Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.6, 7.8.2018

Úradná správa SOFZ č.6

ŠTK SOFZ č.6 : 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII liga - 6. kolo : SNV „B" - Gelnica „B" dňa 09.09.2018 o 10:30 hod. podľa RS SOFZ str.16 bod 16/b(bez poplatku).
2. ŠTK kontumuje stretnutie:
VII liga: 1.kolo: Sp. Hrušov - Smolník na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
3.ŠTK zamieta podanie TJ Slov. Raj Sp. Tomášovce cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 3. kola - VII. ligy: Matejovce n/H - Sp. Tomášovce. Dôvod: chýba stanovisko OFK Matejovce n/Hornádom OTJ.
4.ŠTK zamieta podanie AŠK Maria Huta cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 3. kola - U19 - B: Margecany - Maria Huta. Dôvod: nesúhlas TJ Lokomotíva Margecany.
5.ŠTK zamieta podanie TJ Baník Poráč cez ISSF systém o zmenu ÚHČ stretnutia 4. kola - U15 - A: Markušovce - Poráč. Dôvod: chýba stanovisko Slovan FO Markušovce. 
6.ŠTK zamieta podanie TJ Baník Poráč cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa stretnutia 6. kola - U15 - A: Teplička - Poráč. Dôvod: chýba stanovisko OŠK Teplička. 
7.ŠTK zamieta podanie ŠK Lesy Švedlár cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a ÚHČ stretnutia 2. kola - U15 - B: Gelnica - Švedlár. Dôvod: chýba stanovisko MFK Gelnica.
8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 04.08.2018 - 05.08.2018.

DK SOFZ

U. č. 3-7-2018/2019: Martin Kušnirák (1205353; FK Slovan Veľký Folkmar; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (sotenie súpera rukami do oblasti krku vykonané nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 6.8.2018 // 10 .- €

U. č. 3-8-2018/2019: Pavol Kandráč (1245553; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 6.8.2018 // 10.- €

U. č. 3-9-2018/2019: Peter Marcinko (1200563; FK Prakovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 6.8.2018 // 10.- €

U. č. 3-10-2018/2019: Roman Girga (1320913; FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 6.8.2018 // 10.- €

U. č. 3-11-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Obecné lesy Baník Smolník - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 1. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a FK Obecné lesy Baník Smolník) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet OKŠ Spišský Hrušov

U. č. 3-12-2018/2019: z podnetu ŠTK: kluby FK Obecné lesy Smolník, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom, TJ Družstevník Odorín: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 2 DP (omeškanie s plnením peňažného záväzku voči SOFZ - neuhradenie štartovného v predpísanej lehote) - DK ukladá podľa čl. 43 ods. 5 DP všetkým družstvám týchto klubov (dospelí, dorast, žiaci) v pôsobnosti SOFZ predbežné ochranné opatrenie pozastavenia súťažnej činnosti až do splnenia peňažnej povinnosti voči SOFZ a súčasne určuje lehotu na splnenie takej povinnosti do 10.8.2018 (prostriedky musia byť pripísané na účte SOFZ). DK súčasne tieto kluby dôrazne upozorňuje, že ak klub v lehote určenej disciplinárnou komisiou nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7 DP).

U. č. 3-13-2018/2019: R (Ľuboslav Legát) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (neuvedenie dôvodu vylúčenia hráča na správne miesto v zápise vrátane nepresného popisu priestupku do zápisu o stretnutí 1. kola VI. L medzi FK Slovan Veľký Folkmár a TJ Spartak Bystrany) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov od 7.8.2018 do 21.8.2018 podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 11.- 12.8.2018

VI. liga, 2. kolo (12.8.2018) o 16,30 hod.
Spartak Bystrany - Prakovce o 10,30 Jasečko, Novotný, Tuleja
Kojšov - Mníšek n/H o 10,30 Baldovský, Sucheňák, Pavlík F., Švarc
Helcmanovce - SŠM Bystrany Novotný, Hamráček, Podoben
Letanovce - Gelnica Cehuľa, Kopaničák, Kováč, Tornay
Smižany - Jamník Sucheňák, Regec, Gibala, Tkáčik
Teplička - Chrasť n/H Klokočka, Hrušovský, Pavlík P.
V. Folkmar - Margecany Čuj, Pavlík F., Šándor, Kunzo F.

VII. liga, 2. kolo (12.8.2018) o 16,30 hod.
Jaklovce - Matejovce n/H o 10,30 Kotrády, Šofranko, Rusnák
Sp. Tomášovce - Hnilčík o 10,30 Bednár H., Cehuľa, Hrušovský
Smolník - Gelnica „B" Petruška, Šuba S.
Iliašovce - Markušovce Furman, Žiga T.
Sp. Nová Ves „B" - Slovinky Rusnák, Mičudová
Sp. Hrušov - Rudňany „B" Džubák, Pecha

Ospravedlnenia
12.8.- Legát, Martinko, Šofranko po 12:00
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu FK Prakovce žiada o zaslanie videozáznamu TJ SŠM Bystrany zo stretnutia SŠM Bystrany - Prakovce v termíne do 14.8.2018

KR pozýva DZ SOFZ na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 14.8.2018 o 16:30 hod. v priestoroch SOFZ.  

HK SOFZ 

Úhrada COR FK SOFZ pre súťažný ročník 2018/19 - (jesenná časť súťažného ročníka)

Forma úhrady COR pre jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 21.8.2018 

 1. Bystrany Sp. ------ 1 063.- 
 2. Bystrany SŠM ------- 1 075.- 
 3. Chrasť n/H ------- 1 014.- 
 4. Gelnica A -------- 897.- 
 5. Gelnica B ------------- 600.- 
 6. Helcmanovce -------- 1 184.- 
 7. Hnilčík ----------------- 606.- 
 8. Hrabušice ----------- 423.- 
 9. Iliašovce -------------- 769.- 
 10. Jaklovce -------------- 173.- 
 11. Jamník -------------- 787.- 
 12. Kluknava ------------- 502.- 
 13. Kojšov --------------- 798.- 
 14. Krompachy ---------- 290.- 
 15. Letanovce ----------- 996.- 
 16. Matejovce ------------ 890.- 
 17. Margecany ----------- 1 538.- 
 18. Mária Huta ----------- 526.-
 19. Markušovce --------------- 516.-
 20. Mníšek n/Hn --------------- 1 331.-
 21. Nálepkovo ----------------- 616.-
 22. Odorín ---------------------- 434.-
 23. Olcnava ---------------------- 372.-
 24. SNV B ------------------------ 965.-
 25. Prakovce ------------------- 1 453.-
 26. Poráč ----------------------- 224.-
 27. Rudňany B ------------------ 1 428.-
 28. Slovinky -------------------- 633.-
 29. Smolník ------------------ 422.-
 30. Sp. Hrušov ----------------- 631.-
 31. Sp. Tomášovce ----------- 576.-
 32. Smižany ------------------- 471.-
 33. Švedlár -------------------- 210.-
 34. Teplička -------------------- 1 323.-
 35. V. Folkmar ------------------ 990.-
 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605519