6. ŠTK na návrh VV SOFZ a prihlásených FK organizuje 29. 08.2018 o 16:00 hod. 1. kolo kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy.
Vyžrebovanie 1. kola:

MFK Gelnica „B" - Mníšek n/Hnilcom
Iliašovce - FK Noves Sp. Nová Ves „B"
Hrací čas: 2 x 45 min. + 15 min. polčasová prestávka.
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v počte 5 hráčov z každého družstva až do konečného rozhodnutia kopov. Družstva štartujú na vlastné náklady. Odmeny delegovaných osôb hradí SOFZ. Zápis o stretnutí sa nevypisuje cez ISSF systém, ale v papierovej forme. Štart hráčov na platné RP.
Ďalšie prihlásené družstva: TJ Spartak Bystrany, TJ Sokol Chrasť n/H, OŠK Teplička,MFK Gelnica „A", ŠK Breznovica Letanovce, TJ Slovan Smižany postupujú priamo do 2. kola a to na základe umiestnenia v súťažnom roč. 2017/2018.
2. kolo sa uskutoční 01.05.2019.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 18.08. - 19.08.2018.

8. ŠTK na základe zistených skutočnosti cez ISSF systém a Futbalnet po 3. kole súťaže riadených SOFZ upozorňuje FK VI. ligy, že aj v súť. roč. 2018/2019 je v Zápise o stretnutí povinný údaj trénera družstva s platnou licenciou C a vyššou. Z uvedeného dôvodu ŠTK SOFZ žiada FK VI. ligy o zaslanie fotokópií licencii trénerov v termíne do 28.08.2018 pod disciplinárnymi následkami v súlade s RS SOFZ str. 13 bod 17. 

9. ŠTK na základe podania FK Obecné Lesy Smolník na komisiu ŠTK SOFZ cez ISSF systém zo dňa 25.08.2018 ruší stretnutie 4. kola VII. ligy: Smolník - Jaklovce. 

DK SOFZ

U. č. 5-18-2017/2018:Milan Bluško (1313228; FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - zakázaná hra podľa čl. 45 ods. 1 DP + následné HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP - (podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu + hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 8 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP, čl. 34 ods. 8 DP (trestanie za viac disciplinárnych previnení, kedy sa DS ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliada ako na priťažujúcu okolnosť - determinantom určujúcim v tomto prípade disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné je výška hornej hranice trestnej sadzby), od 20.8.2018 do 14.10.2018 // 10.- €

U. č. 5-19-2018/2019:Ľubomír Kršniak (1210694; OFK Sokol Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.8.2018 // 10.- €

U. č. 5-20-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Obecné lesy Baník Smolník - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 3. kola VII. L medzi OŠK Rudňany B a FK Obecné lesy Baník Smolník) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet OŠK Rudňany B

U. č. 5-21-2018/2019: klub FK Obecné lesy Smolník: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 2 DP (omeškanie s plnením peňažného záväzku voči SOFZ - neuhradenie štartovného v lehote predpísanej DK SOFZ v U. č. 3-12-2018/2019) - DK podľa čl. 64 ods. 4 DP, čl. 25 DP, čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP ukladá DS:
a) - odobratie bodov v rozsahu 9 bodov, ktoré sa uskutoční po skončení súť. roč. 2018/2019
b) - zákaz transferov hráčov na 1 prestupové obdobie
Na vedomie: Matrikár SOFZ
// 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 25. - 26.8.2018

VI. liga, 4. kolo (26.8.2018) o 16,00 hod. 

Spartak Bystrany - Helcmanovce o 10,30 Šuba O., Furman, Rusnák, Pavlik
Margecany - Chrasť n/H o 10,30 Sucheňák, Tuleja, Šándor, Mihaliková
Letanovce - Prakovce Martinko, Gibala, Hamráček, F. Kunzo
Kojšov - SŠM Bystrany Slebodník, Kopaničák, Petruška
Jamník - Gelnica Bednár P., Hrušovský, Pavlík F., Švarc
Teplička - Mníšek n/H Novotný, Šofranko, Pecha, Tkáčik
V. Folkmar - Smižany Cehuľa, Kováč, Tornay

VII. liga, 4. kolo (26.8.2018) o 16,00 hod.

Smolník - Jaklovce o 10,30 Bednár H., Regec, Hamráček stretnutie zrušené
Sp. Tomášovce - Gelnica „B" o 10,30 Kačír, Mičudová, Gibala
Iliašovce - Matejovce Rusnák, Šuba S.
Sp. Nová Ves „B" - Hnilčík Furman, Žiga T.
Sp. Hrušov - Markušovce Legát, Šándor
Rudňany „B" - Slovinky Sucheňák, Mičudová

U19-A, 1. kolo (25.8.2018) o 16,00 hod. 

Rudňany - Teplička o 10,30 Tuleja, Hamráček
Krompachy - Chrasť n/H o 14,00 Šándor
Hrabušice - Spartak Bystrany Sucheňák, Mužík
Letanovce - Matejovce n/H Gibala, Hrušovský
Odorín - Olcnava Pavlík F., Kováč

U19-B, 1. kolo (25.8.2018) o 16,00 hod. 

Margecany - Helcmanovce Kotrády
Kluknava - Gelnica Žiga T., Pecha
Maria Huta - Nálepkovo 26.8. o 10,30 Džubák
Prakovce - Mníšek n/H 27.8. Džubák

U15-A, 3. kolo (25.8.2018) o 13,45 hod. 

Rudňany - Teplička 23.8. o 10,30 Gibala
Hrabušice - SŠM Bystrany Sucheňák, Mužík
Poráč - Letanovce Petruška
Sp. Tomášovce - Olcnava Šuba S.
Sp. Hrušov - Sp. Nová Ves „B" 26.8. o 13,30 Legát
Slovinky - Jamník 26.8. o 13,30 Kopaničák, Petruška
Odorín - Markušovce 26.8. o 13,30 Hrušovský

U15-B, 1. kolo (25.8.2018) o 13,45 hod.
Kluknava - Gelnica Pecha, Žiga T.
V. Folkmar - Nálepkovo o 14,00 Džubák
Maria Huta - Helcmanovce 26.8. o 13,30 Kováč, Cehuľa
Švedlár - Margecany 26.8. o 14,45 Regec
Prakovce - Mníšek n/H 28.8. o 16,00 Džubák

Kvalifikačné pohárové stretnutia, 1. kolo (29.8.2018) o 16,00 hod. 

Iliašovce - Sp. Nová Ves „B" Novotný, Martinko, Cehuľa
Gelnica „B" - Mníšek n/H Legát, Kačír, Furman

U19-B, 2. kolo (29.8.2018) o 16,00 hod. 

Nálepkovo - Gelnica Pavlík F., Tuleja
Helcmanovce - Kluknava Džubák
Mníšek n/H - Margecany Sucheňák, Mužík
Maria Huta - Prakovce 30.8. Džubák

U15-A, 4. kolo (29.8.2018) o 16,00 hod.
Sp. Nová Ves „B" - Rudňany o 13,00 Tuleja, Mužík
SŠM Bystrany - Sp. Tomášovce Rusnák
Letanovce - Olcnava Bednár H.
Markušovce - Poráč Žiga T.
Jamník - Odorín Pecha
Teplička - Slovinky Šándor
Hrabušice - Sp. Hrušov Kopaničák

Zmeny v obsadení
Dospelí
Spartak Bystrany - Helcmanovce o 10,30 Legát za Šubu O.
Margecany - Chrasť n/H o 10,30 Tornay za Mihalikovú
V. Folkmar - Smižany Mihaliková za Tornaya
Kojšov - SŠM Bystrany Pavlík P. ako DZ
V. Folmkar - Smižany Šuba S. ako AR2
Sp. Tomášovce - Gelnica „B" o 10,30 Martinko za Mičudovú
Iliašovce - Matejovce n/H Mužík za Šubu S.
Dorast
Rudňany - Teplička o 10,30 Petruška za Hamráčeka
Nálepkovo - Gelnica 29.8. o 16,00 Hamráček za Tuleju
Mnišek n/H - Margecany 29.8. o 16,00 Gibala za Sucheňáka
Žiaci
Maria Huta - Helcmanovce 26.8. o 13,30 Šuba S. ako AR2
Sp. Hrušov - Sp. Nová Ves „B" 26.8. o 13,30 Pavlík F. za Legáta

Ospravedlnenia

25.8.- Šofranko, Kopaničák
26.8. - Čuj
29.8.- Čuj, Regec, Mičudová
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu MFK Gelnica vzhliadla videozáznam zo stretnutia Letanovce - Gelnica a považuje podnet za neopodstatnený. (poplatok 40.-€)

KR oznamuje R: Pavlík F., Šuba S., Tuleja, Gibala, Kováč, Hamráček, Hrušovský, Kerecman, Mužík, Kopaničák, Širila, že dňa 5.9.2018 sa uskutoční prvé stretnutie projektu „Škola mladých rozhodcov". Bližšie informácie budú frekventantom zaslané na emailové adresy.

Doplnenie R do RS:
Ľubomír Mužík, 0902 308 285, Spišská Nová Ves
Daniel Kerecman, 0902 515 684, Spišská Nová Ves
Jozef Širila, 0908 082 557, Odorín

U15-A, 2. kolo (22.8.2018) o 16,00 hod.

Sp. Nová Ves - Hrabušice o 13,00 Kačír 
SŠM Bystrany - Olcnava Čuj
Sp. Tomášovce - Poráč Pavlík F.
Letanovce - Odorín Petruška
Markušovce - Slovinky Šándor
Jamník - Rudňany Žiga T.
Teplička - Sp. Hrušov Pecha

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605587