Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.14, 24.10.2017

Úradná správa SOFZ č.14

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.11.2017 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves (pri podjazde). Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 19.11. 2017 23:59 (vrátane).

Finančné prostriedky na mládežnícke družstvo, ktoré boli poukázané FK SOFZ Slovenským futbalovým zväzom, je potrebné prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať najneskôr do 31.12.2017. Informácie a podrobné návody ohľadom fungovania e-shopu SFZ boli zaslané ISSF manažérom FK prostredníctvom helpdesku dňa 1.8.2017, 27.9.2017 a 14.10.2017.

ŠTK SOFZ č. 14

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 A - 13. kolo: SNV „B" - Letanovce dňa 29.10.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Letanovce - poplatok 5€).
- U15 B - 9. kolo: Nálepkovo - Švedlár dňa 28.10.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Švedlár - poplatok 5€).

2. ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

3. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov počnúc 12. kolom v VI. lige a VII. lige.

4. ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 31.10.2017(utorok) o 17.00 R Sucheňáka.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 21.10.2017 - 22.10.2017.

DK SOFZ

U. č. 13-79-2017/2018: Marek Jevoš (1302500; TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 23.10.2017 // 10.- €

U. č. 13-80-2017/2018: Marek Ondrejčík (1321624; FK Prakovce; U19-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera zovretou päsťou do hrudníka) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 22.10.2017 do 15.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 29.10.2016 do 01.04.2017) // 5.- €

U. č. 13-81-2017/2018: Jakub Melega (128 7015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.10.2017 // 10.- €

U. č. 13-82-2017/2018: Dominik Ondra (120 6678, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.10.2017 // 10.- €

U. č. 13-83-2017/2018: Radoslav Humeňanský (120 0725; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 6 týždňov na skúšobnú dobu v trvaní 8 mesiacov do 24.06.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 13-84-2017/2018: Ľubomír Žiga (134 8417, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 27.10.2017 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 27.05.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 13-85-2017/2018: DK v zmysle U. č. 11-70-2017/2018 a U. č. 12-78-2018/2018 po vypočutí zainteresovaných osôb takto rozhodla: klub AŠK Maria Huta Gelnica: poškodenie dobrého mena futbalu (HNS domáceho hospodára voči trénerovi hostí) - DS: pokarhanie podľa čl. 65 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 11 DP a klubu dôrazne vytýka správanie hospodára klubu a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania bude klubu uložená DS - pokuta // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 28.10.- 29.10.2017

VI. liga, 13. kolo (29.10.2017) o 14,00 hod. 

Gelnica - Smolník 28.10. Zvalený, Baldovský, Kožárová, Tornay
Smižany - Chrasť n/H o 10,30 Kožár, Šofranko, Petruška, Tkáčik
Jaklovce - Teplička o 10,30 Pekár, Legát, Rusnák, F. Kunzo
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Novotný, Regec, Petruška, Tkáčik
Mníšek n/H - Margecany Legát, Rusnák, Pekár, Pavlík
Letanovce - Sp. Nová Ves „B" Cehuľa, Pacák, Kopaničák, Podoben
Jamník - Odorín Kotrády, Martinko, Šándor

U19 - A , 11. kolo (28.10.2017) o 14,00 hod. 

Olcnava - Letanovce o 10,30 Kopaničák, Sucheňák
Hrabušice - Spartak Bystrany Čuj
Slovinky - Teplička Šándor
Chrasť n/H - Krompachy Sucheňák, Kopaničák
Jamník - Rudňany Greš, Suržin

U19 - B , 11. kolo (28.10.2017) o 14,00 hod. 

Helcmanovce - Gelnica Kotrády
Mníšek n/H - Margecany Petruška
Prakovce - Švedlár 29.10. o 13,00 Suržin

U15 - A, 13. kolo (28.10.2017) o 11,45 hod.

SŠM Bystrany - Sp. Tomášovce Kožár
Sp. Hrušov - Hrabušice Suržin
Rudňany - Slovinky 29.10. o 10,30 Sucheňák
Olcnava - Markušovce 29.10. o 11,30 Regec, Novotný
Teplička - Sp. Vlachy 29.10. Klein
Jamník - Odorín 29.10. Martinko
Sp. Nová Ves „B" - Letanovce 29.10. o 14,00 Čuj

U15 -B, 9. kolo (28.10.2017) o 11,45 hod.
Gelnica - Prakovce o 10,30 Žiga Marek, Žiga T.
Nálepkovo - Švedlár o 10,30 Kotrády
Kluknava - Helcmanovce Šándor
Mníšek n/H - Maria Huta Petruška
V. Folkmar - Margecany o 14,00 Žiga T., Žiga Marek

Zmeny v obsadení R a DZ 
Dospelí
Gelnica - Smolník 28.10. Baldovský, Kunzová, Kožárová, Tornay
Jaklovce - Teplička o 10,30 Pekár, Martinko, Pavlovský ml., F. Kunzo
Mníšek n/H - Margecany Pavlovský ml., Pekár, F. Kunzo
Jamník - Odorín Kunzová za Šándora, Pavlik ako DZ 
Dorast 
Olcnava - Letanovce o 10,30 Sucheňák 
Slovinky - Teplička Pavlovský ml., Kopaničák 
Chrasť n/H - Krompachy Sucheňák
Žiaci 
Kluknava - Helcmanovce Kopaničák za Šándora 
Olcnava - Markušovce 29.10. o 11,30 Žiga T., Žiga Marek 
Teplička - Sp. Vlachy 29.10. Pacák za Kleina 
Jamník - Odorín 29.10. Kunzová 
Sp. Nová Ves „B" - Letanovce 29.10. o 14,00 laik

OSPRAVEDLNENIA
28.10. - Šofranko, Kačír, Klein, Šándor 
29.10. - Kačír, Kožár po 12:00, Šofranko po 12:00, Klein, Šándor, Legát, Rusnák 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu FK Spartak Bystrany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Chrasť n/H - Spartak Bystrany a považuje podnet za neopodstatnený. / poplatok 40.- €

KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 31.10. 2017: Smolník (Smolník - Mníšek n/H), Teplička (Teplička - Letanovce)

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov" (Kopaničák, Hrúz, Suržin, Kačír , Žiga Maroš), že nasledujúce stretnutie sa uskutoční dňa 27.10.2017 (piatok) o 16:00 hod. v priestoroch SOFZ. (športová hala)

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266334