Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.29, 17.4.2018

Úradná správa SOFZ č.29

ŠTK SOFZ č. 29 
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - A - 14. kolo Rudňany - Letanovce dňa 20.04.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5 €)
U19 - A - 14. kolo Odorín - Slovinky dňa 20.04.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €)
U19 - A - 16. kolo Spartak Bystrany - Letanovce dňa 05.05.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - A - 16. kolo Chrasť n/H - Odorín dňa 04.05.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - A -17. kolo Teplička - Letanovce dňa 10.05.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - A - 17. kolo Slovinky - Chrasť n/H dňa 12.05.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - B - 14. kolo Prakovce - Nálepkovo dňa 20.04.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Nálepkovo - poplatok 5 €)
U15 - A - 18. kolo Jamník - Hrabušice dňa 21.04.2018 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5 €)
U15 - B - 12. kolo Prakovce - Mníšek n/H dňa 05.05.2018 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

2. ŠTK na základe podania cez ISSF systém zo dňa 17.04.2018 nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola - VI. ligy: Smolník - Teplička dňa 22.04.2018 o 16:00 hod. na HP v Helcmanovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

3.ŠTK zamieta podanie TJ Nový život Kluknava cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 12. kola - U19-B: Helcmanovce - Kluknava. Dôvod: chýba súhlas FK Slovan Helcmanovce.

4. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2017/2018 sa odohrá dňa 9.6.2018 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. 

5. ŠTK nariaďuje R vo všetkých vekových kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

6. ŠTK na návrh VV SOFZ vyhlasuje anketu o organizovaní kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy(náhrada halového turnaja o Pohár predsedu SOFZ) počnúc súťažným roč. 2018/2019. Začiatok kvalifikačných pohárových stretnutí by bol pred začiatkom súť. roč. 2018/2019 a pokračovalo by sa v jarnej časti uvedeného súťažného ročníka. Finálové stretnutie by sa odohralo na hracej ploche víťaza VI. ligy( náhrada stretnutia Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy). ŠTK preto opätovne vyzýva FK VI. a VII. ligy o záväzné nahlásenie účasti v kvalifikačných pohárových stretnutiach podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 24.04.2018.

7. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI. lige a VII. lige.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 13.04.2018 - 15.04.2018.

DK SOFZ

U. č. 21-118-2017/2018:Patrik Šándor (1352007; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.4.2018 // 10.- €

U. č. 21-119-2017/2018:Patrik Šteiner (1226980; OŠK Rudňany B; VII. L) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 16.4.2018 // 10.- €

U. č. 21-120-2017/2018:Erik Czölder (1287057; FK Prakovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.4.2018 // 5.- €

U. č. 21-121-2017/2018:Kamil Pecha (1320252; ŠK Breznovica Letanovce; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.4.2018 // 5.- €

U. č. 21-122-2017/2018:Daniel Hudák (1326854; OTJ Jamník; U15-A) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 15.4.2018 // 5.- €

U. č. 21-123-2017/2018: Marek Hudák(119 3613, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutiev súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 16.4.2018 // 10.- €

U. č. 21-124-2017/2018: Dušan Tomaško(120 5058, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutiev súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 16.4.2018 // 10.- €

U. č. 21-125-2017/2018: Filip Varga(124 1304, MFK Gelnica; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutiev súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 16.4.2018 // 10.- €

U. č. 21-126-2017/2018: Milan Bartoš(128 5357, ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutiev súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.4.2018 // 5.- €

U. č. 21-127-2017/2018: DK dôrazne upozorňuje FK: Margecany, Smižany, V. Folkmar na neuhradený záväzok vo vzťahu k SOFZ - neuhradené COR s tým, že do najbližšieho zasadnutia odborných komisií (do 24.4.2018) je potrebné tieto splatné záväzky vysporiadať (musia byť pripísané na bankovom účte SOFZ) pod hrozbou uloženia pokuty, zastavenia súťažnej a matričnej činnosti, príp. ďalších disciplinárnych sankcií. Pri zastavení súťažnej činnosti družstvo svoje stretnutie odohrá, avšak ŠTK SOFZ na návrh DK SOFZ pristúpi k odobratiu 3 bodov za každé takto (v omeškaní s plnením peňažného záväzku vo vzťahu k SOFZ) odohraté stretnutie // bez poplatku

U. č. 21-128-2017/2018: Richard Petruňa (1387297; OŠK Slovinky (A); U15-A) - vylúčený za HNS na HP (demonštratívny odchod z HP) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 1 písm. b), ods. 2 DP od 19.4.2018 // 5.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 20.4.- 22.4.2018
VI. liga, 18. kolo (22.4.2018) o 16,00 hod.

Gelnica - Mníšek n/H 21.4. Baldovský, Greš, Šándor, Podoben
Jamník - Chrasť n/H o 10,30 Sucheňák, Rusnák, Regec, Tkáčik
Spartak Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Martinko, Petruška, Kopaničák, F. Kunzo
Smolník - Teplička (HP Helcmanovce) Cehuľa, Pekár, Pecha, Pavlík
Odorín - Margecany Slebodník, Šofranko, Tuleja, Kročian
Letanovce - Smižany Bednár P., Furman, Čuj, Švarc

VII. liga, 13. kolo (22.4.2018) o 16,00 hod.
Rudňany „B" - Markušovce o 10,30 Bednár H., Žiga M., Žiga T.
Kojšov - Iliašovce Legát, Kožárová, Kožár, Podoben
Hnilčík - Slovinky Zvalený, Gibala, Pavlík F.

U19 - A, 14. kolo (21.4.2018) o 16,00 hod.
Rudňany - Letanovce 20.4. o 16,30 Baldovský, Gibala, Hamráček
Odorín - Slovinky 20.4. o 17,00 Sucheňák, Tuleja, Hrušovský
Olcnava - Hrabušice o 10,30 Petruška, Pecha
Spartak Bystrany - Krompachy Petruška, Čuj
Jamník - Teplička Bobko D., Tuleja
Olcnava -Spartak Bystrany 17. kolo, 18.4. o 16,00 Šofranko

U19 -B , 14. kolo (21.4.2018) o 16,00 hod.
Prakovce - Nálepkovo 20.4. o 17,00 Žiga T., Žiga M., Šándor
Mníšek n/H - Kluknava Sucheňák, Šuba S.
Maria Huta - Švedlár 22.4. o 10,30 Kotrády

U15 - A, 18. kolo (21.4.2018) o 13,45 hod.
Sp. Vlachy - SŠM Bystrany o 11,00 Čuj, Pavlík F.
Jamník - Hrabušice o 13,00 Tuleja, Bobko D.
Sp. Tomášovce - Slovinky Bednár H.
Olcnava - Sp. Nová Ves „B" 22.4. o 13,30 Kopaničák, Martinko, Petruška
Teplička - Markušovce 22.4. Furman
Odorín - Letanovce 22.4. Šofranko
Rudňany - Sp. Hrušov 1.5. o 10,30 Kopaničák, Tuleja

U15 - B, 10. kolo (21.4.2018) o 13,45 hod.
Gelnica - Kluknava o 10,30 Kotrády
Nálepkovo - Prakovce Sucheňák, Šuba S.
V. Folkmar - Švedlár o 14,00 Kotrády
Helcmanovce - Maria Huta 22.4. o 13,00 Pekár, Cehuľa, Pecha

Zmeny v obsadení 

Dospelí 
Hnilčík - Slovinky Rusnák za Zvaleného 
Kojšov - Iliašovce Regec za Kožára, Pavlik za Podobena 
Rudňany „B" - Markušovce  o 10,30 Čuj za Bednára H. 
Smolník - Teplička Podoben za Pavlika
Dorast
Odorín - Slovinky 20.4. o 17,00 Pavlík F. za Tuleju  

OSPRAVEDLNENIA
21.4. - Šofranko, Kožárová, Kožár, Novotný
22.4. - Šofranko do 12:00, Novotný, Kožár, Šándor
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR oznamuje R a DZ, že od 24.4.2018 bude vykonaná zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF t.j., každý R a DZ musí mať uhradený členský poplatok + vyžiadaný platný registračný preukaz SFZ, aby sa jeho profil stal „Aktívny". V opačnom prípade R a DZ nebudú môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF im neumožní pracovať so Zápisom o stretnutí a podobne. Podrobné informácie budú R a DZ zaslané na emailové adresy.

KR dôrazne upozorňuje DZ SOFZ na dodržiavanie pokynov, ktoré im boli zaslané na emailové adresy. 

Doplnenie R do Rozpisu súťaží:
HRUŠOVSKÝ Matej, 0940 176 957, Spišská Nová Ves
HAMRÁČEK Tomáš, 0904 818 575, Spišská Nová Ves

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300383