Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.8, 13.9.2017

Úradná správa SOFZ č.8

ŠTK SOFZ č. 8

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 A - 5. kolo: Odorín - Chrasť n/H. dňa 15.09.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€).
- U19 B - 7. kolo: Kluknava - Švedlár dňa 30.09.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 A - 9. kolo: Rudňany - Sp. Vlachy dňa 01.10.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 B - 3. kolo: Prakovce - Mníšek n/H dňa 16.09.2017 o 10:30 hod. na hracej ploche v Mníšku n/H. Stretnutie 12. kola: Mníšek n/H - Prakovce dňa 05.05.2018 o 14:15 hod. na hracej ploche v Prakovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov . (Prakovce - poplatok 5€). 

2. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 12.09.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola VI. ligy: Smolník - Spartak Bystrany dňa 17.09.2017 o 15:00 hod. na hracej ploche v Mníšku n/H. Dôvod: rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí.(bez poplatku).

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- U19 - A - 4. kolo: Spartak Bystrany - Slovinky na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U19 - B - 4. kolo: Jaklovce - Helcmanovce na 0:3 podľa SP čl. 82-1/b(oznámené 3. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 04.09.2017). Do pozornosti DK.

4. ŠTK podľa čl. 12 ods. 1 SP vylučuje počnúc 5. kolom družstvo dorastencov OFK Jaklovce zo súťaže U 19 - B za tri zapríčinené kontumácie stretnutí v priebehu jedného súťažného ročníka. Zároveň podľa čl. 12 ods. 2 SP anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozorností DK SOFZ.

5. ŠTK z dôvodu troch zapríčinených kontumácií a v súlade s RS str. 7 - bod 7/m3 (nesplnenie podmienky jedného mládežníckeho družstva v VI. lige) pre súťažný ročník 2017/18 odstupuje OFK Jaklovce do pozornosti DK. 

6. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Martin Gajdoš RP 1190752 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 6. kola - VI. ligy: SNV „B" - Smolník.

7. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 8. kola Smolník - Margecany nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 18.09.2017 do 14:00 hod.

8. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17.

9. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 09.09.2017 - 10.09.2017.

DK SOFZ 

U. č. 7-32-2017/2018: Emanuel Rusnák (133 0605; TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 07.09.2017 // 5.- € - hráč DS vykonal dňa 09.09.2017

U. č. 7-33-2017/2018: Roman Stoličný (115 2295; TJ Družstevník Odorín; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (podrazenie súpera vykonané nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 11.09.2017 // 10.- €

U. č. 7-34-2017/2018: Radoslav Humeňanský (120 0725; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený za HNS voči divákom + následné HNS voči delegovanej osobe - (ukázanie hanlivého gesta voči divákom, po obdržaní ČK následné opľutie R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 12 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP, čl. 34 ods. 8 DP (trestanie za viac disciplinárnych previnení, kedy sa DS ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliada ako na priťažujúcu okolnosť - determinantom určujúcim v tomto prípade disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné je výška hornej hranice trestnej sadzby), od 11.09.2017 do 22.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 25.03.2018; previnilec vykoná 8 týždňov v jesennej časti, 4 týždne vykoná v jarnej časti) // 10.- €

U. č. 7-35-2017/2018: Marek Dulovič (132 5455; TJ Štart Hrabušice; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 10.09.2017 // 5.- €

U. č. 7-36-2017/2018: Filip Varga (124 1304, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.09.2017 // 10.- €

U. č. 7-37-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 4. kola U19-A medzi TJ Spartak Bystrany a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Spartak Bystrany)

U. č. 7-38-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (3. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 4. kola U19-B medzi OFK Jaklovce a FK Slovan Helcmanovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené

U. č. 7-39-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (vylúčenie družstva dorastu zo súťaže U19-B) - DS: pokuta vo výške 300.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m2
// 300.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 7-40-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (porušeniu podmienky, že družstvo štartujúce v VI. lige dospelých musí mať jedno mládežnícke družstvo, k čomu došlo po vylúčení mužstva dorastu zo súťaže u19-B) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m3
// 350.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 7-41-2017/2018: DK SOFZ predvoláva R Suržin na najbližšie zasadnutie na deň 19.5.2017 o 17.00 hod.

U. č. 7-42-2017/2018: DK SOFZ dôrazne upozorňuje všetky FK na potrebu registrácie osôb uvádzaných v zápise o stretnutí v ISSF systéme s tým že nariaďuje všetkým FK, aby v lehote do 29.09.2017 zaregistrovala všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať stretnutí ako funkcionári družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci, lekár, masér a i.) tak, že stretnutia naplánované od víkendu (od 30.09.2017 a 01.10.2017) už budú odohrané v režime povinného vyplnenia týchto údajov, čo znamená, že v elektronickom zápise o stretnutí budú tieto polia vyznačené ako povinné, a klub, ktorý nebude mať zaregistrované tieto osoby s príslušnými funkciami neuzavrie súpisku družstva, čo znemožní odohratie stretnutia, za čo budú vyvodené súťažné a disciplinárne dôsledky a rovnako bude klub, za ktorý mužstvo súťaží, potrestaný príslušnými disciplinárnymi sankciami (pokuta a ďalšie podľa čl. 64 DP)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 15.-17.9.2017

VI. liga, 7. kolo (17.9.2017) o 15,00 hod.
Gelnica - Letanovce 16.9. Sucheňák, Bdžoch, Šándor, Tkáčik
SŠM Bystrany - Odorín o 10,30 Kožár, Rusnák, Sucheňák, Tkáčik
Mníšek n/H - Jaklovce o 10,30 Šofranko, Legát, Suržin, Pavlik
Smolník - Spartak Bystrany (HP Mníšek n/H) Legát, Šofranko, Suržin, Pavlik
Margecany - Sp. Nová Ves „B" Slebodník, Šándor, Kožárová
Chrasť n/H - Teplička Cehuľa, Regec, Hrúz , Podoben
Smižany - Jamník Pekár, Petruška J., Marcin, Kunzo V.

VII. liga, 7. kolo (17.9.2017) o 15,00 hod. 

Rudňany „B" - Slovinky Martinko, Klein, Kunzo F.
Kojšov - Markušovce Kunzo L., Žiga Maroš
Gelnica „B" - Iliašovce Kačír, Kotrády, Kopaničák

U19 - A, 5. kolo (16.9.2017) o 15,00 hod. 

Letanovce - Spartak Bystrany 15.9. o 15,00 Sucheňák, Petruška J.
Odorín - Chrasť n/H 15.9. o 15,30 Šándor, Žiga T.
Teplička - Krompachy o 14,00 Bobko D.
Hrabušice - Jamník Petruška J.
Slovinky - Olcnava Kunzo L., Kunzová

U19 - B, 5. kolo (16.9.2017) o 15,00 hod. 

Kluknava - Maria Huta Žiga T., Žiga Maroš
Helcmanovce - Prakovce Kačír,Hrúz, Kopaničák
Gelnica - Margecany 17.9. o 10,30 Kotrády

U15 - A, 7. kolo (16.9.2017) o 12,45 hod. 

Letanovce - Slovinky 15.9. o 12,45 Petruška J., Sucheňák 
Hrabušice - Teplička Petruška J.
SŠM Bystrany - Odorín Kunzová, Kunzo L. 
Sp. Hrušov - Jamník Žiga Marek 
Sp. Nová Ves „B" - Sp. Vlachy Pacák 
Olcnava - Rudňany 17.9. o 12,30 Regec, Hrúz 
Markušovce - Sp. Tomášovce 17.9. Martinko

U15 - B, 3. kolo (16.9.2017) o 12,45 hod.

Švedlár - Maria Huta o 10,30 Hrúz
Gelnica - Nálepkovo o 10,30 Kotrády
Mníšek n/H - Prakovce o 10,30 Kopaničák, Kačír
Margecany - Helcmanovce Bdžoch, Šándor, Sucheňák
Kluknava - V. Folkmar Žiga Maroš, Žiga T.

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Gelnica - Letanovce 16.9. Kunzová za Bdžocha
Rudňany "B" - Slovinky Kotrády za Martinka
Gelnica "B" - Iliašovce Kačír, Kopaničák

Dorast
Slovinky- Olcnava Kunzo L.
Gelnica - Margecany 17.9. o 10,30 Kopaničák, Kačír 
Žiaci
Margecany- Helcmanovce Kunzová za Bdžocha
SŠM Bystrany- Odorín Kunzo L. 
Markušovce - Sp. Tomášovce 17.9. Kotrády za Martinka 

OSPRAVEDLNENIA
16.9.- Kožárová, Šofranko, Kožár
17.9. - Novotný, Furman, Kožár po 12:00, Rusnák po 13:00, Martinko
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR vykonala pohovor s R Hrúz bez prijatia ďalších opatrení.

KR dôrazne upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí. Jednotlivci, ktorí si túto povinnosť nesplnia budú odstúpení na riešenie DK.

KR žiada FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 19.9.2017
TJ Spartak Bystrany (Spartak Bystrany - Gelnica)
OŠK Teplička (Teplička - Margecany )

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300386