Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.7, 14.8.2018

Úradná správa SOFZ č.7

ŠTK SOFZ č.7

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-B - 1. kolo: Prakovce - Mníšek n/H dňa 27.08.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19-B - 3. kolo: Kluknava - Mníšek n/H dňa 01.09.2018 o 15:30 hod. na HP v Mníšku n/H. Stretnutie 10. kola Mníšek n/H - Kluknava dňa 20.10.2018 o 14:00 hod. na HP v Kluknave. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15-A - 1.kolo: Hrabušice - Teplička dňa 19.08.2018 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Teplička - poplatok 5 €)
U15-A - 3.kolo: Rudňany - Teplička dňa 23.08.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15-A - 4.kolo: Markušovce - Poráč dňa 29.08.2018 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15-A - 6.kolo: Teplička - Poráč dňa 07.09.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15-B - 1.kolo: Prakovce - Mníšek n/H dňa 28.08.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15 - A - 1. kolo: Sp. Hrušov - Jamník dňa 18.08.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Jamník - poplatok 5€). 

2. ŠTK upozorňuje FK U15-A, že FK Olcnava počnúc 5. kolom odohrá svoje domáce stretnutie v sobotu v ÚHČ dospelých.

3. ŠTK berie na vedomie rozhodnutie DK SOFZ - U. č. 4-17-2018/2019 a po skončení súťažného ročníka 2018/2019 odráta družstvu dospelých FK Obecné Lesy Smolník 3 súťažné body v zmysle čl. 32 ods. 2 DP.

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 11.08. - 12.08.2018.

5. ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart maximálne piatich hráčov s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky - SP,čl.47 bod 5.

6. ŠTK upozorňuje FK U15 - A, že FK Noves Sp. Nová Ves "B" odohrá svoje domáce stretnutia na HP(prírodný a umelý povrch) FK Sp. Nová Ves.Zraz R a družstiev na štadióne FK Sp.Nová Ves. 

DK SOFZ

U. č. 4-14-2018/2019: Adam Gajan (1369469; OŠK Teplička; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 13.8.2018 // 10.- €

U. č. 4-15 -2018/2019: z podnetu KR: klub TJ SŠM Bystrany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 1. kola VI. L. medzi TJ SŠM Bystrany a FK Prakovce na základe požiadavky KR, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 4-16-2018/2019: Martin Kušnirák (1205353; FK Slovan Veľký Folkmar; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 14.11.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 4-17-2018/2019: klub FK Obecné lesy Smolník: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 2 DP (omeškanie s plnením peňažného záväzku voči SOFZ - neuhradenie štartovného v lehote predpísanej DK SOFZ v U. č. 3-12-2018/2019) - DK podľa čl. 64 ods. 4 DP, čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP ukladá DS - odobratie bodov v rozsahu 3 bodov, ktoré sa uskutoční po skončení súť. roč. 2018/2019 // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 18.- 19.8.2018

VI. liga, 3. kolo (19.8.2018) o 16,00 hod.
Gelnica - Kojšov 18.8. Bobko D., Čuj, Kunzová, Pavlik P.
Prakovce - Helcmanovce 18.8. Baldovský, Pacák, Kožárová, Tkáčik
Smižany - Teplička o 10,30 Šuba O., Tuleja, Petruška, Podoben
SŠM Bystrany - Letanovce o 10,30 Kotrády, Pavlík F., Hrušovský
Margecany - Spartak Bystrany Bednár P., Gibala, Hamráček, Tkáčik
Chrasť n/H - V. Folkmar Novotný, Kopaničák, Mičudová, Kunzo F.
Mníšek n/H - Jamník Cehuľa, Šuba S., Kováč, Pavlik P.

VII. liga, 3. kolo (19.8.2018) o 16,00 hod.
Slovinky - Sp. Hrušov o 10,30 Novotný, Žiga T., Hamráček, Mihaliková
Hnilčík - Iliašovce o 10,30 Baldovský, Gibala, Šofranko
Rudňany „B" - Smolník Pacák, Pavlík F.
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" Čuj, Hrušovský
Matejovce n/H - Sp. Tomášovce Šándor, Regec
Gelnica - Jaklovce Džubák, Petruška, Pecha

U15-A, 1. kolo (18.8..2018) o 13,45 hod.
Rudňany - Markušovce o 10,30 Petruška
Sp. Nová Ves „B" - SŠM Bystrany o 13,00 Pavlík F.
Poráč - Olcnava Kováč
Hrabušice - Teplička 19.8. o 13,00 Čuj
Sp. Hrušov - Jamník 18.8. o 16,30 Šándor
Slovinky - Letanovce 19.8. o 13,30 Pecha
Odorín - Sp. Tomášovce 19.8. o 13,30 Regec

Zmeny v obsadení

Dospelí
Prakovce - Helcmanovce 18.8. Tuleja za Kožárovú  

Ospravedlnenia
18.8.- Martinko, Furman, Rusnák, Sucheňák, Šofranko, Bednár H.
19.8. - Martinko, Furman, Rusnák, Sucheňák, Šofranko po 12:00, Bednár H.
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu MFK Gelnica žiada o zaslanie videozáznamu ŠK Breznovica Letanovce zo stretnutia Letanovce - Gelnica v termíne do 21.8.2018

KR z dôvodu nezaslania videozáznamu zo stretnutia SŠM Bystrany - Prakovce odstupuje TJ SŠM Bystrany na riešenie DK SOFZ.

KR berie na vedomie pochvalu od FK Prakovce na R Jasečko, Novotný, Tuleja zo stretnutia Spartak Bystrany - Prakovce

Nariadenie KR SOFZ č. 1/2018
Usporiadajúci klub je povinný na požiadanie delegáta zväzu umožniť po stretnutí vzhliadnutie videozáznamu zo stretnutia pričom porušenie tejto povinnosti založí u klubu objektívnu disciplinárnu zodpovednosť, ktorej sa klub nemôže zbaviť (musí byť prítomná osoba, ktorá umožní delegátovi vzhliadnutie videozáznamu).

Doplnenie DZ do RS: Henrieta Mihaliková, 0907 030 488, Gelnica

HK SOFZ

Úhrada COR FK SOFZ pre súťažný ročník 2018/19 - (jesenná časť súťažného ročníka)

Forma úhrady COR pre jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 21.8.2018

Bystrany Sp. ------ 1 063.-
Bystrany SŠM ------- 1 075.-
Chrasť n/H ------- 1 014.-
Gelnica A -------- 897.-
Gelnica B ------------- 600.-
Helcmanovce -------- 1 184.-
Hnilčík ----------------- 606.-
Hrabušice ----------- 423.-
Iliašovce -------------- 769.-
Jaklovce -------------- 173.-
Jamník -------------- 787.-
Kluknava ------------- 502.-
Kojšov --------------- 798.-
Krompachy ---------- 290.-
Letanovce ----------- 996.-
Matejovce ------------ 890.-
Margecany ----------- 1 538.-
Mária Huta ----------- 526.-
Markušovce --------------- 516.-
Mníšek n/Hn --------------- 1 331.-
Nálepkovo ----------------- 616.-
Odorín ---------------------- 434.-
Olcnava ---------------------- 372.-
SNV B ------------------------ 965.-
Prakovce ------------------- 1 453.-
Poráč ----------------------- 224.-
Rudňany B ------------------ 1 428.-
Slovinky -------------------- 633.-
Smolník ------------------ 422.-
Sp. Hrušov ----------------- 631.-
Sp. Tomášovce ----------- 576.-
Smižany ------------------- 471.-
Švedlár -------------------- 210.-
Teplička -------------------- 1 323.-
V. Folkmar ------------------ 990.-

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605616