Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.7, 5.9.2017

Úradná správa SOFZ č.7

Úradná správa ŠTK SOFZ č. 7 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 A - 6. kolo: Sp. Hrušov - Sp. Vlachy dňa 09.09.2017 o 11:45 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím III. ligy PT (SD) (bez poplatku).
- U15 A - 11. kolo: Sp. Vlachy - Jamník dňa 15.10.2017 o 12:15 hod. na hracej ploche v Jamníku. Stretnutie 24. kola: Jamník - Sp. Vlachy dňa 02.06.2018 o 14:45 hod. na hracej ploche vo Sp. Vlachoch. Dôvod: stavebné a rekonštrukčné práce na futbalovom štadióne. (bez poplatku).
- U15 A - 13. kolo: Sp. Vlachy - Teplička dňa 29.10.2017 o 11:45 hod. na hracej ploche v Tepličke n/H. Stretnutie 26. kola: Teplička - Sp. Vlachy dňa 16.06.2018 o 14:45 hod. na hracej ploche vo Sp. Vlachoch. Dôvod: stavebné a rekonštrukčné práce na futbalovom štadióne. (bez poplatku).
- U15 B - 5. kolo: Švedlár - Helcmanovce dňa 30.09.2017 o 12:45 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Stretnutie 14. kola: Helcmanovce - Švedlár dňa 19.05.2018 o 13:30 hod. na hracej ploche vo Švedlári. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK zamieta:

-VII. liga - 9. kolo: Markušovce - Iliašovce podľa RS str. 13 bod 16/b.

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- U19 - B - 3. kolo: Margecany - Jaklovce na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U19 - B - 3. kolo: V. Folkmar - Helcmanovce na 0:3 podľa SP čl. 82-1/b(oznámené 3. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 29.08.2017). Do pozornosti DK.

4. ŠTK podľa čl. 12 ods. 1 SP vylučuje počnúc 4. kolom družstvo dorastencov FK Slovan Veľký Folkmar zo súťaže U 19 - B za tri zapríčinené kontumácie stretnutí v priebehu jedného súťažného ročníka. Zároveň podľa čl. 12 ods. 2 SP anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozorností DK SOFZ a ŠTK VsFZ.

5. ŠTK ruší tieto stretnutia:

- U19 - B - 4. kolo: Jaklovce - Helcmanovce na základe podania cez ISSF systém na komisiu manažéra OFK Jaklovce zo dňa 04.09.2017.

6. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Martin Kavalec RP 1368340 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 5. kola - VII. ligy : Hnilčík - Markušovce.

7. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 7. kola Smolník - Spartak Bystrany nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 12.09.2017 do 14:00 hod.

8. ŠTK berie na vedomie podanie FK Obecné lesy Smolník zo dňa 05.09.2017 o stave rekonštrukčných prác šatní pre delegované osoby a družstvo hostí.

9. ŠTK berie na vedomie podnet ŠK Lesy Švedlár podaním cez ISSF systém zo dňa 04.09.2017.

10. ŠTK berie na vedomie podnet TJ Spartak Bystrany podaním cez ISSF systém zo dňa 03.09.2017.

11. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17.

12. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 01.09.2017 - 03.09.2017.

13. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 13.09.2017 (streda) v čase od 16:00 hod.

DK SOFZ

U. č. 6-27-2017/2018: klub TJ Štart Hrabušice - ODVOLACIE KONANIE: DK SOFZ na základe podania klubu TJ Štart Hrabušice zo dňa 01.09.2017 učineného cez ISSF systém, ktoré bolo podľa obsahu posúdené ako odvolanie proti rozhodnutiu DK SOFZ U. č. 5-22-2017/2018 zo dňa 30.08.2017, DK SOFZ v senáte takto rozhodla:
I. Podľa čl. 84 ods. 4 DP vyhovuje odvolaniu a napádané rozhodnutie zrušuje v časti písmen c) a d) - rušia sa tresty zákazu výkonu funkcie pre vedúceho mužstva (Ján Oravec) a asistenta trénera (Patrik Brezovaj)
II. Podľa čl. 84 ods. 7 DP sa poplatok za odvolanie vo výške 30.- € neúčtuje klubu TJ Štart Hrabušice do zbernej faktúry, pretože DK v plnom rozsahu sama vyhovela podanému odvolaniu (autoremedúra)
III. klub TJ Štart Hrabušice - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (vedomé uvedenie nesprávnych údajov do ISSF systému ohľadom majstrovského stretnutia 2. kola U19A medzi OŠK Slovinky a TJ Štart Hrabušice - uvedenie osôb vedúceho mužstva a asistenta trénera do zápisu o stretnutí, ktoré v skutočnosti neboli na stretnutí deklarovanými aktérmi stretnutia) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 6-28-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (3. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 3. kola U19-B medzi FK Slovan Veľký Folkmar a TJ Slovan Helcmanovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené

U. č. 6-29-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 3. kola U19-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Lokomotíva Margecany)

U. č. 6-30-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (vylúčenie družstva dorastu zo súťaže U19-B) - DS: pokuta vo výške 300.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m2
// 300.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 6-31-2017/2018: DK SOFZ dôrazne upozorňuje všetky FK na potrebu registrácie osôb uvádzaných v zápise o stretnutí v ISSF systéme s tým že nariaďuje všetkým FK, aby v lehote do 29.09.2017 zaregistrovala všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať stretnutí ako funkcionári družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci, lekár, masér a i.) tak, že stretnutia naplánované od víkendu (od 30.09.2017 a 01.10.2017) už budú odohrané v režime povinného vyplnenia týchto údajov, čo znamená, že v elektronickom zápise o stretnutí budú tieto polia vyznačené ako povinné, a klub, ktorý nebude mať zaregistrované tieto osoby s príslušnými funkciami neuzavrie súpisku družstva, čo znemožní odohratie stretnutia, za čo budú vyvodené súťažné a disciplinárne dôsledky a rovnako bude klub, za ktorý mužstvo súťaží, potrestaný príslušnými disciplinárnymi sankciami (pokuta a ďalšie podľa čl. 64 DP)

http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 09.-10.9.2017
VI. liga, 6. Kolo (10.09.2017) o 15,30 hod.

Spartak Bystrany - Gelnica o 10:30 Martinko, Kunzo L., Pekár, Pavlík
Sp. Nová Ves ,,B" - Smolník o 10:30 Cehuľa, Kožár, Klokočka, Podoben
Letanovce - Mníšek n/H Pekár, Rusnák, Martinko, Kunzo V.
Jaklovce - Smižany Legat, Kožár, Suržin, Podoben
Jamník - SŠM Bystrany Kotrady, Kovač, Šofranko, Pavlík
Odorín - Chrasť n/H Slebodník, Cehuľa, Regec, Kročian
Teplička - Margecany Kunzo L., Kopaničak, Pavlovský ml., Tornay

VII. liga, 6.kolo (10.09.2017) o 15:30 hod.

Iliašovce - Kojšov o 10:30 Sucheňak, Kopaničak, Rusnák, Tornay
Markušovce - Rudňany ,,B" Žiga Marek, Žiga Tomáš, Šandor, Kunzo F.
Slovinky - Hnilčík Furman, Kožarová

U19 - A, 4. Kolo (09.09.2017) o 15,30 hod.

Olcnava - Odorín o 10:30 Šandor, Žiga Marek
Spartak Bystrany - Slovinky Kožár, Kožarová
Chrasť n/H - Hrabušice Žiga Marek, Šandor
Rudňany - Teplička Baldovský, Kopaničak
Krompachy - Letanovce Žiga Tomáš

U19 - B,4.kolo (09.09.2017) o 15:30 hod.

Jaklovce - Helcmanovce zrušené
Mníšek n/H - Nálepkovo Kotrady
Margecany - Švedlár Suržin
Maria Huta - Gelnica 10.09. o 10:30 Šandor

U15 - A, 6. Kolo (09.09.2017) o 13,15 hod.

Spišské Tomášovce - Olcnava Kovač
Rudňany - Sp. Nová Ves Kopaničak, Baldovský
Sp. Hrušov - Sp. Vlachy o 11:45 Žiga Marek
Jamník - Bystrany 10.09 Kovač
Odorín - Hrabušice 10.09 Regec
Teplička - Letanovce 10.09 Kopaničak, Sucheňák
Slovinky - Markušovce 10.09 Furman, Kožarová

U15 - B, 2. Kolo (09.09.2017) o 13,15 hod.

Maria Huta - Margecany o 10:30 Kožarová, Kožár
Nálepkovo - Kluknava Sucheňák
Mníšek n/H - Švedlár Kotrady
V. Folkmar - Prakovce 14:00 Suržin
Helcmanovce - Gelnica 10.09 Suržin

Ospravedlnenia
09.09. Petruška, Klein, Novotný, Kačir, Šofranko, Regec
10.09. Petruška, Klein, Novotný, Kačir, Šofranko - doobedu
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR upozorňuje R a DZ na úhradu členského poplatku za SR 2017/2018. Členský poplatok je potrebné vygenerovať cez ISSF systém a zaplatiť do 10.9.2017.

KR opätovne predvoláva na zasadnutie komisií R Hrúz dňa 13.09.2017 (streda) o 16:30 hod.

KR upozorňuje R na povinnosť podania podnetu na DK SOFZ prostredníctvom elektronickej podateľne cez ISSF v prípade udelenia ČK v stretnutí alebo iných neprístojností súvisiacich so stretnutím.

KR upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí.

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí

Spartak Bystrany - Gelnica o 10:30 Furman za Pekára
Sp. Nová Ves ,,B" - Smolník o 10:30 Pekár za Kožára
Markušovce - Rudňany ,,B" Žiga Marek, Žiga Tomáš, Kunzo F.
Teplička - Margecany Kunzo L., Pavlovský ml., Kopaničak
Letanovce - Mníšek n/H Pekár, Martinko, Kunzo V.
Jamník - SŠM Bystrany Šofranko, Šandor, Rusnák, Pavlík

Dorast

Maria Huta - Gelnica 10.09. o 10:30 Suržin za Kotradyho
Chrasť n/H - Hrabušice Žiga Marek
Margecany - Švedlár Šandor za Suržina
Rudňany - Teplička Suržin za Kováča

Žiaci

Spišské Tomášovce - Olcnava Regec, Kopaničak
Rudňany - Sp. Nová Ves Suržin za Kováča

Maria Huta - Margecany o 10:30 Kožár, Kožarová
V. Folkmar - Prakovce 14:00 Šandor za Suržina
Jamník - Bystrany 10.09 Šandor, Šofranko

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1704679