Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.3, 10.7.2018

Úradná správa SOFZ č.3

Sekretariát SOFZ

Opätovne sme podľa rozhodnutia Konferencie SFZ sprístupnili kredity pre nákup tovarov a služieb vo Vašom e-shope. Hneď na úvod Vás upozorňujem, že platnosť kreditov končí 30.11.2018.

E-shop je na adrese https://futbalnet.shop ale kľudne môžete použiť aj pôvodnú adresu eshop.futbalsfz.sk , budete však presmerovaný na novú adresu.

Prehľad pridelených kreditov podľa matričnej príslušnosti k zväzom ako aj iné informácie nájdete na adrese http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte (informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme)

Prehľad čerpania kreditov si viete kontrolovať priamo v e-shope, alebo na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk kde je kompletný prehľad čerpania kreditov.

Skôr ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím návody v dolnej časti stránky  https://futbalnet.shop , hlavne však https://futbalnet.shop/registracia-osobneho-konta a https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit

V prípade problémov je Vám k dispozícii emailová adresa eshop@futbalsfz.sk poprípade nás kontaktujte cez formulár (modrý krúžok s obálkou) v pravo dole na https://futbalnet.shop

Pridelené žrebovacie čísla po aktíve ŠTK SOFZ dňa 29.6.2018 nájdete na stránke: www.futbalnet.sk/súťaže

DK SOFZ

U. č. 1-1-2018/2019: Po vyžrebovaní súťažného ročníka 2018/2019 (určujúce je A-mužstvo FK POKROK SEZ Krompachy) a presnom určení začiatku súťaží ako aj zohľadnení skutočnosti, že ide o previnilca, ktorý môže mať striedavý štart a v nadväznosti na U. č. 30-198-2017/2018: Ján Dunka (1360413; FK POKROK SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vrazenie do súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, následkom čoho došlo k zraneniu napadnutého, ktoré znemožnilo napadnutému výkon športu v hracích dňoch 16.6. a 17.6.2018) - na základe vyžiadaných stanovísk dotknutých klubov DK v pléne takto rozhodla: DS - pozastavenie výkonu športu na 12 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) DP od 14.6.2018 (započítanie výkonu DS od skutočného pozastavenia výkonu športu podľa čl. 76 ods. 5 DP) do 10.10.2018 s prerušením výkonu DS počas letnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 18.6.2018 do 22.7.2018) - previnilec vykonal 4 dni v súť. roč. 2017/2018 a zvyšok (11 týždňov a 3 dni) vykoná v súť. roč. 2018/2019 // bez poplatku - naúčtovaný bol v U.č. 30-198-201/2018

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

HK SOFZ

Štartovné FK SOFZ súťažný ročník 2018/2019

Forma úhrady Štartovného pre súťažný ročník 2018/2019: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 13.7.2018
Štartovné
Dospelí 6.liga ..... 100.- Eur
7.liga ...... 70.- Eur
Mládež komplet / U19, U15 / ....... 13.-Eur

1. Bystrany Sp. ......... 100.-
2. Bystrany SŠM ...... 100.-
3. Chrasť n/H ............ 100.-
4. Gelnica A ............... 100.-
5. Gelnica B ............... 70.-
6. Helcmanovce .......... 100.-
7. Hnilčík ..................... 70.-
8. Hrabušice .............. 13.-
9. Iliašovce ................. 70.-
10. Jaklovce ................. 70.-
11. Jamník ................... 100.-
12. Kluknava ................ 13.-
13. Kojšov ................... 100.-
14. Krompachy ............. 13.-
15. Letanovce ................ 100.-
16. Matejovce ............... 70.-
17. Margecany ............... 100.-
18. Mária Huta ......... 13.-
19. Markušovce ........ 70.-
20. Mníšek n/Hn. ........ 100.-
21. Nálepkovo ........... 13.-
22. Odorín ............. 13.-
23. Olcnava ............... 13.-
24. SNV B .................. 70.-
25. Prakovce ............ 100.-
26. Poráč ................. 13.-
27. Rudňany B ............ 70.-
28. Slovinky ............... 70.-
29. Smolník ............... 70.-
30. Sp. Hrušov ............. 70.-
31. Sp. Tomášovce ....... 70.-
32. Smižany ................. 100.-
33. Švedlár ................... 13.-
34. Teplička ................. 100.-
35. V. Folkmar .............. 100.-

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628065