Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.38, 19.6.2018

Úradná správa SOFZ č.38

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2018(nedeľa) o 9.30 hod. v priestoroch areálu TJ Družstevník Odorín.

ŠTK SOFZ č. 38 

1. ŠTK kontumuje stretnutia:
U19 - B: 22.kolo: Švedlár - Prakovce na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b (2. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie). Do pozornosti DK.

2. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:

- Gombita Samuel RP 1360088 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 21. kola - U19 A: Olcnava - Krompachy.

3. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 16.00 hod. na futbalovom štadióne TJ Družstevník Odorín. Zraz nominovaných hráčov je o 15.00 hod. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK.

Nominovaní hráči Výberu SOFZ:
Letanovce: Radovan Jochman, Pavol Toporcer.
Smižany: Roland Stančák, Erik Labanc.
Spartak Bystrany: Marek Žiga, Tomáš Žiga.
SŠM Bystrany: Jozef Suchý, Erik Maliňák.
Chrasť n/H: Peter Filip, Patrik Augustin.
Jamník: Jozef Mikuš
Mníšek n/H: Lukáš Štark.
Gelnica: Lukáš Petrík, Matúš Kandrík.
SNV „B": Ľubomír Širila.
Teplička: Matúš Uhrinovský, Tomáš Hudran.
Smolník: Marek Witkovský, Tomáš Hudák.

4. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2018 o 11.00 hod. na futbalovom štadióne TJ družstevník Odorín.

5. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2018 o 13.00 hod. na futbalovom štadióne TJ družstevník Odorín.

6. ŠTK pozýva na deň 24.06.2017 o 15:30 hod. víťazov jednotlivých kategórii SOFZ: futbalový štadión TJ Družstevník Odorín: VI.L - Odorín, VII. L - Kojšov, U19 - A - Jamník, U19 - B - Kluknava,U15 - A - Jamník, U15 - B - Nálepkovo za účelom odovzdávania pohárov a diplomov.

7. ŠTK pozýva na deň 24.06.2017 o 15:30 hod. najlepších strelcov jednotlivých kategórii SOFZ: futbalový štadión TJ Družstevník Odorín: 

VI.L - Peter Melek (Odorín),
VII.L - Erik Stanislav (Rudňany ) a Rastislav Janiga (Kojšov), U19 - A - Dominik Kováč (Odorín), U19 - B - Tomáš Pollák (Gelnica), U15 - A - Kamil Pecha (Letanovce), U15 - B - Jozef Šarišský (Nálepkovo) za účelom odovzdania cien .

8. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 29.06.2018 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2018/2019.

9. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 26.06.2018. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2017/2018, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2018/2019 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

10. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2018/2019:
VI. L - jesenná časť - 05.08.2018 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 04.11.2018,15. kolo - 31.03.2019
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 05.08.2018, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 07.04.2019
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 18.08.2018( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 03.11.2018,15. kolo - 30.03.2019
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 25.08.2018(hrací deň - sobota).
jarná časť - 06.04.2019
Koniec súťaží:
dospelí: 16.06.2019
mládež: 15.06.2019

11. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 13.06.2018 - 19.06.2018.

DK SOFZ

U. č. 30-196-2017/2018: Martin Papcun(1314052; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 18.6.2018 // 10.- € - prenos do súť. roč. 2018/2019

U. č. 30-197-2017/2018: Adam Kočiš(1352648; OKŠ Spišský Hrušov; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.6.2018 // 5.- € - prenos do súť. roč. 2018/2019

U. č. 30-198-2017/2018: Ján Dunka (1360413; FK POKROK SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vrazenie do súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, následkom čoho došlo k zraneniu napadnutého, ktoré znemožnilo napadnutému výkon športu v hracích dňoch 16.6. a 17.6.2018) - na základe vyžiadaných stanovísk dotknutých klubov DK v pléne takto rozhodla: DS - pozastavenie výkonu športu na 12 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) DP od 14.6.2018 (započítanie výkonu DS od skutočného pozastavenia výkonu športu podľa čl. 76 ods. 5 DP) s prerušením výkonu DS počas letnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 18.6.2018 do zač. súť. roč. 2018/2019) - previnilec vykonal 4 dni v tomto súť. roč. a zvyšok (11 týždňov a 3 dni) vykoná v súť. roč. 2018/2019 // 5.- €

U. č. 30-199-2017/2018:Vladimír Merčák (123 7203; OŠK Slovinky; VII. L)-disciplinárne previnenie počas výkonu DS: poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP - (porušenie Kódexu futbalovej etiky po stretnutí 20. kola VII. L medzi OŠK Slovinkya OŠK Hnilčík -vyhrážanie verbálne a gestami ublížením na zdraví spolu s inými osobami voči R) -na základe dokazovania vykonaného v súvislosti s U. č. 29-185-2017/2018 DK v pléne takto rozhodla, a ukladá previnilcovi tietoDS:
1/ pozastavenie výkonu športu na 1 rok vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 17 DP, čl. 65 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 36 ods. ods. 2 písm. a), písm. b), ods. 3, ods. 5 DP od 19.9.2018 (začiatok plynutia po skončení výkonu DS z U. č. 8-43-2017/2018)do 19.9.2019 v súlade s ust. čl. 17 ods. 13 DP
2/ zákaz vstupu do areálu štadióna OŠK Slovinky podľa čl. 20 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 65 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 36 ods. ods. 2 písm. a), písm. b), ods. 3, ods. 5 DP na obdobie 24 mesiacov od 19.6.2018 do 19.6.2020
// 10.- € (za všetky výroky)

U. č. 30-200-2017/2018:DK na základe dokazovania vykonaného v súvislosti s U. č. 29-185-2017/2018 podáva na Obvodné oddelenie PZ v Krompachoch podnet na osoby V. M. st., V. M. ml., P. M. a N. K., aby boli prejednané za konanie (po stretnutí 20. kola VII. L medzi OŠK Slovinky a OŠK Hnilčík - vyhrážanie verbálne a gestami ublížením na zdraví voči R a pokus o inzultáciu R) naplňujúce znaky skutkovej podstaty priestupku diváckeho násilia podľa § 26 ods. 2 zák. č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s návrhom na uloženieobmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na športových podujatiach v trvaní 3 rokov podľa § 26 ods. 3 tohto zákona.

U. č. 30-201-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub ŠK Lesy Švedlár - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 22. kola U19-B medzi ŠK Lesy Švedlár a FK Prakovce) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (pokuta - dvojnásobok; dôvod: posledné tri kolá) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ; dôvod: stretnutie bolo zrušené

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R na kvalifikačné stretnutia

U15, 24.6.2018 o 11,00 hod.
Jamník - Nálepkovo Bobko D., Baldovský, Bobko R. ml.

U19, 24.6.2018 o 13,00 hod.
Jamník - Kluknava Baldovský, Bobko D., Bobko R. ml.

Odorín - Výber SOFZ o 16,00 Bednár P., Kunzová, Pavlík F.

KR berie na vedomie pochvalu od FK Olcnava na R Pavlíka F. zo stretnutia U15-A Markušovce - Olcnava

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605552