Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.26, 27.3.2018

Úradná správa SOFZ č.26

ŠTK SOFZ 

1.ŠTK na základe výzvy uverejnenej v ÚS č.25 a na základe podanie na komisiu ŠTK TJ Lokomotíva Margecany ruší stretnutie 15. kola: Margecany - Letanovce. Zároveň vyzýva predmetné kluby o predloženie dohody podaním na komisiu o odohraní stretnutia v náhradnom termíne. Všetky ostatné stretnutia 15. kola VI. ligy a 15. kola U15 - A sa odohrajú v súlade s Rozpisom súťaží.

2.ŠTK na základe podania na komisiu zo dňa 27.03.2018 štatutárnym zástupcom OFK Jaklovce berie na vedomie počnúc 15. kolom odhlásenie družstva zo VI. ligy. Na základe uvedených skutočnosti anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

3. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19- A - 12.kolo: Olcnava - Teplička dňa 01.05.2018 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - A - 15.kolo: SŠM Bystrany - SNV "B" dňa 31.03.2018 o 12:45 hod. na HP s umelým trávnatým povrchom v Sp. Novej Vsi. Zraz družstiev a delegovaných osôb na štadióne FK SNV.(SŠM Bystrany - poplatok 5€).
4.ŠTK zamieta podanie FK SNV "B" o zmenu ÚHČ stretnutia 17. kola VI. ligy podľa RS str.13 bod 16/b.

5. ŠTK v spolupráci s Úsekom mládeže SFZ a koordinátorom projektu p. Petrom Szenayom organizuje projekt Podpora talentovaných hráčov U12- U15.Projekt by prebiehal počas kalendárneho roka 2018( 8- krát).Plánovaný začiatok 15.04.- 15.06.2018 a ďalej august - november 2018.Projekt by sa realizoval v popoludňajších hodinách, kde by hráči(hráčky)absolvovali 1 tréningovú jednotku. Na základe uvedených informácii ŠTK SOFZ vyzýva FK SOFZ, aby v termíne do 03.04.2018 podaním na komisiu ŠTK nahlásili miesto(hraciu plochu) o organizovaní uvedeného projektu.

6.ŠTK na základe podania zo dňa 27.03.2018 upozorňuje FK U15 - A, že MŠK Tatran Sp. Vlachy počnúc 16.kolom odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 11:00 hod.(bez poplatku). 

7. ŠTK na základe podania ŠK Breznovica Letanovce a TJ Lokomotíva Margecany zo dňa 28.03.2018 ruší svoje rozhodnutie v bode 1. ÚS ŠTK č.26. a nariaďuje odohrať stretnutie 15.kola VI. ligy: Margecany - Letanovce dňa 01.04.2018 o 15:30 hod.

8. ŠTK nariaďuje R vo všetkých vekových kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému a odovzdať ho pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

9. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI.a VII. lige.

10. ŠTK na základe nepriaznivých poveternostných podmienok a nespôsobilosti HP ruší tieto stretnutia:
15. kolo - VI. liga:
SŠM Bystrany - Mníšek n/H
Teplička - Odorín
SNV "B" - Jamník
15. kolo - U15 - A:
Teplička - Odorín
ŠTK zároveň vyzýva FK predmetných stretnutí o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutí v náhradnom termíne podaním cez ISSF do najbližšieho zasadnutia ŠTK.

DK SOFZ

U. č. 19-106-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dospelých zo VI. L po Aktíve SOFZ pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - po vyhodnotení rozhodných okolností prípadu a jeho posúdenia ako hodného osobitného zreteľa DK takto rozhodla: DS: pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 200.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 31.3.- 1.4 

VI. liga, 15. kolo (1.4.2018) o 15,30 hod.
Smižany - Spartak Bystrany Sucheňák, Čuj, Furman, Podoben
SŠM Bystrany - Mníšek n/H Slebodník, Rusnák, Kožárová, Tkáčik stretnutie sa ruší 
Chrasť n/H - Gelnica Kotrády, Pecha, Šándor, F. Kunzo
Sp. Nová Ves „B" - Jamník Cehuľa, Petruška, Pekár, Pavlík stretnutie sa ruší
Teplička - Odorín Bednár P., Novotný, Regec , Švarc stretnutie sa ruší

U15 - A, 15. kolo (31.3.2018) o 12,45 hod.
Sp. Hrušov - Sp. Tomášovce Kačír, Tuleja
SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Čuj, Pavlík F. (HP umelá tráva v Spišskej Novej Vsi)
Hrabušice - Olcnava Bednár H., Gibala
Letanovce - Rudňany Petruška, Šuba S.
Sp. Vlachy - Markušovce 1.4. Šándor, Pecha
Slovinky - Jamník 1.4. o 13,15 Rusnák, Kožárová
Teplička - Odorín 1.4. o 13,15 Regec stretnutie sa ruší

OSPRAVEDLNENIA
31.3. - Klein do konca jarnej časti, Šofranko, Kopaničák do prihlásenia, Martinko, Kožár, Cehuľa soboty do konca jarnej časti
1.4. - Šofranko, Martinko, Kožár (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie podnet od FK Odorín a FK Teplička.

KR oznamuje zmenu tel. čísla R Žiga Marek 0944 689 595 a Pecha Roman 0903 386 851

Doplnenie R do Rozpisu súťaží:
GIBALA Michal , 0949 671 196, Spišská Nová Ves
PAVLIK Filip, 0911 645 404, Spišská Nová Ves
ŠUBA Sebastián, 0902 594 160, Spišská Nová Ves
TULEJA Juraj, 0904 704 394, Levoča

Zmeny v obsadení
Dospelí
SŠM Bystrany - Mníšek n/H Cehuľa, Petruška, Gibala, Tkáčik
Sp. Nová Ves "B" - Jamník Legát, Pekár, Pavlík F., Pavlik P.
Margecany - Letanovce Slebodník, Rusnák, Kožárová  

HK SOFZ

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) - jarná časť súťažného ročníka 2017/18 - preplatky a nedoplatky FK SOFZ za jesennú časť súťažného ročníka sú zohľadnené v sume COR

Forma úhrady COR pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 3.4.2018

1. Bystrany Sp. 610 .-
2. Bystrany SŠM 610 .-
3. Chrasť n/H 724 . -
4. Gelnica 1347 .-
5. Helcmanovce 259 .-
6. Hnilčík 304 .-
7. Hrabušice 248 .-
8. Iliašovce 211 . -
9. Jaklovce 309 .-
10. Jamník 924 . -
11. Kluknava 134 .-
12. Kojšov 206 . -
13. Krompachy 96 . -
14. Letanovce 1 050 .-
15. Margecany 547 .-
16. Mária Huta 101 .-
17. Markušovce 725 .-
18. Mníšek n/Hn 727 .-
19. Nálepkovo 103 .-
20. Odorín 953 . -
21. Olcnava 306 .-
22. SNV B 582.-
23. Prakovce 105.-
24. Smolník 727 .-
25. Rudňany B 155 .-
26. Slovinky 588 .-
27. Sp. Hrušov 228 .-
28. Sp. Tomášovce 298 . -
29. Sp. Vlachy 235 . -
30. Smižany 714 . -
31. Švedlár 122 . -
32. Teplička 865 .-
33. V. Folkmar 43 .-

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569223