Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.9, 19.9.2017

Úradná správa SOFZ č.9

ŠTK SOFZ č. 9

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 B - 8. kolo: Gelnica - Kluknava dňa 08.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím VII. ligy (bez poplatku).
- U15 B - 4. kolo: Helcmanovce - Nálepkovo dňa 24.09.2017 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Nálepkovo - poplatok 5€).

2. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 18.09.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola VI. ligy: Smolník - Margecany dňa 24.09.2017 o 10:30 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod: rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí (bez poplatku).

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
- VI. liga - 7. kolo: Mníšek n/H - Jaklovce na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. ŠTK berie na vedomie rozhodnutie DK - kontumáciu stretnutia 7. kola VII. ligy: Rudňany „B" - Slovinky a ponechanie výsledku stretnutia dosiahnutého na HP, t.j. 5:0 a odpočítanie 3 súťažných bodov po skončení súťažného ročníka 2017/2018 z dôvodu inzultácie R na HP hráčom hostí. 

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 15.09.2017 - 17.09.2017.

DK SOFZ

U. č. 8-43-2017/2018: Telesné napadnutie delegovanej osoby na HP: klub OŠK Slovinky + mužstvo dospelých VII. L + hráč Vladimír Merčák (1237203) - hráč: vylúčenie po 2. ŽK, následný priestupok na ČK (vyhrážanie R) a následná inzultácia R na HP (násilné vrazenie do R do oblasti krku spredu) počas stretnutia 7. kola VII. L medzi OŠK Rudňany "B" a OŠK Slovinky - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, správy delegáta a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub OŠK Slovinky - pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. a), ods. 3, ods. 4 DP a RS/A/7d
b) mužstvo dospelých VII. L - kontumácia stretnutia; výsledok 5:0 v prospech OŠK Rudňany "B" ponecháva v platnosti podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 31 ods. 2, ods. 3 DP a odobratie bodov v rozsahu 3 bodov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP - na vedomie ŠTK - podľa čl. 32 ods. 2 DP sa DS odobratia bodov vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení súťažného ročníka
c) hráč Vladimír Merčák (123 7203) - pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. e) DP, čl. 36 ods. 2 písm. a), ods. 3, ods. 5 DP, čl. 34 ods. 8 DP (trestanie za viac disciplinárnych previnení, kedy sa DS ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliada ako na priťažujúcu okolnosť - determinantom určujúcim v tomto prípade disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné je výška hornej hranice trestnej sadzby), od 18.09.2017 do 18.09.2018
// 150.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) za všetky výroky

U. č. 8-44-2017/2018: Pavol Legát (110 2162, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 18.09.2017 // 10.- €

U. č. 8-45-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 7. kola VI. L medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom)

U. č. 8-46-2017/2018: z podnetu KR: klub TJ Spartak Bystrany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (predloženie nekompletného videozáznamu zo stretnutia TJ Spartak Bystrany a MFK Gelnica na základe požiadavky KR, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 8-47-2017/2018: Roman Stoličný (115 2295; TJ Družstevník Odorín; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 19.12.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 8-48-2017/2018: R (Tomáš Suržin) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (neuvedenie hlavného usporiadateľa ako aj lekára hostí, ktorý bol na lavičke náhradníkov, do zápisu o stretnutí 4. kola U19-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a MFK Gelnica) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov od 19.09.2017 do 03.10.2017 podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP // bez poplatku

U. č. 8-49-2017/2018: DK vzala na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany vo vzťahu k rozhodnutiu DK - U. č. 7-34-2017/2018, pričom klub upozorňuje, že DK odôvodňuje svoje rozhodnutia iba po splnení podmienky ustanovenej v čl. 78 ods. 7 DP /za poplatok/ a na základe žiadosti klubu. Aj napriek tomu DK konštatuje, že klubom označené rozhodnutia sa nevzťahujú na aktuálne posudzovaný prípad, kedy došlo k opľutiu R po predchádzajúcom vylúčení previnilca za HNS voči divákom (trestanie za viac disciplinárnych previnení), pričom DK zdôrazňuje, že opľutie delegovanej osoby považuje za jeden z najnešportovejších prejavov hráča voči R, takže uložená DS po zvážení všetkých rozhodných okolností posudzovaného prípadu za aplikovania čl. 36 ods. 3 DP celkom určite spĺňa zásady ukladania DS ako aj individuálnej a generálnej prevencie // bez poplatku

U. č. 8-50-2017/2018: DK SOFZ dôrazne upozorňuje všetky FK na potrebu registrácie osôb uvádzaných v zápise o stretnutí v ISSF systéme s tým že nariaďuje všetkým FK, aby v lehote do 29.09.2017 zaregistrovala všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať stretnutí ako funkcionári družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci, lekár, masér a i.) tak, že stretnutia naplánované od víkendu (od 30.09.2017 a 01.10.2017) už budú odohrané v režime povinného vyplnenia týchto údajov, čo znamená, že v elektronickom zápise o stretnutí budú tieto polia vyznačené ako povinné, a klub, ktorý nebude mať zaregistrované tieto osoby s príslušnými funkciami neuzavrie súpisku družstva, čo znemožní odohratie stretnutia, za čo budú vyvodené súťažné a disciplinárne dôsledky a rovnako bude klub, za ktorý mužstvo súťaží, potrestaný príslušnými disciplinárnymi sankciami (pokuta a ďalšie podľa čl. 64 DP)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 23.-24.9.2017

VI. liga, 8. kolo (24.9.2017) o 15,00 hod. 

Teplička - SŠM Bystrany o 10,30 Sucheňák, Martinko, Kačír, Pavlík
Smolník - Margecany o 10,30 (HP Helcmanovce) Kotrády, Pekár, Klein, Podoben
Spartak Bystrany - Letanovce Novotný, Regec, F. Kunzo
Jaklovce - Gelnica Slebodník, Šándor
Jamník - Mníšek n/H Marcin, Furman, Pavlík
Odorín - Smižany Cehuľa, Kunzo V., Podoben
Sp. Nová Ves „B" - Chrasť n/H Kožár, Martinko, Petruška J., Tkáčik

VII. liga, 8. kolo (24.9.2017) o 15,00 hod. 

Kojšov - Slovinky o 10,30 Šofranko, Žiga Marek, Žiga T., Tkáčik
Gelnica „B" - Markušovce Rusnák, Kožárová
Rudňany „B" - Hnilčík Kačír, Kopaničák, Tornay stretnutie sa ruší

U19 - A,6. kolo (23.9.2017) o 15,00 hod.

Spartak Bystrany - Olcnava Baldovský
Chrasť n/H - Slovinky Šándor, Žiga Maroš
Jamník - Odorín Petruška J., Kunzová
Rudňany - Hrabušice Klokočka, Hrúz stretnutie sa ruší 
Letanovce - Teplička Kačír, Kopaničák

U19 - B, 6. kolo (23.9.2017) o 15,00 hod. 

Mníšek n/H - Helcmanovce Sucheňák, Pacák
Margecany - Kluknava Žiga Marek, Žiga T.
Maria Huta - Nálepkovo 24.9. o 10,30 Šándor, Žiga Maroš
Švedlár - Gelnica 24.9. o 15,45 Pekár, Klein

U15 - A, 8. kolo (23.9.2017) o 12,45 hod.

Sp. Tomášovce - Rudňany Kopaničák, Kačír
Olcnava - Sp. Vlachy 24.9. o 12,30 Regec, Novotný
Jamník - Sp. Nová Ves „B" 24.9. Furman
Odorín - Sp. Hrušov 24.9. Cehuľa
Slovinky - Hrabušice 24.9. Rusnák, Kožárová
Markušovce - Letanovce 24.9. Kopaničák, Petruška J.
Teplička - SŠM Bystrany 24.9. o 13,00 Sucheňák

U15 - B, 4. kolo (23.9.2017) o 12,45 hod.
Maria Huta - Prakovce o 10,30 Žiga Marek, Žiga T.
Mníšek n/H - Kluknava Pacák, Sucheňák
Margecany - Švedlár Žiga T., Žiga Marek
V. Folkmar - Gelnica o 14,00 Kotrády
Helcmanovce - Nálepkovo 24.9. o 15,00 Kotrády

Zmeny v obsadení R a DZ 
Dospelí
Smolník - Margecany o 10,30 Petruška J. za Pekára 
Jaklovce - Gelnica Kožár za Slebodníka
Sp. Nová Ves „B" - Chrasť n/H Martinko, Petruška J., Klein, Tkáčik
Odorín - Smižany Kopaničák ako AR2
Jamník - Mníšek n/H Kačír ako AR2
Dorast
Mariu Huta - Nálepkovo 24.9. o 10,30 Žiga Maroš
Švedlár - Gelnica 24.9. o 15,45 Kunzo L.
Jamník - Odorín Baldovský
Spartak Bystrany - Olcnava Petruška J. za Baldovského 
Žiaci 
Markušovce - Letanovce 24.9. Kopaničák, Kačír 

OSPRAVEDLNENIA

23.9.- Šofranko, Kožár, Legát, Pekár do prihlásenia, Kunzová 
24.9.- Šofranko po 12:00, Legát, Slebodník 
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu FK Margecany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Teplička - Margecany a považuje podnet za opodstatnený. (bez poplatku)

KR na základe podnetu FK Gelnica "A" vzhliadla videozáznam zo stretnutia Spartak Bystrany - Gelnica"A". KR konštatuje, že predmetné situácie nebolo možné vzhliadnuť, nakoľko sa na dodanom videozázname nenachádzajú. (bez poplatku)

KR odstupuje TJ Spartak Bystrany na riešenie DK z dôvodu dodania neúplného videozáznamu.

KR žiada FK Smižany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Smižany - Jamník v termíne do 26.9.2017

KR dôrazne upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí. Jednotlivci, ktorí si túto povinnosť nesplnia budú odstúpení na riešenie DK.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628053