Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.5, 31.7.2018

Úradná správa SOFZ č.5

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

VII liga - 1. kolo : Hnilčík - Jaklovce dňa 29.08.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

2.ŠTK zamieta podanie MFK Gelnica cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 4. kola - VI. ligy: Jamník - Gelnica. Dôvod: nesúhlas OTJ Jamník.

3.ŠTK zamieta podanie MFK Gelnica cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 7. kola - VI. ligy: Gelnica - Margecany. Dôvod: nesúhlas TJ Lokomotíva Margecany.

4. ŠTK počnúc 1. kolom upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov.

Aj naďalej platí možnosť striedania hráčov po 5, avšak pre 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri prerušenia hry za týchto podmienok:

- maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek časovom priebehu

- každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania

- striedanie počas polčasovej prestávky sa nezarátava do počtu prerušení hry.

- hráč,ktorý bol vystriedaný sa nesmie znovu vrátiť do zápasu

V kategórii žiakov platí doteraz platný spôsob striedania.

5.ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 dohodu o spoločnom družstve mládeže pre AŠK Maria Huta a ŠK Lesy Švedlár pod spoločným názvom AŠK Maria Huta.

6.ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 dohodu o spoločnom družstve mládeže pre TJ Lokomotíva Margecany a TJ FK Kojšov pod spoločným názvom TJ lokomotíva Margecany.

7. ŠTK v súlade s RS str. 7 - bod 7/m3 (nesplnenie podmienky jedného mládežníckeho družstva v VI. lige) pre súťažný ročník 2018/19 odstupuje TJ FK Kojšov do pozornosti DK.

DK SOFZ

U. č. 2-2-2018/2019: Prenášajú sa všetky DS uložené v súť. roč. 2017/2018, výkon ktorých zasahuje do súť. roč. 2018/2019, skúšobné doby zasahujúce do súť. roč. 2018/2019 ako aj všetky DS týkajúce sa klubov, ktoré zostúpili do súťaže SOFZ zo súťaží VsFZ, a výkon ktorých zasahuje do súť. roč. 2018/2019

U. č. 2-3-2018/2019: DK pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov, zastavenie činnosti a odobratie bodov) upozorňuje na potrebu uhradenia štartovného v lehote do 7.8.2018 (prostriedky musia byť pripísané na účte SOFZ) tieto FK v nasledovnej výške:
100.- € - FK Chrasť nad Hornádom, Jamník, Smižany
70.- € - FK Smolník, Sp. Tomášovce
13.- € - FK Odorín, Olcnava

U. č. 2-4-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ FK Kojšov: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nesplnenie podmienky pre družstvo VI. L dospelých mať v súť. roč. jedno mládežnícke družstvo v súťažiach SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m3) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m3
// 350.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 2-5-2018/2019: DK SOFZ dáva do pozornosti klubom, R a DZ, že dňa 21.6.2018 nadobudla účinnosť novela DP (v poradí 5.)

U. č. 2-6-2018/2019: DK SOFZ dôrazne upozorňuje R a DZ na novelizované znenie čl. 76 ods. 1 až 3 DP - (do záznamu R v zápise o stretnutí okrem tam uvedených skutočností je potrebné uvádzať aj každé iné porušenie športových noriem - vykázanie z lavičky člena realizačného tímu, HNS divákov, člena usporiadateľskej služby, hlavného usporiadateľa, príp. funkcionára ktoréhokoľvek tímu, ako aj HNS hráčov mimo HP, v určených priestoroch mimo HP všetkých osôb zúčastnených na stretnutí, príp. iné zakladajúce disciplinárnu zodpovednosť konkrétneho previnilca)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 4.- 5.8.2018

VI. liga, 1. kolo (5.8. 2018) o 16,30 hod.
Gelnica - Helcmanovce 4.8. Sucheňák, Čuj, Pavlík F., Pavlík 
V. Folkmar - Spartak Bystrany o 10,30 Legát, Furman, Rusnák, Tkáčik 
Mníšek n/H - Letanovce o 10,30 Pekár, Petruška, Hamráček, Pavlík
Margecany - Teplička Cehuľa, Kopaničák, Pecha, Tkáčik
Chrasť n/H - Jamník Martinko, Šándor, Pavlík F., Podoben 
Smižany - Kojšov Novotný, Šofranko, Kováč
SŠM Bystrany - Prakovce Čuj, Petruška, Gibala, F. Kunzo

VII. liga, 1. kolo (5.8.2018) o 16,30 hod. 
Rudňany „B" - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Kačir, Tuleja, Kopaničák
Slovinky - Iliašovce o 10,30 Džubák, Šándor, Gibala
Sp. Hrušov - Smolník Sucheňák , Mičudová, Pekár
Markušovce - Sp. Tomášovce Rusnák, Hamráček, Hrušovský 
Hnilčík - Jaklovce 29.8. o 16,00 Sucheňák, Petruška, Kováč
Matejovce n/H - Gelnica „B" Furman, Žiga T., Šuba S.

Zmeny v obsadení 

Dospelí
Gelnica - Helcmanovce 4.8. Tuleja za Čuja
Mníšek n/H - Letanovce o 10,30 Kotrády za Pekára
Margecany - Teplička Legát za Kopaničáka
Rudňany „B" - Spišská Nová Ves „B" o 10,30 Martinko za Kopaničáka
Sp. Hrušov - Smolník Sucheňák, Hrušovský
Markušovce - Sp. Tomášovce Rusnák, Hamráček

Ospravedlnenia
4.8.- Šofranko, Bednár H., Čuj, Pekár do prihlásenia, Kožár do 3.9.  
5.8 - Šofranko do 12:00, Regec, Bednár H., Mičudová, Kopaničák
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR upozorňuje všetkých R a DZ na povinnosť zakúpenia Rozpisu súťaží pre ročník 2018/2019. Rozpis súťaží je možné zakúpiť v čase zasadnutia odborných komisií (utorok) na sekretariáte SOFZ.

KR berie na vedomie podnet FK Gelnica.

KR vyzýva všetkých R a DZ na vygenerovanie členských poplatkov za sezónu 2018/2019 v termíne do 5.8.2018.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605505