Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.10, 26.9.2017

Úradná správa SOFZ č.10

ŠTK SOFZ č. 10

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 A - 7. kolo: Odorín - Rudňany dňa 29.09.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€).
- U15 A - 9. kolo: Hrabušice - Markušovce dňa 01.10.2017 o 13:00 hod. na hracej ploche v Markušovciach. Stretnutie 22. kola: Markušovce - Hrabušice dňa 20.05.2018 o 14:45 hod. na hracej ploche v Hrabušiciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Markušovce - poplatok 5€).
- U15 A - 10. kolo: Letanovce - Hrabušice dňa 06.10.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 A - 7.kolo:Slovinky - Jamník dňa 04.11.2017 o 14:00 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Jamník - poplatok 5€). 

2. ŠTK z dôvodu nespôsobilých HP nariaďuje odohrať tieto stretnutia:

- VII. liga - 8. kolo: Rudňany - Hnilčík dňa 22.10.2017 o 14:00 hod. (vzájomná dohoda klubov).
- U19-A - 6. kolo: Rudňany - Hrabušice dňa 04.10.2017 (streda) o 14:00 hod. (vzájomná dohoda klubov).
- U19-A - 6. kolo: Spartak Bystrany - Olcnava dňa 05.10.2017 (štvrtok) o 15:00 hod. (vzájomná dohoda klubov).

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
- U15-B - 4. kolo: Mníšek n/H - Kluknava a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP, t.j. 8:0. Dôvod: pokles hráčov hostí pod 7. Do pozornosti DK.

4. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 10. kola Smolník - SŠM Bystrany nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 02.10.2017 do 14:00 hod

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 23.09.2017 - 24.09.2017.

DK SOFZ

U. č. 9-51-2017/2018: Pavol Kandráč (1245553; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za HNS voči súperovi (opľutie protihráča) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 47 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 25.09.2017 do 29.10.2017 // 10.- €

U. č. 9-52-2017/2018: Ladislav Dragula (1196825; TJ Slovan Smižany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 25.09.2017 // 10.- €

U. č. 9-53-2017/2018: Patrik Augustín (1195202; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 25.09.2017 // 10.- €

U. č. 9-54-2017/2018: Ondrej Bercík (1288273; FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 24.09.2017 // 5.- €

U. č. 9-55-2017/2018: Tomáš Vujčik (1378826; MŠK Tatran Spišské Vlachy; U15-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP(hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 25.09.2017 do 29.10.2017 // 5.- €

U. č. 9-56-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ FC Kluknava - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 4. kola U15-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a TJ FC Kluknava - pokles hráčov hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 25.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 25.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 9-57-2017/2018: DK podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. g) DP /podanie klubu/ začína disciplinárne konanie proti: hráč Marián Maxim (1117776, TJ Družstevník Odorín; VI. L) pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (telesné napadnutie protihráča v určených priestorov - udretie), ktorého sa mal dopustiť na stretnutí 8. kola VI. L medzi TJ Družstevník Odorín a TJ Slovan Smižany ako osoba nezúčastnená na hre, a za tým účelom
1/ predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie na deň 03.10.2017 o 16.30 hod:
a) hráča Mariána Maxima 111 7776 ako aj kapitána domáceho tímu a zástupcu klubu TJ Družstevník Odorín
b) kapitána hosťujúceho tímu a ako aj hráča Ladislava Dragulu a zástupcu klubu TJ Slovan Smižany
c) hlavného usporiadateľa stretnutia
d) R, AR1, AR2 a DZ predmetného stretnutia
2/ ukladá klubu TJ Družstevník Odorín predložiť DK videozáznam z predmetného stretnutia v rozsahu a kvalite predpísaných Rozpisom súťaže /videozáznam bude obsahovať okrem celého stretnutia aj odchod aktérov z HP/

U. č. 9-58-2017/2018: DK SOFZ dôrazne upozorňuje všetky FK na potrebu registrácie osôb uvádzaných v zápise o stretnutí v ISSF systéme s tým že nariaďuje všetkým FK, aby v lehote do 29.09.2017 zaregistrovala všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať stretnutí ako funkcionári družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci, lekár, masér a i.) tak, že stretnutia naplánované od víkendu (od 30.09.2017 a 01.10.2017) už budú odohrané v režime povinného vyplnenia týchto údajov, čo znamená, že v elektronickom zápise o stretnutí budú tieto polia vyznačené ako povinné, a klub, ktorý nebude mať zaregistrované tieto osoby s príslušnými funkciami neuzavrie súpisku družstva, čo znemožní odohratie stretnutia, za čo budú vyvodené súťažné a disciplinárne dôsledky a rovnako bude klub, za ktorý mužstvo súťaží, potrestaný príslušnými disciplinárnymi sankciami (pokuta a ďalšie podľa čl. 64 DP)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 30.9.- 1.10.2017

VI. liga, 9. kolo (1.10.2017) o 14,30 hod.
Gelnica - Jamník 30.9. o 15,00 Slebodník, Legát, Kožárová, Tkáčik
Margecany - Spartak Bystrany o 10,30 Sucheňák, Čuj, Rusnák, Pavlík
Letanovce - Jaklovce o 10,30 Kačír, Marcin, Furman, Podoben
Chrasť n/H - Smolník Novotný, Kačír, Klein, F. Kunzo
SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Marcin, Furman, Regec, Podoben
Smižany - Teplička Legát, Šofranko, Kožárová, Pavlík
Mníšek n/H - Odorín Slebodník, Rusnák, Čuj

VII. liga, 9. kolo (1.10.2017) o 14,30 hod. 

Markušovce - Iliašovce o 10,30 Šofranko, Legát, Hrúz
Hnilčík - Kojšov Cehuľa, Kopaničák
Slovinky - Gelnica „B" Žiga Marek, Šándor

U19 - A,7. kolo (30.9.2017) o 15,00 hod. 

Odorín - Rudňany 29.9. o 15,30 Kačír, Kopaničák
Olcnava - Chrasť n/H o 10,30 Kačír
Teplička - Spartak Bystrany o 14,00 Greš
Hrabušice - Krompachy Sucheňák
Slovinky - Jamník Bobko R.  04.11.2017 o 14:00 hod.

U19 - B, 7. kolo (30.9.2017) o 15,00 hod. 

Nálepkovo - Margecany Baldovský
Kluknava - Švedlár o 16,00 Žiga T.
Prakovce - Mníšek n/H 1.10. o 13,00 Žiga T.

U15 - A, 9. kolo (30.9.2017) o 12,45 hod.

Letanovce - Sp. Tomášovce Hrúz
SŠM Bystrany - Slovinky Šofranko
Sp. Hrušov - Teplička Kačír
Sp. Nová Ves „B" - Odorín Žiga Marek
Rudňany - Sp. Vlachy 1.10. o 10,30 Klein
Olcnava - Jamník 1.10. o 12,00 Kunzo V.
Markušovce- Hrabušice 1.10. o 13,00 Hrúz

U15 - B, 5. kolo (30.9.2017) o 12,45 hod.
Gelnica - Mníšek n/H o 10,30 Šándor, Žiga Maroš 
Helcmanovce - Švedlár Kotrády 
Prakovce - Margecany Žiga Maroš, Šándor
Kluknava - Maria Huta Žiga T. 
Nálepkovo - V. Folkmar Baldovský

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí 
SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Furman, Marcin, Regec, Podoben
Markušovce - Iliašovce Pekár za Hrúza 
Dorast
Slovinky - Jamník 4.11. o 14,00 Žiga Marek, Šándor 
Teplička - Spartak Bystrany o 14,00 Sucheňák za Greša 
Hrabušice - Krompachy Zvalený za Sucheňáka
Žiaci
Markušovce - Hrabušice 1.10. o 13,00 Pekár za Hrúza
Dohrávky
VII. liga, 8. Kolo (22.10.2017) o 14,00 hod.
Rudňany "B" - Hnilčík Kačír, Čuj, Petruška J., Podoben 
U19-A, 6. Kolo (4.10.2017) o 14,00 hod.
Rudňany - Hrabušice Sucheňák, Hrúz
U19-A, 6. kolo (5.10.2017) o 15,00 hod. 
Spartak Bystrany - Olcnava Petruška J., Hrúz

 

 

OSPRAVEDLNENIA

30.9. - Petruška, Kopaničák, Klein, Pacák, Kožár, Bdžoch, Šofranko do 12:30
1.10. - Martinko, Pacák, Kožár, Bdžoch, Petruška
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie zaslanie videozáznamu od FK Smižany.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625678