Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.31, 2.5.2018

Úradná správa SOFZ č.31

ŠTK SOFZ č. 31

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - A - 17. kolo Odorín - Jamník dňa 11.05.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - B - 22. kolo Margecany - Mníšek n/H dňa 26.05.2018 o 17:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15 - A - 20. kolo Teplička - Hrabušice dňa 05.05.2018 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5 €)
U15 - A - 22. kolo Sp. Vlachy - Rudňany dňa 20.05.2018 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15 - B - 12. kolo Maria Huta - Švedlár dňa 08.05.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Maria Huta - poplatok 5 €)
U15 - B - 12. kolo Prakovce - Mníšek n/H dňa 05.05.2018 o 12:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15 - B - 13. kolo Prakovce - Maria Huta dňa 13.05.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

2. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Kakalejčík Dominik RP 1212377 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 19. kola - VI. ligy : Smolník - SNV „B".
- Petrov Martin RP 1325750 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 15. kola - U19A : Odorín - Olcnava.

3. ŠTK vyzýva rozhodcov a DZ, aby vo svojich správach uvádzali aj dôvod nepredloženia RP hráča, ktorému povoľujú štart v stretnutí na OP.

4. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2017/2018 sa odohrá dňa 9.6.2018 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

5. ŠTK nariaďuje R vo všetkých vekových kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

6. ŠTK na návrh VV SOFZ vyhlasuje anketu o organizovaní kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy(náhrada halového turnaja o Pohár predsedu SOFZ) počnúc súťažným roč. 2018/2019. Začiatok kvalifikačných pohárových stretnutí by bol pred začiatkom súť. roč. 2018/2019 a pokračovalo by sa v jarnej časti uvedeného súťažného ročníka. Finálové stretnutie by sa odohralo na hracej ploche víťaza VI. ligy( náhrada stretnutia Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy). ŠTK preto opätovne vyzýva FK VI. a VII. ligy o záväzné nahlásenie účasti v kvalifikačných pohárových stretnutiach podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 09.05.2018.

7. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI. lige a VII. lige.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 27.04.2018 - 01.05.2018.

9. Zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 09.05.2018 od 16:00 hod.

DK SOFZ

U. č. 23-135-2017/2018:Patrik Šándor (1352007; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 30.4.2018 // 10.- €

U. č. 23-136-2017/2018:Martin Horváth (1261841; OŠK Slovinky; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 30.4.2018 // 10.- €

U. č. 23-137-2017/2018:Gabriel Olejník (1285329; FK Olcnava; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP (sotenie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 28.4.2018 // 5.- €

U. č. 23-138-2018/2018:Ondrej Bercík (1288273; FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.4.2018 // 5.- €

U. č. 23-139-2017/2018:Tomáš Augustín (1241379; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 02.05.2018 // 10.- €

U. č. 23-140-2017/2018: Patrik Augustín(1195202; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2018 // 10.- €

U. č. 23-141-2017/2018: Ján Kováč(1232377; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2018 // 10.- €

U. č. 23-142-2017/2018: Branislav Neupauer(1113663; ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.4.2018 // 10.- € - hráč DS vykonal dňa 1.5.2018

U. č. 23-143-2017/2018: Gabriel Olejník (1285329; FK Olcnava; U19-A)- žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 02.08.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 23-144-2017/2018: René Junga (1350469; FK Slovan Helcmanovce; U15-B)- žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 02.08.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 4.5.- 6.5.2018

VI. liga, 20. kolo (6.5.2018) o 16,30 hod.
Spartak Bystrany - Smolník o 10,30 Legát, Šofranko, Tuleja
Odorín - SŠM Bystrany o 10,30 Sucheňák, Kunzová, Gibala, Tkáčik
Sp. Nová Ves „B" - Margecany Šuba O., Cehuľa, Pavlík F., Tornay
Teplička - Chrasť n/H Čuj, Pekár, Šándor, Pavlík
Jamník - Smižany Bobko D., Pecha, Martinko, Podoben
Letanovce - Gelnica Greš, Regec, Rusnák, F. Kunzo

VII. liga, 15. kolo (6.5.2018) o 16,30 hod.
Slovinky - Kojšov o 10,30 Furman, Kožár, Kožárová
Markušovce - Gelnica „B" Bobko R. ml., Žiga M., Žiga T.
Hnilčík - Rudňany „B" Kotrády, Kováč, Mičudová

U19 - A, 16. kolo (5.5.2018) o 16,30 hod.
Chrasť n/H - Odorín 4.5. Baldovský, Gibala, Pavlík F.
Spartak Bystrany - Letanovce o 10,30 Sucheňák, Pavlík F., Hrušovský 
Olcnava - Slovinky o 10,30 Čuj, Kováč, Šuba S.
Krompachy - Teplička Žiga M., Kožárová
Jamník - Hrabušice Sucheňák, Hamráček, Tuleja

U19 -B , 16. kolo (5.5.2018) o 16,30 hod.
Margecany - Gelnica Šándor, Pecha, Žiga T.
Maria Huta - Kluknava 6.5. o 10,30 Kotrády
Prakovce - Helcmanovce 6.5. o 13,00 Kožár, Kožárová

U15 - A, 20. kolo (5.5.2018) o 14,15 hod.
Sp. Vlachy - Sp. Nová Ves „B" o 11,00 Šándor, Žiga T.
Teplička - Hrabušice o 13,30 Kováč, Čuj
Odorín - SŠM Bystrany Tuleja, Hamráček
Rudňany - Olcnava Bednár H., Hrušovský
Slovinky - Letanovce 6.5. o 13,00 Furman
Jamník - Sp. Hrušov 8.5. o 13,00 Pecha, Šándor

U15 - B, 12. kolo (5.5.2018) o 14,15 hod.
Prakovce - Mníšek n/H o 12,30 Baldovský
V. Folkmar - Kluknava o 14,00 Žiga T., Šándor, Pecha
Nálepkovo - Gelnica Klokočka, Gibala
Helcmanovce - Margecany 6.5. Kotrády
Maria Huta - Švedlár 8.5. o 10,30 Kotrády

Zmeny v obsadení 
Dospelí
Spartak Bystrany - Smolník o 10,30 Švarc ako DZ 
Odorín - SŠM Bystrany o 10,30 Martinko za Sucheňáka, Kunzo V. za Tkáčika
Teplička - Odorín 8.5. o 16,00 Novotný, Kožár, Rusnák, Švarc 
Dorast
Chrasť n/H - Odorín 4.5. Kačír, Pavlík F., Hrušovský
Spartak Bystrany - Letanovce o 10,30 Kačír za Sucheňáka 
Jamník - Hrabušice Baldovský za Sucheňáka
Spartak Bystrany - Rudňany 8.5. o 11,30 Klokočka, Hamráček, Hrušovský  
Žiaci 
Teplička - Odorín 8.5. o 10,00 Čuj

Ospravedlnenia
5.5. - Šofranko, Kožár, Novotný, Petruška do konca súť. ročníka, Sucheňák 
6.5. - Šofranko po 12:00, Novotný, Sucheňák
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie pochvalu od FK Kojšov na R Cehuľa, Regec, Šuba S. zo stretnutia Markušovce - Kojšov

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625673