Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.13, 17.10.2017

Úradná správa SOFZ č.13

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.11.2017 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves (pri podjazde). Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 19.11. 2017 23:59 (vrátane). 

Finančné prostriedky na mládežnícke družstvo, ktoré boli poukázané FK SOFZ Slovenským futbalovým zväzom, je potrebné prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať najneskôr do 31.12.2017. Informácie a podrobné návody ohľadom fungovania e-shopu SFZ boli zaslané ISSF manažérom FK prostredníctvom helpdesku dňa 1.8.2017, 27.9.2017 a 14.10.2017.

ŠTK SOFZ č. 13  

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- VI. liga - 12. kolo: Odorín - Jaklovce dňa 22.10.2017 o 14:00 hod. na hracej ploche v Jaklovciach. Stretnutie 25. kola: Jaklovce - Odorín dňa 10.06.2018 o 10:30 hod. na hracej ploche v Odoríne. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - 10 € poplatok).
- U19 A - 10. kolo: Krompachy - Olcnava dňa 20.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Krompachy - poplatok 5€).
- U19 A - 10. kolo: Teplička - Odorín dňa 20.10.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€).

2. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 17.10.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola VI. ligy: Smolník - Mníšek n/H dňa 22.10.2017 o 14:00 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod: rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí.(bez poplatku).

3.ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

4. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov počnúc 12. kolom v VI. lige a VII. lige.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 13.10.2017 - 15.10.2017.

DK SOFZ

U. č. 12-75-2017/2018: Adrian Godla (135 0693; OŠK Slovinky; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2017 // 5.- €

U. č. 12-76-2017/2018: Pavol Kandráč (1245553; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 17.05.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 12-77-2017/2018: Samuel Gonda (128 5328, FK Olcnava; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 20.10.2017 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov do 17.04.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 12-78-2017/2018: DK v zmysle U. č. 11-70-2017/2018 a v nadväznosti na stanovisko klubu AŠK Maria Huta Gelnica predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie na deň 24.10.2017 o 16.30 hod. domáceho hospodára klubu AŠK Maria Huta Gelnica p. Petra Rothmajera, trénera družstva U15-B MFK Gelnica p. Jozefa Keruľa a R stretnutia Petra Šofranka.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 20.10.- 22.10.2017

VI. liga, 12. kolo (22.10.2017) o 14,00 hod. 

Teplička - Letanovce o 10,30 Legát, Šofranko, Pekár, Pavlík
Sp. Nová Ves „B" - Gelnica o 10,30 Sucheňák, Martinko, Kačír, Podoben
Spartak Bystrany - Jamník Martinko, Sucheňák, Kopaničák, Pavlík
Jaklovce - Odorín Kožár, Rusnák, Kožárová
Smolník - Mníšek n/H Čuj, Regec, F. Kunzo
Margecany - Smižany Slebodník, Šándor
Chrasť n/H - SŠM Bystrany Cehuľa, Legát, Šofranko, Podoben

VII. liga, 8. kolo (22.10.2017) o 14,00 hod. 

Rudňany „B" - Hnilčík Petruška J., Kačír

U19 - A , 10. kolo (21.10.2017) o 14,00 hod. 

Krompachy - Olcnava 20.10. o 14,30 Žiga Marek, Šándor
Teplička - Odorín 20.10. o 15,30 Kačír, Kopaničák
Spartak Bystrany - Jamník Sucheňák, Rusnák, Kačír
Rudňany - Chrasť n/H Čuj
Letanovce - Slovinky Petruška J., Kopaničák

U19 - B , 10. kolo (21.10.2017) o 14,00 hod. 

Margecany - Prakovce Šándor, Žiga T.
Kluknava - Nálepkovo Kožár, Kožárová
Maria Huta - Mníšek n/H 22.10. o 10,30 Rusnák, Kožár, Kožárová
Švedlár - Helcmanovce 22.10. o 14,30 Suržin

U15 - A, 12. kolo (21.10.2017) o 11,45 hod.

Sp. Tomášovce - Jamník Petruška J.
Hrabušice - SŠM Bystrany Kopaničák
Odorín - Sp. Vlachy 22.10. Cehuľa
Slovinky - Olcnava 22.10. Žiga Marek, Žiga T.
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" 22.10. Petruška J.
Teplička - Rudňany 22.10. o 13,00 Pekár
Letanovce - Sp. Hrušov 22.10. o 14,30 Klein

U15 - B, 8. kolo (21.10.2017) o 11,45 hod.
Maria Huta - V. Folkmar o 10,30 Kotrády
Margecany - Nálepkovo Žiga T., Šándor
Prakovce - Kluknava Suržin
Helcmanovce - Mníšek n/H 22.10. Regec, Čuj
Švedlár - Gelnica 22.10. o 12,15 Suržin

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Teplička - Letanovce o 10,30 Sucheňák, Legát, Šofranko, Pavlík
Sp. Nová Ves „B" - Gelnica o 10,30 Martinko, Pekár, Kopaničák, Podoben
Spartak Bystrany - Jamník Legát, Šofranko, Pavlík
Chrasť n/H - SŠM Bystrany Cehuľa, Pekár, Kožárová, Podoben
Jaklovce - Odorín Kožár, Rusnák
Rudňany „B" - Hnilčík Marcin, Kopaničák
Dorast
Teplička - Odorín 20.10. o 15,30 Greš, Kopaničák
Spartak Bystrany - Jamník Sucheňák, Rusnák
Letanovce - Slovinky Žiga Marek za Petrušku
Maria Huta - Mníšek n/H 22.10. o 10,30 Rusnák, Kožár
Žiaci
Sp. Tomášovce - Jamník Žiga Marek za Petrušku
Margecany - Nálepkovo Žiga T.
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" 22.10. Žiga Marek za Petrušku
Slovinky - Olcnava 22.10. Žiga T.
Teplička - Rudňany 22.10. o 13,00 Sucheňák
Letanovce - Sp. Hrušov 22.10. o 14,30 Martinko za Kleina

OSPRAVEDLNENIA
21.10. - Klein, Šofranko, Kačír, Šándor, Petruška  
22.10. - Pacák, Greš, Novotný, Klein, Kačír, Petruška, Sucheňák od 14:30 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR žiada FK Chrasť nad Hornádom o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Chrasť n/H - Spartak Bystrany v termíne do 24.10.2017

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov" (Kopaničák, Hrúz, Suržin, Kačír , Žiga Maroš), že nasledujúce stretnutie sa uskutoční dňa 27.10.2017 (piatok) o 16:00 hod. v priestoroch SOFZ. (športová hala)

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625703