Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.11, 3.10.2017

Úradná správa SOFZ č.11

ŠTK SOFZ č. 11
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VI. liga - 11. kolo: Mníšek n/H - SNV „B" dňa 14.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: podľa RS str. 13 bod 16/b (bez poplatku).
- U19 A - 8. kolo: Krompachy - Odorín dňa 06.10.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Krompachy - poplatok 5€).
- U19 B - 8. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 07.10.2017 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 B - 10. kolo: Švedlár - Helcmanovce dňa 22.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: podľa RS str. 13 bod 16/b (bez poplatku).
- U15 A - 12. kolo: Letanovce - Spišský Hrušov dňa 22.10.2017 o 10:30 hod. Dôvod: podľa RS str. 13 bod 16/b (bez poplatku).
- U15 B - 6. kolo: Švedlár - Prakovce dňa 07.10.2017 o 12:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 B - 7. kolo: Kluknava - Švedlár dňa 11.10.2017 o 15:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 B - 8. kolo: Švedlár - Gelnica dňa 22.10.2017 o 12:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 03.10.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 10. kola VI. ligy: Smolník - SŠM Bystrany dňa 08.10.2017 o 14:30 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod: rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí.(bez poplatku).

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- VI. liga - 9. kolo: Letanovce - Jaklovce na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 30.09.2017 - 01.10.2017.

5. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 11.10.2017 (streda) v čase od 16:00 hod.

DK SOFZ

U. č. 10-59-2017/2018: Denis Šefčík (1345388; FK Pokrok SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 01.10.2017 // 5.- €

U. č. 10-60-2017/2018: Ivan Žiga (1348413; TJ SŠM Bystrany; U15-A) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti hraním rukou na vlastnej bránovej čiare hráčom, ktorý nebol brankárom) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 01.10.2017 // 5.- €

U. č. 10-61-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 9. kola VI. L medzi TJ ŠK Breznovica Letanovce a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet ŠK Breznovica Letanovce)

U. č. 10-62-2017/2018: Marián Maxim (111 7776, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - v nadväznosti na U. č. 9-57-2017/2018, po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, správy PR a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne - DK podľa čl. 78 ods. 5 písm. b) DP zastavuje disciplinárne konanie, pretože podozrenie z disciplinárneho konania nebolo preukázané // bez poplatku

U. č. 10-63-2017/2018: z vlastného zistenia: klub TJ Družstevník Odorín - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (predloženie nekompletného videozáznamu zo stretnutia TJ Družstevník Odorín a TJ Slovan Smižany - chýba odchod aktérov z HP, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f + neoznačenie všetkých usporiadateľov reflexnou vestou, čím došlo k porušeniu zákona o športe a Súťažného poriadku) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 10-64-2017/2018: Lukáš Vojtilla (123 8497, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.10.2017 // 10.- €

U. č. 10-65-2017/2018: Michal Števlík (125 2791, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.10.2017 // 10.- €

U. č. 10-66-2017/2018: Ľubomír Žiga (134 8417, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera zovretou dlaňou do oblasti krku v prerušenej hre) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 5 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.10.2017 do 10.11.2017 // 5.- €

U. č. 10-67-2017/2018: Samuel Gonda (128 5328, FK Olcnava; U19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie urážlivého výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu v trvaní 3 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 06.10.2016 do 27.10.2017 // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 7.10.- 8.10.2017

VI. liga, 10. kolo (8.10.2017) o 14,30 hod. 

Odorín - Gelnica o 10,30 Sucheňák, Baldovský, Greš
Sp. Nová Ves „B" - Smižany o 10,30 Čuj, Rusnák, Petruška J., Pavlík
Spartak Bystrany - Jaklovce Furman, Legát
Jamník - Letanovce Cehuľa, Regec, Rusnák, F. Kunzo
Teplička - Mníšek n/H Marcin, Čuj
Smolník - SŠM Bystrany Slebodník, Suržin
Margecany - Chrasť n/H Kožár, Pacák, Kožárová, Podoben

VII. liga, 10. kolo (8.10.2017) o 14,30 hod. 

Gelnica „B" - Hnilčík o 10,30 Pekár, Novotný, Šándor
Iliašovce - Slovinky Petruška J., Žiga Maroš
Kojšov - Rudňany „B" Novotný, Pekár

U19 - A , 8. kolo (7.10.2017) o 14,30 hod. 

Krompachy - Odorín 6.10. o 15,30 Kožár, Kožárová
Spartak Bystrany - Chrasť n/H Kožár, Kožárová
Jamník - Olcnava Sucheňák
Rudňany - Slovinky Zvalený
Letanovce - Hrabušice Čuj

U19 -B , 8. kolo (7.10.2017) o 14,30 hod. 

Švedlár - Nálepkovo o 15,00 Petruška J., Hrúz, Suržin
Maria Huta - Helcmanovce 8.10. o 10,30 Pacák, Kožár, Kožárová
Gelnica - Kluknava 8.10. o 14,30 Šándor

U15 - A, 10. kolo (7.10.2017) o 12,15 hod.

Letanovce - Hrabušice 6.10. o 15,30 Petruška J.
Sp. Tomášovce - Sp. Vlachy Čuj
Jamník - Rudňany 8.10. Cehuľa
Teplička - Sp. Nová Ves „B" 8.10. Marcin
Slovinky - Sp. Hrušov 8.10. Legát
Markušovce - SŠM Bystrany 8.10. Regec
Odorín - Olcnava 8.10. o 13,00 Sucheňák

U15 - B, 6. kolo (7.10.2017) o 12,15 hod.
Maria Huta - Gelnica o 10,30 Šofranko, Šándor
Mníšek n/H - Nálepkovo Hrúz, Petruška J.
Margecany - Kluknava Šándor, Šofranko
Švedlár - Prakovce Suržin
Helcmanovce - V. Folkmar 8.10. Kotrády
Kluknava - Švedlár (7. kolo, 11.10. o 15,15) Šándor, Žiga Maroš

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Spartak Bystrany - Jaklovce Hrúz za Legáta
Margecany - Chrasť n/H Kožár, Kožárová, Podoben
Dorast
Krompachy - Jaklovce 6.10. o 15,30 Rusnák za Kožárovú
Švedlár - Nálepkovo o 15,00 Petruška J., Suržin
Rudňany - Slovinky Šándor za Zvaleného
Maria Huta - Helcmanovce 8.10. o 10,30 Kožár, Kožárová

Žiaci
Mníšek n/H - Nálepkovo Petruška J.
Jamník - Rudňany 8.10. Regec za Cehuľu
Markušovce - SŠM Bystrany 8.10. Cehuľa za Regeca
Slovinky - Sp. Hrušov 8.10. Hrúz, Furman
Maria Huta - Gelnica o 10,30 Šofranko
Margecany - Kluknava Šofranko

OSPRAVEDLNENIA
7.10.- Kopaničák, Klein, Martinko, Žiga Marek, Kačír
8.10. - Kopaničák, Klein, Martinko, Kačír, Šofranko
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300396