Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.24, 7.2.2018

Úradná správa SOFZ č.24

DK SOFZ

U. č. 18-104-2017/2018: PRESTUPOVÝ SPOR: DK SOFZ po vykonanom dokazovaní, najmä na základe predložených vyjadrení zástupcov dotknutých strán, ich vypočutí ako aj vypočutí svedkov, oboznámení sa stanoviska Matričnej komisie SOFZ, ďalších listinných dôkazov - najmä oznámenia senior IT support o zmene e-mailového konta, po objasnení všetkých okolností posudzovaného prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3, ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. d), písm. h) DP, DK SOFZ konštatuje, že prestup hráča Adama Dudyho (137 0087) z TJ Lokomotíva Margecany do AŠK Maria Huta Gelnica bol vykonaný v rozpore s ustanovením čl. 20 ods. 2 Registračného a prestupového poriadku SFZ (prestup vykonaný bez súhlasu zákonného zástupcu hráča mladšieho ako 18 rokov), čím sa klub AŠK Maria Huta Gelnica dopustil disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 písm. f) DP (porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ), pričom DK SOFZ po porade senátu uložila túto DS:
a) klub AŠK Maria Huta Gelnica - pokarhanie podľa čl. 64 ods. 4 DP, čl. 11 DP a klubu dôrazne vytýka porušenie Registračného a prestupového poriadku SFZ a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania bude klubu uložená DS - pokuta, príp. iné
b) DK SOFZ ukladá Matričnej komisii SOFZ zabezpečiť u matrikára SFZ zrušenie realizovaného prestupu, návrat hráča Adama Dudyho (137 0087) do klubu TJ Lokomotíva Margecany a s tým súvisiace úkony (refundovanie sumy uhradenej v rámci zbernej faktúry za prestup hráča pre AŠK Maria Huta Gelnica)
c) DK SOFZ z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti odstupuje matrikára VsFZ realizujúceho zmenu e-mailového konta hráča Adama Dudyho (opätovná registrácia maloletého hráča podľa čl. 15 ods. 9 Registračného a prestupového poriadku SFZ bez súhlasu zákonného zástupcu v zmysle čl. 12 ods. 11 Registračného a prestupového poriadku SFZ) na DK VsFZ pre podozrenie zo spáchania skutku vykazujúceho znaky disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 písm. f), ods. 5 DP (porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ zo strany člena SFZ)
// 10.- € (za prejednanie) pre AŠK Maria Huta Gelnica

U. č. 18-105-2017/2018: Jakub Furman (R) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 26.03.2018 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 18 dní na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 26.06.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 11.3.2018. Bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

HK SOFZ
COR (R a DZ) - zostatky klubov po jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018

1. Bystrany Sp. + 52 
2. Bystrany SŠM +176 
3. Chrasť n/H + 68 
4. Gelnica A/B + 30 
5. Helcmanovce +7 
6. Hnilčík + 136 
7. Hrabušice + 46 
8. Iliašovce +317 
9. Jaklovce +201 
10. Jamník - 46 
11. Kluknava + 102 
12. Kojšov +234 
13. Krompachy + 54 
14. Letanovce - 144 
15. Margecany + 331 
16. Mária Huta + 165 
17. Markušovce - 52
18. Mníšek n/Hn + 151
19. Nálepkovo + 191
20. Odorín + 145
21. Olcnava + 19
22. Prakovce + 190
23. Rudňany B + 579
24. Slovinky + 146
25. SNV B + 204
26. Smolník - 13
27. Sp. Hrušov - 83
28. Sp. Tomášovce - 124
29. Sp. Vlachy + 112
30. Smižany - 102
31. Švedlár + 173
32. Teplička - 60
33. V. Folkmar + 102 

COR (R a DZ) - pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/18 bude zverejnené po zohľadnení zostatkov klubov v ÚS v mesiaci február 2018. 

HK SOFZ upozorňuje kluby, že sankcie DK SOFZ pre kluby, ktoré sa previnili a boli im uložené disciplinárne sankcie budú zohľadnené po skončení súťažného ročníka pre kluby ktorých sa tieto disciplinárne opatrenia týkajú.

TMK VsFZ

Od 1. 1. 2018 sa zmenil učebný plán školenia trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C.

Výuka je naplánovaná na 6 blokov (2 dni pracovného pokoja, resp. víkendy + 6 poobedňajších blokov v rozsahu 6 vyučovacích hodín), t. j. spolu 40 hodín (do roku 2017 bol rozsah 52 hodín).Zjednotil sa i poplatok na 100.- €.

Záujemcovia môžu posielať prihlášky priebežne na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk alebo na adresu sekretára ObFZ.

Po prihlásení sa min. 18 záujemcov sa vypíšu presné termíny. Školenie prebieha v rámci ObFZ (podľa vášho určenia) za podmienky zabezpečenia bezplatného poskytnutia prednáškovej miestnosti a ihriska(2 x 3 hod.).

1. Záujemcovia zasielajú len prihlášku na školenie
2. Názov školenia uvádzať UEFA GC 2017 - ObFZ ...... (s uvedením názvu príslušného ObFZ)
3. Poplatok za školenie sa uhrádza až po vyzvaní a po zverejnení termínov školenia
4. Výpis z registra trestov a doklad o zdravotnej spôsobilosti sa zasiela rovnako až po vyzvaní a po zverejnení termínov školenia

SEMINÁRE TRÉNEROV - PREDLŽOVANIE LICENCIÍ TRÉNEROV
1. Zákony a smernice, podľa ktorých sa riadi vzdelávanie trénerov
- Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Konvencia trénerov UEFA 2015
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/ba/53/ba5333a0-d879-4eed9314-a79fffab3474.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/CoachingCoachedu/02/29/42/76/229427
6_DOWNLOAD.pdf

- Smernica o vzdelávaní trénerov - schválená 7. 11. 2017
https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/d6/2c/d62c319f-daa9-4dae-9e0d12bde88c9d2c.pdf

2. Podľa čl. 11 písm. 1 Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (schválenej VV SFZ 7. 11. 2017) a v súlade
s Konvenciou UEFA k vzdelávaniu trénerov:
Podmienky platnosti a predlžovania trénerských licencií (v rámci ObFZ je možné predlžovať len licencie UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
Licencia Platnosť Podmienky predĺženia (počet hodín na špecializovaných seminároch)
UEFA Grassroots C 3 roky 8 hodín
UEFA B 3 roky 15 hodín
(z toho možné uznať 8 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania)
3. ORGANIZÁCIA SEMINÁROV TRÉNEROV
(semináre trénerov sa môže organizovať aj v rámci ObFZ)
Organizátor: Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ a ObFZ
Termín: určí sa dodatočne na základe dohody s ObFZ
Začiatok seminára: 16:00 hod.
Miesto: určí sa dodatočne (v rámci ObFZ)
Podmienka: seminár trénerov je možné organizovať v sídle ObFZ len s podmienkou, že ObFZ zabezpečí bezplatný prenájom ihriska a vhodnej miestnosti s kapacitou max. 30 osôb
Pre trénerov: pre trénerov UEFA B a Grassroots C licencie
Rozsah seminára: 4 vyučovacie hodiny (2 x 1,5 hod.)
Potvrdenie: certifikát o účasti
Účastnícky poplatok: na základe nákladov na organizáciu (pri počte min. 10 a max. 30 účastníkov - cca 25.- € až 11.- €)
Poznámka: obmedzený počet miest max. pre 30 ľudí
Prihláška: viď príloha (v názve školenia sa uvedie Seminár trénerov ObFZ ......)
Prihlášku zasielajú záujemcovia na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk a sekretára ObFZ
Pri evidovaní min. 10 prihlášok sa určí presný termín školenia.
PROGRAM SEMINÁRA
15:45 - 16:00 prezentácia účastníkov
16:00 - 16:10 otvorenie seminára
16:10 - 16.30 Informácia o vzdelávaní trénerov Peter Szénay - koordinátor vzdelávania VsFZ
16:30 - 18:00 prednáška, resp. ukážka TJ na ihrisku
18:00 - 18:15 prestávka
18:15 - 19:30 prednáška
19:30 - 19:40 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300404