Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.30, 24.4.2018

Úradná správa SOFZ č.30

ŠTK SOFZ č. 30
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - A - 15. kolo Teplička - Rudňany dňa 29.04.2018 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5 €)
U19 - A - 15. kolo Slovinky - Spartak Bystrany dňa 01.05.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Spartak Bystrany - poplatok 5 €)
U19 - A - 15. kolo Letanovce - Krompachy dňa 15.05.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Krompachy - poplatok 5 €)
U19 - A - 15. kolo Odorín - Olcnava dňa 27.04.2018 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €)
U19 - A -17. kolo Hrabušice - Rudňany dňa 11.05.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - A - 19. kolo Hrabušice - Letanovce dňa 25.05.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - B - 12. kolo Helcmanovce - Kluknava dňa 27.04.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

2. ŠTK na základe podania cez ISSF systém zo dňa 24.04.2018 nariaďuje odohrať stretnutie 19. kola - VI. ligy: Smolník - SNV „B" dňa 29.04.2018 o 16:00 hod. na HP MFK Gelnica.

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
- VII. liga - 13. kolo: Hnilčík - Slovinky na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Dubiňák Matej RP 1285113 a Polkabla Jakub RP 1288146 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 18. kola - VI. ligy : Odorín - Margecany.
- Depta Daniel RP 1336788 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 14. kola - U19A : Odorín - Slovinky.

5. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2017/2018 sa odohrá dňa 9.6.2018 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

6. ŠTK nariaďuje R vo všetkých vekových kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

7. ŠTK na návrh VV SOFZ vyhlasuje anketu o organizovaní kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy(náhrada halového turnaja o Pohár predsedu SOFZ) počnúc súťažným roč. 2018/2019. Začiatok kvalifikačných pohárových stretnutí by bol pred začiatkom súť. roč. 2018/2019 a pokračovalo by sa v jarnej časti uvedeného súťažného ročníka. Finálové stretnutie by sa odohralo na hracej ploche víťaza VI. ligy( náhrada stretnutia Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy). ŠTK preto opätovne vyzýva FK VI. a VII. ligy o záväzné nahlásenie účasti v kvalifikačných pohárových stretnutiach podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 02.05.2018.

8. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI. lige a VII. lige.

9. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 20.04.2018 - 22.04.2018.

10. Zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 02.05.2018 od 16:00 hod.

DK SOFZ

U. č. 22-129-2017/2018: Ladislav Kisel (118 9466, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.4.2018 // 10.- €

U. č. 22-130-2017/2018: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U19-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.4.2018 // 5.- €

U. č. 22-131-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 13. kola VII. L medzi OŠK Hnilčík a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet OŠK Hnilčík)

U. č. 22-132-2017/2018: Peter Lacko (134 8792, TJ Štart Hrabušice; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 27.4.2018 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 27.7.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 22-133-2017/2018: Marek Katrenič (134 4456, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 24.7.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 22-134-2017/2018: František Mackovjak (1120761; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK nerozhodovala o žiadosti previnilca o odpustenie zvyšku DS, pretože previnilec vykonal disciplinárnu sankciu dňa 23.4.2018, čo znamená, že dňom 24.4.2018 má uvoľnený výkon športu // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 28.4.- 29.4.2018

VI. liga, 19. kolo (29.4.2018) o 16,00 hod. 

Gelnica - Spartak Bystrany 28.4. Bobko D., Sucheňák, Kožárová
Mníšek n/H - Letanovce o 10,30 Sucheňák, Martinko, Pekár, Tornay
Margecany - Teplička o 10,30 Legát, Kožár, Rusnák, Podoben
SŠM Bystrany - Jamník Slebodník, Furman, Tuleja, Pavlík
Chrasť n/H - Odorín Novotný, Martinko, Šándor, F. Kunzo
Smolník - Sp. Nová Ves „B" (HP Gelnica) Kotrády, Petruška, Gibala, V. Kunzo
Margecany - Letanovce 1.5. o 16,30 Novotný za Rusnáka

VII. liga, 14. kolo (29.4.2018) o 16,00 hod. 

Slovinky - Rudňany,,B‘‘ Rusnák, Šofranko, Žiga M.
Markušovce - Kojšov Cehuľa, Regec, Šuba S.
Iliašovce - Gelnica „B" Bednár H., Žiga T., Kováč, Kročian

U19 - A, 15. kolo (28.4.2018) o 16,00 hod.

Odorín - Olcnava 27.4. 15,00 Žiga T., Šándor
Teplička - Rudňany 29.4. 13,30 Žiga T., Kováč
Slovinky - Spartak Bystrany 1.5. o 17,00 Rusnák
Hrabušice - Chrasť n/H Martinko
Letanovce - Krompachy 15.5. o 17,00 Čuj, Šuba S.
Olcnava - Teplička 12. kolo, 1.5. o 15,00 Žiga M.

U19 -B , 15. kolo (28.4.2018) o 16,00 hod.

Nálepkovo - Mníšek n/H Pacák, Pavlík F.
Gelnica - Maria Huta 29.4. o 10,30 Kotrády
Švedlár - Margecany 29.4. o 15,45 Zvalený, Hamráček, Hrušovský

U15 - A, 19. kolo (28.4.2018) o 13,45 hod.

Sp. Vlachy - Sp. Hrušov o 11,00 Kožár
Sp. Nová Ves „B" - Rudňany Kačír
SŠM Bystrany - Jamník Kunzová
Hrabušice - Odorín Martinko
Letanovce - Teplička Kováč
Olcnava - Sp. Tomášovce 29.4. o 13,30 Tuleja, Furman
Markušovce - Slovinky 29.4. Šuba S., Regec
Sp. Tomášovce - Markušovce 20. kolo, 1.5. o 11,00 Petruška

U15 - B, 11. kolo (28.4.2018) o 13,45 hod.

Gelnica - Helcmanovce o 10,30 Sucheňák
Prakovce - V. Folkmar o 11,00 Bobko D., Kožárová
Kluknava - Nálepkovo Šándor
Margecany - Gelnica Žiga T.
Švedlár - Mníšek n/H 29.4. o 13,30 Hamráček, Zvalený, Hrušovský

Zmeny v obsadení 
Dospelí
Gelnica - Spartak Bystrany 28.4. Martinko za Bobka D. 
SŠM Bystrany - Mníšek n/H 1.5. o 16,30 Čuj za Gibalu 
Sp. Nová Ves „B" - Jamník 1.5. o 16,30 Furman za Pavlíka F.
SŠM Bystrany - Mníšek n/H 1.5. o 16,30 Kováč za Čuja
Chrasť n/H - Gelnica 1.5. o 16,30 Zvalený, Kožárová, Tuleja, F. Kunzo
Margecany - Letanovce 1.5. o 16,30 Novotný, Čuj, Šándor, Podoben 

Dorast
Hrabušice - Chrasť n/H Bednár H. za Martinka
Nálepkovo - Mníšek n/H Kačír
Olcnava - Teplička 1.5. o 15,00 Pecha za Žigu T.  
Žiaci
Sp. Vlachy - Sp. Hrušov o 11,00 Žiga M. za Kožára
Hrabušice - Odorín Bednár H. za Martinka
Sp. Nová Ves „B" - Rudňany Pavlík F. za Kačíra 
Gelnica - Helcmanovce o 10,30 Kotrády za Sucheňáka
Prakovce - V. Folkmar o 11,00 Martinko,Sucheňák, Kožárová 
Margecany - Maria Huta Sucheňák, Martinko, Kožárová 
Rudňany - Sp. Hrušov 1.5. o 10,30 Tuleja, Kováč   

OSPRAVEDLNENIA

28.4. - Kožár po 12:00, Čuj, Šofranko, Šándor do 12:00, Petruška, Pecha, Kopaničák, Bobko D.
29.4. - Čuj, Kožár po 12:00, Pecha, Kopaničák
1.5. - Šofranko, Regec, Pavlík F., Gibala, Kotrády
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR vyzýva R Legáta na okamžité vyžiadanie registračného preukazu SFZ.

Doplnenie R do Rozpisu súťaží:
MIČUDOVÁ Nikola, 0940 809 770, Spišská Nová Ves

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628043