Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.16, 7.11.2017

Úradná správa SOFZ č.16

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.11.2017 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves (pri podjazde). Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 19.11. 2017 23:59 (vrátane).

Voľba členov orgánov SOFZ - predseda SOFZ, členov VV SOFZ (samostatne SNV,GL), členov Riadnej Konferencie SOFZ (samostatne SNV,GL), členov Riadnej Konferencie VsFZ (samostatne SNV,GL ), predsedu revíznej komisie SOFZ, predsedu odvolacej komisie SOFZ, predsedu disciplinárnej komisie SOFZ

Finančné prostriedky na mládežnícke družstvo, ktoré boli poukázané FK SOFZ Slovenským futbalovým zväzom, je potrebné prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať najneskôr do 31.12.2017. Informácie a podrobné návody ohľadom fungovania e-shopu SFZ boli zaslané ISSF manažérom FK prostredníctvom helpdesku dňa 1.8.2017, 27.9.2017 a 14.10.2017.

Dôležité upozornenie pre kluby na čerpanie kreditov zo Zákona o Športe.

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/dolezite-upozornenie-pre-kluby-na-cerpanie-kreditov-zo-zakona-o-sporteÚradná správa

ŠTK SOFZ č. 16

1.ŠTK kontumuje stretnutie:

- U15 - A - 14. kolo: Spišské Vlachy - Slovinky na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

2. ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

3. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov počnúc 12. kolom v VI. lige a VII. lige.

4. ŠTK berie na vedomie podnet OŠK Slovinky.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 04.11.2017 - 05.11.2017.

DK SOFZ

U. č. 15-92-2017/2018: Dávid Bodnár (1220728; MFK Gelnica A; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (oplácanie - udretie súpera lakťom do oblasti hornej časti ramena po sotení hosťujúcim hráčom na zem) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 16.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- €

U. č. 15-93-2017/2018: František Mackovjak (1120761; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti krku s následným sotením na zem) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 23.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- €

U. č. 15-94-2017/2018: Tomáš Staššík (1088137; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018

U. č. 15-95-2017/2018: Vincent Horváth (1320455; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (kopnutie súpera kolenom do oblasti hrude v úmysle získať loptu v prerušenej hre o jej zaľahnutí súperom) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 23.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- €

U. č. 15-96-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 14. kola U19-A medzi MŠK Tatran Spišské Vlachy a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet MŠK Tatran Spišské Vlachy)

U. č. 15-97-2017/2018: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018

U. č. 15-98-2017/2018: Roman Stoličný (115 2295, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018

U. č. 15-99-2017/2018: klub TJ ŠK Lesy Švedlár - HNS priaznivcov (vbehnutie diváka na HP počas súťažného stretnutia 11. kola U19-B medzi FK Prakovce a ŠK Lesy Švedlár) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, výpovede R stretnutia, písomných stanovísk zástupcov dotknutých klubov, vyjadrenia orgánu PZ a po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pokarhanie podľa čl. 58 ods. 1 písm. d, ods. 2 DP, čl. 11 DP a klubu dôrazne vytýka správanie sa priaznivca a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania bude klubu uložená DS - pokuta, príp. iné DS // 5.- €

U. č. 15-100-2017/2018: R (Tomáš Suržin) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. b) DP (neúplný a nesprávny popis disciplinárneho previnenia týkajúceho sa vniknutia diváka na HP, telesného napadnutia na HP ako aj neuvedenie iných závažných skutočností - prerušenie stretnutia - do zápisu o stretnutí 11. kola U19-B medzi FK Prakovce a ŠK Lesy Švedlár) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 8 týždňov podľa čl. 63 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b), čl. 79 ods. 1, ods. 2 DP od 31.10.2017 do 16.05.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku

U. č. 15-101-2017/2018: DK berie na vedomie oznámenie TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom ohľadom úhrady dlžnej sumy z prestupového sporu bez prijatia ďalších DS // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Smižany - SŠM Bystrany 12.11. Sucheňák za Čuja

KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 14.11. 2017: Gelnica (Gelnica - Margecany), Spartak Bystrany (Spartak Bystrany - Odorín)

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 11.3.2018. Bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy. 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266350