Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.23, 1.2.2018

Úradná správa SOFZ č.23

Sekretariát SOFZ

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej časti projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ:http://www.futbalsfz.sk/2290

Sekretariát SOFZ a VV SOFZ na základe nezáujmu FK 6 a 7. ligy SOFZ dospelých ruší 17. ročník halového futbalového turnaja O pohár predsedu SOFZ.

ŠTK SOFZ

ŠTK na návrh VV SOFZ vyhlasuje anketu o organizovaní kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy(náhrada halového turnaja o Pohár predsedu SOFZ) počnúc súťažným roč. 2018/2019. Začiatok kvalifikačných pohárových stretnutí by bol pred začiatkom súť. roč. 2018/2019 a pokračovalo by sa v jarnej časti uvedeného súťažného ročníka. Finálové stretnutie by sa odohralo na hracej ploche víťaza VI. ligy( náhrada stretnutia Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy).

ŠTK preto vyzýva FK VI. a VII. ligy o nahlásenie účasti v kvalifikačných pohárových stretnutiach podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK.

Ďalšie podrobnosti ohľadne uvedených stretnutí budú zverejnené v ďalších ÚS ŠTK.

DK SOFZ

U. č. 17-103-2017/2018: PRESTUPOVÝ SPOR: DK podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. g) DP /podanie klubu/ začína disciplinárne konanie proti: klub AŠK Maria Huta pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 písm. e), písm. f) DP (porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ), ktorého sa mal klub dopustiť v súvislosti s prestupom hráča Adama Dudyho (137 0087) z TJ Lokomotíva Margecany do AŠK Maria Huta , a za tým účelom
1/ predvoláva na svoje mimoriadne zasadnutie na deň 06.02.2018 o 16.30 hod:
a) hráča Adama Dudyho spolu so zákonným zástupcom - za účasť hráča sú zodpovedné oba kluby
b) štatutárnych zástupcov TJ Lokomotíva Margecany a AŠK Maria Huta
2/ ukladá Matričnej komisii SOFZ predložiť DK SOFZ stanovisko k predmetnému sporu spolu so stanoviskom VsFZ

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 11.3.2018. Bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

Trénersko - metodická komisia, Východoslovenský futbalový zväz

Školenie trénerov vo futbale I. kvalifikačného stupňa - licencia GRASSROOTS C, ktoré sa bude organizovať v Novej Ľubovni v spoločenskej miestnosti GLOBUS v termínoch:
Termíny školenia (53 hodín + 1 deň záverečná skúška)
26. 2. 2018 od 9.00 hod. do 20.15 hod.
4. 3. 2018 od 9.00 hod. do 19.15 hod.
11. 3. 2018 od 9.00 hod. do 20.15 hod.
20. 3. 2018 od 14.00 hod. do 19.00 hod.
27. 3. 2018 od 14.00 hod. do 19.00 hod.
10. 4. 2018 od 14.00 hod. do 19.00 hod.
17. 4. 2018 od 14.00 hod. do 16.30 hod.
Záverečná skúška: termín sa určí dodatočne od 17.00 hod. do 19.00 hod.
Predbežný rozpočet na školenie je 2 237,29 €, t. j. pri potvrdení účasti všetkých 20 záujemcov bude poplatok za školenie trénerov 111,86 €. V prípade zvýšenia, resp. zníženia účastníkov sa náklady adekvátne znížia, resp. zvýšia.
I. splátku
60,00 €
je potrebné uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK75 0200 0000 0000 1543 9542 VS: 30502
I. splátku za školenie trénerov je potrebné uhradiť najneskôr do 19. 2. 2018. Kópiu dokladu o zaplatení I. splátky je potrebné zaslať na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
II. splátku, vypočíta sa podľa skutočných nákladov na školenie, bude potrebné vyplatiť do 25. 4. 2018.
Podmienkou ukončenia školenia je 90% účasť!
Na základe novo schválenej smernice VZDELÁVANIE TRÉNEROV SFZ je potrebné doručiť (stačí osobne v priebehu školenia):
1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),
2. výpis z registra trestov
Informácie o vzdelávaní nájdete na:
http://vsfz.futbalnet.sk/sekcia/1001/
a na:
https://www.facebook.com/Vzdel%C3%A1vanie-tr%C3%A9nerov-VsFZ-275794272763231/
Informácie:
Peter Szénay
mob.: 0902/937057
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266356