Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.36, 5.6.2018

Úradná správa SOFZ č.36

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2018(nedeľa) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ č. 36

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

U15 - A - 25. kolo : SNV"B" - Markušovce dňa 13.06.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U15 - A - 25. kolo: Rudňany - Teplička dňa 09.06.2018 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5 € ).
U15 - B - 17. kolo: Kluknava - Prakovce dňa 09.06.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Prakovce - poplatok 5€).
U15 - B - 17. kolo: Nálepkovo - Margecany dňa 09.06.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 

2. ŠTK na základe podania ŠK Lesy Švedlár zo dňa 05.06.2018 cez ISSF systém ruší stretnutie U19 - B - 21. kolo: Helcmanovce - Švedlár.

3. ŠTK kontumuje stretnutia:

VI. liga: 24.kolo: Spartak Bystrany - Chrasť n/H a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP, t. j . 6:0. Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7. Do pozornosti DK.

4. ŠTK vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradnej hracej plochy. 

Stretnutie 26. kola: Smolník - Gelnica nahlásiť podaním cez ISSF systém v termíne do 12.06.2018 do 14:00 hod

5. ŠTK vyzýva rozhodcov a DZ, aby vo svojich správach uvádzali aj dôvod nepredloženia RP hráča, ktorému povoľujú štart v stretnutí na OP.

6. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2017/2018 sa dňa 09.06.2018 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 23. kole - OTJ Jamník a Slovan FO Markušovce a z U15 - B po 15. kole - TJ Slovan Nálepkovo a TJ Baník v Mníšku n/Hnilcom. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. 

V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj odohrá na HP s umelým trávnatým povrchom. Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod.
Rozlosovanie turnaja:
1. Jamník - Mníšek n/H - 9:00 - 9:55
2. Nálepkovo - Markušovce - 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné RP.

7. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

Nominovaní hráči Výberu SOFZ:
Letanovce: Radovan Jochman,Pavol Toporcer.
Smižany: Roland Stančák,Erik Labanc.
Spartak Bystrany: Marek Žiga,Tomáš Žiga.
SŠM Bystrany: Jozef Suchý, Erik Maliňák.
Chrasť n/H: Peter Filip,Patrik Augustin.
Margecany: Alexander Suslov.
Jamník: Jozef Mikuš
Mníšek n/H: Lukáš Štark.
Gelnica: Lukáš Petrík, Matúš Kandrík.
SNV „B": Ľubomír Širila.
Teplička: Matúš Uhrinovský,Tomáš Hudran.
Odorín: Peter Melek,Tomáš Polkabla.
Smolník: Marek Witkovský,Tomáš Hudák.
ŠTK vyzýva uvedené FK, aby v termíne do 19.06.2018 potvrdili podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK účasť nominovaných hráčov.

8. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

9. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

10. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI. lige a VII. lige.

11. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 29.06.2018 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2018/2019.

12. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme - prihláška do súťaže. Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 29.06.2018. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2017/2018, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2018/2019 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

13. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2018/2019:
VI. L - jesenná časť - 05.08.2018 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 04.11.2018,15. kolo - 31.03.2019
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 05.08.2018, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 07.04.2019
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 18.08.2018( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 03.11.2018,15. kolo - 30.03.2019
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 25.08.2018(hrací deň - sobota).
jarná časť - 06.04.2019
Koniec súťaží:
dospelí: 16.06.2019
mládež: 15.06.2019

14. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 01.06.2018 - 03.06.2018.

15. ŠTK na základe podanie na komisiu cez ISSF systém zo dňa 07.6.2018 ruší stretnutie 21. kola U 19 -B: Nálepkovo - Kluknava  

DK SOFZ 

U. č. 28-176-2017/2018: Ivan Horváth(1361017; OŠK Rudňany; U19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe (urážlivý výrok voči R - hrubá urážka) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 3.6.2018 do 24.6.2018 // 5.- €
U. č. 28-177-2017/2018: Mário Horváth (1359335; OŠK Rudňany; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti tváre v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 3.6.2018 do 24.6.2018 // 5.- €
U. č. 28-178-2017/2018: Ján Biroš (1288279; FK Olcnava; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 3.6.2018 // 5.- €
U. č. 28-179-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 24. kola VI. L medzi TJ Spartak Bystrany a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - pokles hráčov hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1
// 70.- € (pokuta - posledné tri kolá, dvojnásobok) + 10.- € (za prejednanie)
U. č. 28-180-2017/2018:František Fabian (tréner; OŠK Hnilčík; VII. L) - vykázaný z lavičky za HNS voči delegovanej osobe - (vykázaný z lavičky počas stretnutia za urážlivé a pohoršujúce výroky voči AR1) - DS: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutímna 2 stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 48 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) DP od 4.6.2018 // 10.- €
U. č. 28-181-2017/2018: Branislav Kuzma(1099965; FK Obecné lesy Baník Smolník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 4.6.2018 // 10.- €
U. č. 28-182-2017/2018: Filip Varga(1241304; MFK Gelnica; VI. L) - za 12 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. c) DP od 4.6.2018 // 10.- €
U. č. 28-183-2017/2018: Jakub Polkabla (1288146; TJ Družstevník Odorín; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 5.9.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 9.6.- 10.6.2018

VI. liga, 25. kolo (10.6.2018) o 10,30 hod.
Jamník - Spartak Bystrany Sucheňák, Gibala, Rusnák, Podoben
Letanovce - Teplička Slebodník, Čuj, Šofranko, Tkáčik
Gelnica - Sp. Nová Ves „B" Kožár, Pecha, Kožárová, Tornay
Mníšek n/H - Smolník Pekár, Martinko, Regec, F. Kunzo
Smižany - Margecany Cehuľa, Baldovský, Kačir, Švarc
SŠM Bystrany - Chrasť n/H Kotrady, Furman, Kováč, Pavlík

VII. liga, 20. kolo (10.6.2018) o 17,00 hod.
Iliašovce - Kojšov Bednár P., Čuj, Hamraček, Kročian
Markušovce - Rudňany „B" Bednár H., Cehuľa, Mičudová,
Slovinky - Hnilčík Žiga Marek, Šandor Viktor, Žiga Tomáš,

U19 - A, 21. kolo (9.6.2018) o 17,00 hod.
Odorín - Teplička o 10:30 Tuleja, Gibala
Jamník - Spartak Šuba O., Bobko D., Bobko R.
Chrasť n/H - Rudňany Sucheňák, Hrušovský
Olcnava - Krompachy 13.6 Tuleja, Hrušovský

U19 - B, 21. kolo (9.6.2018) o 17,00 hod.
Mníšek n/H - Maria Huta Kotrady
Helcmanovce - Švedlár - stretnutie zrušené
Nálepkovo - Kluknava Čuj, Hamráček - stretnutie zrušené
Prakovce - Margecany 10.6 o 13:00 Martinko, Pekár, Regec

U15 - A, 25. kolo (9.6.2018) o 14,45 hod.
Sp. Vlachy - Odorín o 11:00 Žiga T.
Rudňany - Teplička o 13:00 Bednár H., Kováč
Sp. Nová Ves „B" - Markušovce 13.6 o 17:00 Pavlík. F, Gibala
SŠM Bystrany - Hrabušice Hrušovský, Sucheňák
Jamník - Sp. Tomášovce 10.6 o 13:00 Sucheňák, Gibala
Sp. Hrušov - Letanovce 10.6 o 14:00 Šandor, Žiga T.
Olcnava - Slovinky 10.6 o 14:30 Pecha

U15 - B, 17. kolo (9.6.2018) o 14,45 hod.
Gelnica - Švedlár o 10:30 Kotrady
V. Folkmar - Maria Huta o 14:00 Žiga Marek, Šandor
Mníšek n/H - Helcmanovce Kotrady
Nálepkovo - Margecany Hamráček, Čuj
Kluknava - Prakovce Kožar, Kožarová

Turnaj o pohár E. Kessela 9.6.2018
Bobko. R, Bobko D., Baldovský, Kačir (zraz o 8:00 na štadióne FK Spišská Nová Ves)

Ospravedlnenia
9.6. - Šofranko, F. Pavlík, Legát, Šuba S., Kožár po 12:00, Novotný, Šandor do 12:00
10.6. - Kožár po 12:00, Furman po 12:00, Šofranko po 12:00, F. Pavlík, Legát, Šuba S., Novotný
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu OŠK Hnilčík vzhliadla videozáznam zo stretnutia Hnilčík - Markušovce a považuje podnet za neopodstatnený. 

Zmeny v obsadení
Dospelí
Iliašovce - Kojšov Mičudová za Hamračeka
Markušovce - Rudňany „B" Hamraček za Mičudovu
Dorast
Nálepkovo - Kluknava - ruší sa stretnutie
Olcnava - Krompachy 13.6 Žiga M., Šandor
Odorín - Teplička o 10:30 Čuj za Tuleju
Žiaci
Nálepkovo - Margecany o 17:00
Jamník - Sp. Tomášovce Rusnák za Sucheňáka
V. Folkmar - Maria Huta Šandor
Kluknava - Prakovce o 10:30
Sp. Nová Ves „B" - Markušovce 13.6 o 17:00 Hrušovský za Pavlík. F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605496