Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.15, 31.10.2017

Úradná správa SOFZ č.15

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.11.2017 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves (pri podjazde). Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 19.11. 2017 23:59 (vrátane).

Voľba členov orgánov SOFZ - predseda SOFZ, členov VV SOFZ (samostatne SNV,GL), členov Riadnej Konferencie SOFZ (samostatne SNV,GL), členov Riadnej Konferencie VsFZ (samostatne SNV,GL ), predsedu revíznej komisie SOFZ, predsedu odvolacej komisie SOFZ, predsedu disciplinárnej komisie SOFZ  

Finančné prostriedky na mládežnícke družstvo, ktoré boli poukázané FK SOFZ Slovenským futbalovým zväzom, je potrebné prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať najneskôr do 31.12.2017. Informácie a podrobné návody ohľadom fungovania e-shopu SFZ boli zaslané ISSF manažérom FK prostredníctvom helpdesku dňa 1.8.2017, 27.9.2017 a 14.10.2017.

Dôležité upozornenie pre kluby na čerpanie kreditov zo Zákona o Športe. 

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/dolezite-upozornenie-pre-kluby-na-cerpanie-kreditov-zo-zakona-o-sporte 

ŠTK  SOFZ č. 15  

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- VI. liga - 14. kolo: Smižany - SŠM Bystrany dňa 12.11.2017 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Smižany - poplatok 10 €).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie z dôvodu nespôsobilej HP :

- U15 A - 13. kolo: SNV „B" - Letanovce dňa 11.11.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.

3.ŠTK kontumuje stretnutie:

- U15 - A - 13. kolo: SŠM Bystrany - Spišské Tomášovce na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 

4. ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

5. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Martin Gajdoš RP 1190752 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 13. kola - VI. ligy: Gelnica - Smolník.

6. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov počnúc 12. kolom v VI. lige a VII. lige.

7. ŠTK vykonala pohovor s R M. Sucheňákom bez prijatia ďalších opatrení.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 28.10.2017 - 29.10.2017.

DK SOFZ

U. č. 14-86-2017/2018: Leo Bandi (1388149; ŠK Lesy Švedlár; U19-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vstup na HP bez súhlasu R a následné udretie súpera zovretou päsťou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 8 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 30.10.2017 do 27.05.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2017 do 01.04.2018) // 5.- €

U. č. 14-87-2017/2018: René Junga (1350469; FK Slovan Helcmanovce; U15-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti krku v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 29.10.2017 do 13.05.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2017 do 15.04.2018) // 5.- €

U. č. 14-88-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 13. kola U15-A medzi TJ SŠM Bystrany a TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ SŠM Bystrany)

U. č. 14-89-2017/2018: z podnetu KR: klub FK Obecné lesy Smolník - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 12. kola VI. L. medzi FK Obecné lesy Smolník a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom na základe požiadavky KR, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 40.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 40.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 14-90-2017/2018: Prestupový spor: DK na základe podania klubu TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom ukladá klubu TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, aby v lehote do 07.11.2017 predložil DK SOFZ doklad o tom, aká bola dojednaná výška odplaty za transfer hráčov uvedených v podaní, a do kedy mali byť predmetné sumy uhradené a súčasne ukladá klubu FK Obecné lesy Smolník pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže a i.), aby si bezodkladne, najneskôr v lehote do 3.11.2017 splnili povinnosť vyplývajúcu z prestupového a registračného poriadku SFZ. Súčasne DK vyzýva klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, aby v lehote do 07.11.2017 do 15:00 hod. prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná suma uhradená // bez poplatku

U. č. 14-91-2017/2018: DK podľa čl. 71 ods. 1, ods. 3 písm. a) DP začína disciplinárne konanie proti R (Tomáš Suržin) pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 63 ods. 1 písm. b) DP - administratívne pochybenie delegovanej osoby (neúplný a nesprávny popis disciplinárneho previnenia týkajúceho sa vniknutia diváka na HP ako aj neuvedenie iných závažných skutočností do zápisu o stretnutí 11. kola U19-B medzi FK Prakovce a ŠK Lesy Švedlár) a na základe uvedeného DK:
a) predvoláva R (Tomáš Suržin) na svoje najbližšie zasadnutie na deň 07.11.2017 o 17.00 hod.
b) podľa čl. 43 ods. 1, 2 písm. a), ods. 4 DP ukladá R (Tomáš Suržin) predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie R
c) ukladá klubu FK Prakovce, aby prostredníctvom ISSF systému zaslal DK podrobné písomné vyjadrenie k incidentu - vniknutie diváka na HP so zameraním sa na identifikáciu diváka (príslušnosť ku klubu, meno a priezvisko, príp. iné údaje umožňujúce jeho identifikáciu) a vykonané opatrenia ako aj dôvody, prečo nebolo zamedzené, aby k incidentu došlo,, resp. prečo divák na HP vstúpil
d) ukladá klubu ŠK Lesy Švedlár, aby prostredníctvom ISSF systému zaslal DK podrobné písomné vyjadrenie k incidentu - vniknutie diváka na HP so zameraním sa na identifikáciu diváka (príslušnosť ku klubu, meno a priezvisko, príp. iné údaje umožňujúce jeho identifikáciu) ako aj dôvodu, prečo divák na HP vstúpil
e) DK kluby dôrazne upozorňuje na potrebu uvedenia správnych a pravdivých údajov, nakoľko DK vykoná do najbližšieho zasadnutia vlastné šetrenie dotazom na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru, ktorého príslušníci zasahovali na štadióne, a rozhodnutie vo veci vydá najmä s ohľadom na údaje poskytnuté príslušnou zložkou Policajného zboru

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 4.11.- 5.11.2017

VI. liga, 14. kolo (5.11.2017) o 13,30 hod.
Gelnica - Margecany 4.11. Čuj, Šofranko, Rusnák, Tkáčik
Spartak Bystrany - Odorín o 10,30 Kožár, Martinko, Rusnák, Podoben
Mníšek n/H- Chrasť n/H o 10,30 Kotrády, Regec, Klein, Pavlík
Jamník - Teplička Legát, Šofranko, Šándor, Tkáčik
Jaklovce - Sp. Nová Ves „B" Kačír, Kotrády, Cehuľa , Pavlík
Letanovce - Smolník Novotný, Pekár, Petruška, F. Kunzo
Smižany - SŠM Bystrany 12.11. Čuj, Regec, Kopaničák, Podoben

U15 - A, 14. kolo (4.11.2017) o 11,15 hod.
Sp. Tomášovce - Odorín Klein
Sp. Vlachy - Slovinky Kačír
Rudňany - Markušovce Petruška
Sp. Nová Ves „B" - Hrabušice Sucheňák
Sp. Hrušov - SŠM Bystrany Kožár
Olcnava - Letanovce o 14,00 Kačír
Jamník - Teplička 5.11. Šándor
Sp. Nová Ves "B" - Letanovce (13. kolo) 11.11. o 10,30 Čuj

Zmeny v obsadení R a DZ 
Dospelí
Spartak Bystrany - Odorín o 10,30 Sucheňák, Martinko, Kačír, Podoben
Mníšek n/H - Chrasť n/H o 10,30 Cehuľa, Regec, Klein
Jamník - Teplička Kačír za Šofranka
Jaklovce - Sp. Nová Ves "B" Kotrády, Šofranko, Kožár
Žiaci 
Sp. Tomášovce - Odorín Petruška za Kleina 

OSPRAVEDLNENIA
4.11. - Kožárová, Kopaničák, Žiga T. , Klein
5.11. - Kožárová

(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie zaslanie videozáznamu zo stretnutia od FK Teplička.
KR odstupuje FK Smolník na riešenie DK.
KR oznamuje predbežný termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 11.3.2018

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266319