Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.34, 22.5.2018

Úradná správa SOFZ č.34

ŠTK SOFZ č. 34
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - A - 19. kolo Odorín - Krompachy dňa 25.05.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €)
U15 - A - 23. kolo Rudňany - Jamník dňa 26.05.2018 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5 €)
U15 - A - 26. kolo Letanovce - SNV „B" dňa 17.06.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15 - B - 15. kolo Kluknava - Margecany dňa 26.05.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Margecany poplatok - 5 € )

2. ŠTK kontumuje stretnutie 18.kola U19 - A: Jamník - Slovinky na 3:0 podľa čl. 82 bod 1/b SP (tretie nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK v súlade s čl. 12 bod 1 SP vylučuje družstvo OŠK Slovinky zo súťaže U19 - A za tretiu zapríčinenú kontumáciu stretnutia v priebehu súť. ročníka 2017/2018 a v súlade s čl. 12 bod 2 SP anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

4. ŠTK vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradnej hracej plochy.
Stretnutie 24. kola: Smolník - Smižany nahlásiť podaním cez ISSF systém v termíne do 29.05.2017 do 14:00 hod

5. ŠTK vyzýva rozhodcov a DZ, aby vo svojich správach uvádzali aj dôvod nepredloženia RP hráča, ktorému povoľujú štart v stretnutí na OP.

6. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2017/2018 sa odohrá dňa 9.6.2018 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

7. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI. lige a VII. lige.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 18.05.2018 - 20.05.2018.

DK SOFZ

U. č. 26-165-2017/2018:Jakub Polkabla (1288146; TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe (urážlivý výrok voči R - hrubá urážka) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 19.5.2018 do 16.6.2018 // 5.- €

U. č. 26-166-2017/2018:Rastislav Gabčo (1369164; MFK Gelnica Žiaci; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.5.2018 // 5.- €

U. č. 26-167-2017/2018: Ján Pavol(1113961; TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 21.5.2018 // 10.- €

U. č. 26-168-2017/2018: Marián Horváth(1388213; ŠK Lesy Švedlár; U19-B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 21.5.2018 // 5.- €

U. č. 26-169-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (3. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 18. kola U19-A medzi OTJ Jamník a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet OTJ Jamník)

U. č. 26-170-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (vylúčenie družstva dorastu zo súťaže U19-A) - DS: pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m2
// 200.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 25.5.- 27.5.2018

VI. liga, 23. kolo (27.5.2018) o 17,00 hod.
Gelnica - Odorín 26.5. Šuba O., Kačír, Rusnák, Podoben
SŠM Bystrany - Smolník o 10,30 Kožár, Rusnák, Kožárová, Podoben
Letanovce - Jamník Legát, Pavlík F., Hamráček , Tornay
Mníšek n/H - Teplička Novotný, Cehuľa, Čuj, F. Kunzo
Smižany - Sp. Nová Ves „B" Kotrády, Šofranko, Šándor
Chrasť n/H - Margecany Jasečko, Pekár, Furman, Pavlík

VII. liga, 18. kolo (27.5.2018) o 17,00 hod.
Gelnica „B" - Rudňany „B" o 10,30 Bednár H., Regec, Mičudová,
Iliašovce - Hnilčík Žiga M., Pecha, Kováč, Kročian
Markušovce - Slovinky Žiga T., Šuba S., Hrušovský

U19 - A, 19. kolo (26.5.2018) o 17,00 hod.
Hrabušice - Letanovce 25.5. Pavlík F., Kováč
Odorín - Krompachy 25.5. Cehuľa, Kačír
Olcnava - Jamník o 10,30 Bednár H., Pavlík F.
Chrasť n/H - Spartak Bobko D., Šuba S.

U19 - B, 19. kolo (26.5.2018) o 17,00 hod.
Helcmanovce - Maria Huta Kotrády
Nálepkovo - Švedlár Gibala, Čuj
Kluknava - Gelnica Žiga M., Šándor, Žiga T.

U15 - A, 23. kolo (26.5.2018) o 14,45 hod.
Sp. Vlachy - Sp. Tomášovce o 11,00 Žiga M.
Rudňany - Jamník o 11,00 Baldovský
Sp. Nová Ves „B" - Teplička Hrušovský
Sp. Hrušov - Slovinky Žiga T.
SŠM Bystrany - Markušovce Pavlík F., Bednár H.
Hrabušice - Letanovce Kováč
Olcnava - Odorín 27.5. o 14,30 Šofranko

U15 - B, 15. kolo (26.5.2018) o 14,45 hod.
Nálepkovo - Mníšek n/H 25.5. o 17,30 Baldovský, Šuba S., Hamráček
Gelnica - Maria Huta o 10,30 Kotrády
Kluknava - Margecany o 10,30 Šándor
V. Folkmar - Helcmanovce o 14,00 Kotrády
Prakovce - Švedlár 27.5. o 17,00 Regec

Ospravedlnenia
26.5. - Šofranko, Sucheňák, Tuleja, Kožár po 12:00, Šándor po 12:00, Kožárová
27.5. - Sucheňák, Tuleja, Šofranko do 12:00, Kožár po 12:00, Rusnák od 13:00
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie
pochvalu od FK Hnilčík na R Furman, Hamráček, Hrušovský zo stretnutia Hnilčík - Gelnica „B"

KR berie na vedomie podnet FK Gelnica

KR pozýva R Pavlík F., Šuba S., Gibala, Tuleja, Hamráček, Hrušovský, Kováč na fyzickú prípravu, ktorá sa uskutoční dňa 29.5.2018 o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi.

Zmeny v obsadení

Dospelí
Mníšek n/H - Teplička Podoben za F. Kunza
Gelnica "B" - Rudňany "B" o 10,30 F. Kunzo ako DZ
SŠM Bystrany - Smolník o 10,30 Podoben ruší sa delegácia 
Dorast 
Odorín - Krompachy 25.5. Cehuľa
Olcnava - Jamník o 10,30 Kačír, Šuba S. 
Chrasť n/H - Spartak Bystrany Bednár H., Pavlík F. 
Kluknava - Gelnica Žiga M.
Margecany - Mníšek n/H 22. kolo, 26.5. o 17,30 Žiga T.
Žiaci
Nálepkovo - Mníšek n/H 25.5. o 17,30 Baldovský, Šuba S. 
Prakovce - Švedlár 27.5. o 17,00 Mičudová ako AR1
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624995