Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.12, 10.10.2017

Úradná správa SOFZ č.12

Sekretariát SOFZ

Finančné prostriedky na mládežnícke družstvo, ktoré boli poukázané FK SOFZ Slovenským futbalovým zväzom, je potrebné prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať najneskôr do 31.12.2017. Informácie a podrobné návody ohľadom fungovania e-shopu SFZ boli zaslané ISSF manažérom FK prostredníctvom helpdesku dňa 1.8.2017 a 27.9.2017.

ŠTK SOFZ č. 12

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19 - A - 9. kolo: Chrasť n/H - Jamník dňa 14.10.2017 o 14:30 hod. na hracej ploche v Jamníku. Stretnutie 20. kola: Jamník - Chrasť n/H dňa 02.06.2018 o 17:00 hod. na hracej ploche v Chrasti n/H. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Chrasť n/H - poplatok 5€).
- U19 - B - 9.kolo: Helcmanovce - Margecany dňa 13.10.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Margecany - poplatok 5€).
- U15 - A - 12. kolo: Letanovce - Sp. Hrušov dňa 22.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(bez poplatku).
- U15 - A - 13. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 29.10.2017 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod16/b ( bez poplatku).
- U15 - B - 7. kolo: Gelnica - Margecany dňa 18.10.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- VI. liga - 10. kolo: Teplička - Mníšek n/H na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U19 - A - 8. kolo: Spartak Bystrany - Chrasťn/H na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 12. kola Smolník - Mníšek n/H nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 16.10.2017 do 14:00 hod.

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 07.10. - 08.10.2017.

5. ŠTK na základe podania OFK Jaklovce podaného ISSF manažérom cez ISSF systém zo dňa 09.10.2017, na základe výpovedí predvolaných osôb (zástupcov OFK Jaklovce,Spartak Bystrany a delegovaných osôb) , zhliadnutia videozáznamu z predmetného stretnutia,preskúmania histórie cyklu zápasu, po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto:
ŠTK ponecháva výsledok stretnutie 10. kola - VI.ligy: Spartak Bystrany - Jaklovce dosiahnutý na HP. 

6. ŠTK na základe nedostatkov v stretnutí 10. kola VI. ligy: Spartak Bystrany - Jaklovce dáva do pozornosti KR R p. J.Furmana a AR1 p.T.Hrúza. 

7.ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo.

DK SOFZ

U. č. 11-68-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie 10. kola VI. L medzi OŠK Teplička a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet OŠK Teplička)

U. č. 11-69-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie 8. kola U19-A medzi TJ Spartak Bystrany a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Spartak Bystrany)

U. č. 11-70-2017/2018: DK žiada klub AŠK Maria Huta Gelnica o zaslanie písomného vyjadrenia k HNS domáceho hospodára vo vzťahu k trénerovi hostí v stretnutí 6. kola U15-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a MFK Gelnica.

U. č. 11-71-2017/2018: Slavomír Nemčík (128 7064, AŠK Maria Huta Gelnica; U19-B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.10.2017 // 5.- €

U. č. 11-72-2017/2018: Maroš Žiga (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (neospravedlnená neúčasť na stretnutí 7. kola U15-B medzi mužstvami FK Kluknava a FK Švedlár) - DS: podľa čl. 62 DP pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 2 mesiacov od 12.10.2017 do 12. // bez poplatku

U. č. 11-73-2017/2018: Jakub Furman (R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (zadanie zápasových údajov nezodpovedajúcich skutočnosti a uzavretie zápisu o stretnutí bez relevantnej kontroly tam uvedených údajov v stretnutí 10. kola VI. Ligy medzi TJ Spartak Bystrany a OFK Jaklovce) - DS: podľa čl. 63 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) DP pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 6 mesiacov od 12.10.2017 do 12.04.2018 // bez poplatku

U. č. 11-74-2017/2018: Tomáš Hrúz (AR) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (zadanie zápasových údajov nezodpovedajúcich skutočnosti a uzavretie zápisu o stretnutí bez relevantnej kontroly tam uvedených údajov v stretnutí 10. kola VI. Ligy medzi TJ Spartak Bystrany a OFK Jaklovce) - DS: podľa čl. 63 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) DP pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 4 mesiacov od 12.10.2017 do 12.02.2018 // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 14.10.- 15.10.2017

VI. liga, 11. kolo (15.10.2017) o 14,30 hod. 

Mníšek n/H - Sp. Nová Ves „B" 14.10. Baldovský, Petruška J., Suržin, Tkáčik
Gelnica - Teplička 14.10. Slebodník, Marcin, Pacák, Podoben
Chrasť n/H - Spartak Bystrany o 10,30 Čuj, Baldovský, Regec, Tornay
Smižany - Smolník o 10,30 Sucheňák, Rusnák, Šándor, Podoben
SŠM Bystrany - Margecany Novotný, Petruška J., Pekár, Pavlík
Letanovce - Odorín Slebodník, Kačír, Klein
Jaklovce - Jamník Marcin, Martinko, Šándor, Podoben

VII. liga, 11. kolo (15.10.2017) o 14,30 hod. 

Rudňany „B" - Gelnica „B" o 10,30 Kačír, Martinko, Suržin, Pavlík
Hnilčík - Iliašovce Žiga Marek, Sucheňák, Regec, F. Kunzo
Slovinky - Markušovce Cehuľa, Čuj, Suržin

U19 - A , 9. kolo (14.10.2017) o 14,30 hod. 

Odorín - Letanovce o 10,30 Pacák
Olcnava - Rudňany o 10,30 Sucheňák, Šándor
Hrabušice - Teplička Kačír
Slovinky - Krompachy Sucheňák, Kožárová
Jamník -Chrasť n/H Šándor, Žiga Marek

U19 -B , 9. kolo (14.10.2017) o 14,30 hod. 

Helcmanovce - Margecany 13.10. o 16,00 Kotrády
Nálepkovo - Gelnica Čuj
Prakovce - Maria Huta 15.10.o 13,00 Legát, Šofranko, Kožárová

U15 - A, 11. kolo (14.10.2017) o 12,15 hod.

Hrabušice - Sp. Tomášovce Kačír
Sp. Hrušov - Markušovce Žiga Marek
Sp. Nová Ves „B" - Slovinky Klein
Rudňany - Odorín Pavlovský ml.
SŠM Bystrany - Letanovce o 15,00 Rusnák
Olcnava - Teplička 15.10. o 12,00 Pekár
Jamník - Sp. Vlachy 15.10. Petruška J.

U15 - B, 7. kolo (14.10.2017) o 12,15 hod.
Prakovce - Helcmanovce Suržin
Nálepkovo - Maria Huta Čuj
V. Folkmar - Mníšek n/H o 14,00 Kotrády
Gelnica - Margecany 18.10. o 15,30 Kotrády

Zmeny v obsadení R a DZ 
Dospelí
Gelnica - Teplička 14.10. Greš za Pacáka 
Letanovce - Odorín Kunzo V. ako DZ 
Dorast
Odorín- Letanovce o 10,30 Baldovský 
Olcnava - Rudňany o 10,30 Sucheňák
Slovinky - Krompachy Žiga T. za Sucheňáka 
Žiaci
Rudňany - Odorín Šándor za Pavlovského ml. 
SŠM Bystrany - Letanovce o 15,00 Klein za Rusnáka

OSPRAVEDLNENIA
14.10. - Kopaničák, Šofranko, Kožár, Hrúz
15.10. - Kopaničák, Šofranko do 12:00 , Kožár, Furman, Hrúz, Rusnák od 12:30
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR odstupuje R Žiga Maroš na riešenie DK

KR na základe podnetu ŠTK berie na vedomie odstúpenie R Furman, Hrúz a z dôvodu vecnej príslušnosti menovaných odstupuje na riešenie DK.  

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1288323