Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.21, 8.1.2018

Úradná správa SOFZ č.21

Sekretariát SOFZ

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej časti projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290

Halový futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 17. ročník sa uskutoční dňa 25.2.2018 (nedeľa) v priestoroch športovej haly v Spišskej Novej Vsi. Prihlášky môžu FK SOFZ (dospelí pôsobiaci v súťažiach SOFZ) zasielať na sekretariát SOFZ v termíne do 12.1.2018 prostredníctvom podania v ISSF systéme na komisiu ŠTK SOFZ. Propozície turnaja, organizačné a hospodárske náležitosti budú zverejnené v nasledujúcich Ú.S..

KR SOFZ

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 11.3.2018. Bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

Trénersko - metodická komisia, Východoslovenský futbalový zväz 

Školenie trénerov vo futbale I. kvalifikačného stupňa - licencia GRASSROOTS C, ktoré sa bude organizovať v Novej Ľubovni v spoločenskej miestnosti GLOBUS v termínoch:
Termíny školenia (53 hodín + 1 deň záverečná skúška)
26. 2. 2018 od 9.00 hod. do 20.15 hod.
4. 3. 2018 od 9.00 hod. do 19.15 hod.
11. 3. 2018 od 9.00 hod. do 20.15 hod.
20. 3. 2018 od 14.00 hod. do 19.00 hod.
27. 3. 2018 od 14.00 hod. do 19.00 hod.
10. 4. 2018 od 14.00 hod. do 19.00 hod.
17. 4. 2018 od 14.00 hod. do 16.30 hod.
Záverečná skúška: termín sa určí dodatočne od 17.00 hod. do 19.00 hod.
Predbežný rozpočet na školenie je 2 237,29 €, t. j. pri potvrdení účasti všetkých 20 záujemcov bude poplatok za školenie trénerov 111,86 €. V prípade zvýšenia, resp. zníženia účastníkov sa náklady adekvátne znížia, resp. zvýšia.
I. splátku
60,00 €
je potrebné uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK75 0200 0000 0000 1543 9542 VS: 30502
I. splátku za školenie trénerov je potrebné uhradiť najneskôr do 19. 2. 2018. Kópiu dokladu o zaplatení I. splátky je potrebné zaslať na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
II. splátku, vypočíta sa podľa skutočných nákladov na školenie, bude potrebné vyplatiť do 25. 4. 2018.
Podmienkou ukončenia školenia je 90% účasť!
Na základe novo schválenej smernice VZDELÁVANIE TRÉNEROV SFZ je potrebné doručiť (stačí osobne v priebehu školenia):
1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),
2. výpis z registra trestov
Informácie o vzdelávaní nájdete na:
http://vsfz.futbalnet.sk/sekcia/1001/
a na:
https://www.facebook.com/Vzdel%C3%A1vanie-tr%C3%A9nerov-VsFZ-275794272763231/
Informácie:
Peter Szénay
mob.: 0902/937057
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266337