Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.28, 11.4.2018

Úradná správa SOFZ č.28

ŠTK SOFZč. 28 
1. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie z dôvodu nespôsobilosti HP:
U19 - A - 12. kola: Spartak Bystrany - Rudňany dňa 08.05.2018 o 11:30 hod. (vzájomná dohoda klubov).

2. ŠTK na základe podania cez ISSF systém zo dňa 09.04.2018 nariaďuje odohrať stretnutie 17. kola - VI. ligy: Smolník - Odorín dňa 15.04.2018 o 15:30 hod. na HP v Jaklovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

3. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VI. liga - 21. kolo: Chrasť n/H - SNV „B" dňa 12.05.2018 o 16:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b. (bez poplatku)
U19 - A - 13. kolo Krompachy - Rudňany dňa 13.04.2018 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Krompachy - poplatok 5 €)
U19 - A - 17. kolo Olcnava - Spartak Bystrany dňa 18.04.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - B - 13. kolo Kluknava - Prakovce dňa 14.04.2018 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Prakovce - poplatok 5 €)
U15 - A - 18. kolo Rudňany - Sp. Hrušov dňa 01.05.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - A -20. kolo Sp. Tomášovce - Markušovce dňa 01.05.2018 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15 - A - 20. kolo Odorín - SŠM Bystrany dňa 05.05.2018 o 14:15 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b. (bez poplatku)
U15 - A - 20. kolo Jamník - Sp. Hrušov dňa 08.05.2018 o 13:00 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b. (bez poplatku)
U15 - A - 21. kolo Letanovce - Markušovce dňa 13.05.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15 - B - 11. kolo Prakovce - V. Folkmar dňa 28.04.2018 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

4.ŠTK na základe predloženia ostaršení v zmysle SP čl.46 bod 2 hráčov TJ Sokol Chrasť n/H - D2 Jaroslav Dirda, D4 Ivan Holub a D12 Tomáš Šefčík zamieta podanie ŠK Breznovica Letanovce cez ISSF systém. ŠTK odstupuje R na riešenie KR.

5. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2017/2018 sa odohrá na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. Termín turnaja bude spresnený v nasledujúcich ÚS.

6. ŠTK nariaďuje R vo všetkých vekových kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

7. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI. lige a VII. lige.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 06.04.2018 - 08.04.2018.

DK SOFZ

U. č. 20-107-2017/2018:Ján Lipovský (1244753; TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 9.4.2018 // 10.- €

U. č. 20-108-2017/2018:Samuel Tornay (1288244; FK NOVES Spišská Nová Ves B - Poráč; VI. L) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ zo strany brankára) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži SOFZ VI. L dospelýchpodľa čl. 46 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 9.4.2018 // 10.- €
U. č. 20-109-2017/2018:Peter Lacko (1348792; TJ Štart Hrabušice; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 6.4.2018 do 11.5.2018 // 5.- €
U. č. 20-110-2017/2018:Marek Katrenič (1344456; TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 6.4.2018 do 4.5.2018 // 5.- €
U. č. 20-111-2017/2018: Patrik Vojtko (132 8491, OŠK Teplička; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 9.4.2018 // 10.- €
U. č. 20-112-2017/2018: Jozef Suchý (123 8511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 9.4.2018 // 10.- €
U. č. 20-113-2017/2018: Kevin Farkaš (1255683, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 9.4.2018 // 10.- €
U. č. 20-114-2017/2018: Milan Šefčík (124 0638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 9.4.2018 // 10.- €
U. č. 20-115-2017/2018: Marek Žiga (118 9484, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 9.4.2018 // 10.- €
U. č. 20-116-2017/2018: Vincent Horváth (1320455; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 11.7.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €
U. č. 20-117-2017/2018: DK SOFZ z dôvodu vecnej príslušnosti odstupuje podanie ŠK Breznovica Letanovce ŠTK SOFZ a kluby SOFZ dôrazne upozorňuje, že námietky voči štartu hráčov (neoprávnený štart hráča) je potrebné do budúcna adresovať výhradne vecne a miestne príslušnému orgánu - ŠTK SOFZ // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odk
ladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 14.4.- 15.4.2018

VI. liga, 17. kolo (15.4.2018) o 15,30 hod.
SŠM Bystrany - Letanovce o 10,30 Cehuľa, Novotný, Petruška, F. Kunzo
Sp. Nová Ves „B" - Teplička o 10,30 Kožár, Martinko, Kačir, Tkáčik
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Legát, Kožárová, Rusnák, Pavlík
Smižany - Gelnica Zvalený, Regec, Pecha, Kročian
Margecany - Jamník Kotrády, Petruška, Šándor
Smolník - Odorín (HP Jaklovce) Novotný, Čuj, Martinko, Podoben

VII. liga, 12. kolo (15.4.2018) o 15,30 hod.
Markušovce - Hnilčík Furman, Pavlík F.
Iliašovce - Rudňany „B" Cehuľa, Šuba S.
Gelnica „B" - Kojšov Pekár, Gibala

U19 - A, 13. kolo (14.4.2018) o 15,30 hod.
Krompachy - Rudňany 13.4. o 16,30 Žiga M., Pecha
Odorín - Spartak Bystrany o 10,30 Baldovský, Pavlík F.
Teplička - Chrasť n/H o 14,00 Čuj
Hrabušice - Slovinky Petruška
Letanovce - Jamník Kačir, Tuleja

U19 -B, 13. kolo (14.4.2018) o 15,30 hod.
Kluknava - Prakovce o 11,00 Žiga T.
Nálepkovo - Helcmanovce Bednár H., Šuba S.
Margecany - Maria Huta Kotrády
Gelnica - Mníšek n/H 15.4. o 10,30 Gibala, Pekár

U15 - A, 17. kolo (14.4.2018) o 13,15 hod.
Sp. Nová Ves „B" - Sp. Tomášovce Baldovský
Sp. Hrušov - Olcnava Šándor
SŠM Bystrany - Rudňany Sucheňák
Sp. Vlachy - Hrabušice o 11,00 Bobko D.
Letanovce - Jamník Kačír, Tuleja
Markušovce - Odorín 15.4. Furman, Pavlík F.
Slovinky - Teplička 15.4. Šándor

U15 - B, 10. kolo (21.4.2018) o 13,45 hod.
Mníšek n/H - Margecany 15.4. o 12,30 Rusnák, Legát, Kožárová

Zmeny v obsadení 
Dospelí 
Gelnica „B" - Kojšov Furman za Žigu M. 
Markušovce - Hnilčík Žiga M. za Furmana
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Čuj za Rusnáka
Smolník - Odorín Kopaničák za Čuja
Dorast
Gelnica - Mníšek n/H 15.4. o 10,30 Kotrády
Žiaci
Markušovce - Odorín 15.4. Žiga M. za Furmana
Mníšek n/H - Margecany 15.4. o 12,30 Čuj za Rusnáka

OSPRAVEDLNENIA

14.4. - Šofranko, Rusnák, Kožár
15.4. - Šofranko, Kožár, Pekár, Rusnák 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.4. o 17,00 hod. R Bednára H.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625793