Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.6, 30.8.2017

Úradná správa SOFZ č.6

Registrácia osôb uvedených v zápise o stretnutí (hlavný usporiadateľ, hlásateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár, masér) prebieha prostredníctvom ISSF systému: Elektronická podateľňa/Registrácia osoby, príslušnosti.

ŠTK SOFZ č. 6

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- VI. liga - 5. kolo: Smolník - Teplička dňa 03.09.2017 o 15:30 hod. na hracej ploche v Tepličke n/H. Stretnutie 18. kola: Teplička - Smolník dňa 22.04.2018 o 16:00 na hracej ploche v Smolníku. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 A - 5. kolo: Letanovce - Spartak Bystrany dňa 15.09.2017 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). Ruší svoje rozhodnutie v US č. 5 bod 1.
- U15 A - 5. kolo: Letanovce - Odorín dňa 01.09.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€).
- U15 A - 11. kolo: SŠM Bystrany - Letanovce dňa 14.10.2017 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 A - 14. kolo: Olcnava - Letanovce dňa 04.11.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- U19 - B - 2. kolo: Mária Huta - Margecany na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (oznámené nenastúpenie družstva hostí na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 22.08.2017). Do pozornosti DK.
- U19 - B - 2. kolo: Jaklovce - V. Folkmar na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b(oznámené 2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 22.08.2017). Do pozornosti DK.
- U15 - A - 4. kolo: Hrabušice - Sp. Vlachy na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe námietky OŠK Slovinky podanej v súlade s čl. 85 ods.2 SP (riadne a včas podaná námietka - dňa 27.08.2016 cez ISSF systém), na základe výsluchov predvolaných osôb (zástupcovia OŠK Slovinky, TJ Štart Hrabušice a delegovanej osoby) a po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto:
ŠTK kontumuje stretnutie 2. kola - U19 - A: Slovinky - Hrabušice z 2:6 na 3:0 podľa SP č. 82/ 1f- neoprávnený štart hráča a SP č. 52 /d- štart hráča na cudzí registračný preukaz(štart hráča TJ Štart Hrabušice - previnilec, ktorý nastúpil na cudzí RP, nebol presne identifikovaný). Do pozornosti DK.

4. ŠTK ruší tieto stretnutia:

- U19 - B - 3. kolo: V. Folkmar - Helcmanovce na základe podania cez ISSF systém na komisiu manažéra FK Slovan V. Folkmar zo dňa 29.08.2017.

5. ŠTK vyzýva FK Obecné lesy Smolník, aby v termíne do 05.09.2017 podaním cez ISSF systém na ŠTK nahlásili stav rekonštruovaných šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvo.

6. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy
, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 23.08. - 29.08.2017.

DK SOFZ

U. č. 5-22-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Štart Hrabušice - neoprávnený štart (neoprávnený štart hráča TJ Štart Hrabušice - štart hráča na RP hráča Miroslava Kocúra v majstrovskom stretnutí 2. kola U19A medzi OŠK Slovinky a TJ Štart Hrabušice) - DS:
a) klub TJ Štart Hrabušice - pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/m4
b) osoba uvedená v zápise ako kapitán - Richard Paľuch (1285955) - DS: pozastavenie výkonu funkcie kapitána v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
c) osoba uvedená v zápise ako vedúci - Ján Oravec - DS: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
d) osoba uvedená v zápise ako asistent trénera - Patrik Brezovaj - pozastavenie výkonu funkcie trénera alebo asistenta trénera v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
// 200.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 5-23-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 2. kola U19-B medzi OFK Jaklovce a FK Slovan Veľký Folkmar) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené

U. č. 5-24-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Lokomotíva Margecany - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 2. kola U19-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a TJ Lokomotíva Margecany) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené

U. č. 5-25-2017/2018: z podnetu ŠTK: MŠK Tatran Spišské Vlachy - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 4. kola U15-A medzi TJ Štart Hrabušice a MŠK Tatran Spišské Vlachy) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ: 50% na účet domáceho družstva

U. č. 5-26-2017/2018: Tomáš Hrúz (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutia 3. kola U15-A medzi TJ Štart Hrabušice a OŠK Rudňany a 4. kola U15-A medzi TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce a FK NOVES SNV "B" bez riadneho ospravedlnenia) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 62 DP od 31.08.2017 do 14.09.2017

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 02.-02.9.2017

VI. liga, 5. Kolo (03.09.2017) o 15,30 hod.

Chrasť n/H - Jamník o 10:30 Sucheňák, Furman, Kožár, Podoben
Smižany - Letanovce o 10:30 Kotrady, Cehuľa, Kopaničak, Pavlík
Sp. Nová Ves „B" - Spartak Bystrany Furman
Smolník - Teplička HP Teplička Novotný, Kopaničak, Pavlík
Margecany - Odorín Cehuľa, Kačir, Podoben
SŠM Bystrany - Jaklovce Rusnák
Mníšek n/H - Gelnica Legát, Kožarová, F. Kunzo

VII. liga, 5. Kolo (03.09.2017) o 15,30 hod.

Hnilčík - Markušovce o 10:30 Pekár, Žiga Marek, Suržín, Tkáčik
Rudňany ,,B" - Iliašovce Regec
Kojšov - Gelnica ,,B" Šandor

U19 - A, 3. Kolo (02.09.2017) o 15,30 hod.

Teplička - Jamník o 14:00 Greš
Krompachy - Spartak Bystrany Kačir, Kopaničak
Letanovce - Rudňay Kováč
Hrabušice - Olcnava Sucheňak
Slovinky - Odorín Šandor

U19 - B, 3. Kolo (02.09.2017) o 15,30 hod.

Margecany - Jaklovce Žiga Marek, Žiga Tomáš
V. Folkmar - Helcmanovce zrušené stretnutie
Švedlár - Maria Huta 03.09. o 15:45 Kovač
Kluknava - Mníšek n/H 06.09. o 17:00 Žiga Marek, Žiga Tomáš

U15 - A, 5. Kolo (02.09.2017) o 13,15 hod.

Letanovce - Odorín 1.9 o 16.00.hod Kopaničak, Kačir
Hrabušice - Jamník Sucheňak
Bystrany - Sp. Vlachy Kačir, Kopaničak
Sp. Hrušov - Rudňany Šandor
Sp. Nová Ves ,,B" - Olcnava Kunzo, Kunzová
Slovinky - Sp. Tomášovce 03.09. Žiga Tomáš
Markušovce - Teplička 03.09. Sucheňak

U15 - B, 1. Kolo (02.09.2017) o 13,15 hod.

Maria Huta - Helcmanovce o 10:30 Kotrady
Margecany - Mníšek n/H Žiga Tomáš
Prakovce - Nálepkovo Žiga Marek
Švedlár - V . Folkmar 3.9 o 13:30 Suržin

Ospravedlnenia
2.9. - Kožár , Kožarová , Šofranko , Klein , Petruška , Regec do 28.10.
3.9. - Šofranko , Klein , Martinko ,Petruška, Bobko D., Rusnák ( doobedu ), Pekár ( poobede ), Kožár (poobede)
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR predvoláva R Hrúz na zasadnutie komisii dňa 5.9.2017 o 16:30 hod.

KR upozorňuje R na povinnosť podania podnetu na DK SOFZ prostredníctvom elektronickej podateľne cez ISSF v prípade udelenia ČK v stretnutí alebo iných neprístojností súvisiacich so stretnutím.

KR upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí.

Zmeny v obsadení R a DZ

Žiaci

Slovinky - Sp. Tomášovce 03.09 Rusnák
Sp. Nová Ves „B" - Olcnava Baldovský
Letanovce - Odorín 1.9 o 16:00 Kačir

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300366