Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.5, 22.8.2017

Úradná správa SOFZ č.5

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

Registrácia osôb uvedených v zápise o stretnutí (hlavný usporiadateľ, hlásateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár, masér) prebieha prostredníctvom ISSF systému: Elektronická podateľňa/Registrácia osoby, príslušnosti.

Rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Začína sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod je tu:http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatkyÚradná správa

ŠTK SOFZ č. 5

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19 A - 2. kolo: Rudňany - Krompachy dňa 30.08.2017 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Krompachy - poplatok 5€).
- U19 A - 5. kolo: Letanovce - Spartak Bystrany dňa 17.09.2017 o 15:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b (bez poplatku).
- U19 B - 2. kolo: Prakovce - Kluknava dňa 26.08.2017 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 B - 3. kolo: Nálepkovo - Prakovce dňa 29.08.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 B - 4. kolo: Prakovce - Veľký Folkmar dňa 09.09.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
- U19 - B - 1. kolo: Nálepkovo - V. Folkmar podľa SP čl. 82-1/b(oznámené nenastúpenie družstva hostí na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 18.08.2017). Do pozornosti DK.
- U19 - B - 1. kolo: Mária Huta - Jaklovce podľa SP čl. 82-1/b(nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK ruší tieto stretnutia:
- U19-B - 2. kolo: Jaklovce - V. Folkmar na základe podania cez ISSF systém na komisiu manažéra FK Slovan V. Folkmar zo dňa 22.08.2017.
- U19-B - 2. kolo: Mária Huta - Margecany na základe podania cez ISSF systém na komisiu manažéra TJ Lokomotíva Margecany zo dňa 22.08.2017.

4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Tomáš Maľak RP 1224571 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 3. kola - VI. ligy : SNV „B" - Odorín.

5. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Tobiáš Jäger RP 1286357 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 1. kola - U19-B :Gelnica - Prakovce.

6. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 5. kola Smolník - Teplička nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 29.08.2017 do 14:00 hod.

7. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 19.08. - 20.08.2017.

9. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 30.08.2017 (streda) v čase od 16:00 hod.

DK SOFZ

U. č. 4-15-2017/2018: Jozef Vojčík (FK Pokrok SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (sotenie súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 20.08.2017 // 5.- €

U. č. 4-16-2017/2018: Erik Figmik (OTJ Jamník; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (oplácanie - sotenie súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 20.8.2017 // 5.- €

U. č. 4-17-2017/2018: Tomáš Zmij (FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.08.2017 // 5.- €

U. č. 4-18-2017/2018: Marián Skupek (FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 20.8.2017 do 17.09.2017 // 5.- €

U. č. 4-19-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 1. kola U19-B medzi TJ Slovan Nálepkovo a FK Slovan Veľký Folkmar) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené

U. č. 4-20-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 1. kola U19-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet AŠK Maria Huta Gelnica)

U. č. 4-21-2017/2018: DK dôrazne upozorňuje FK na disciplinárne následky neuhradenia COR v lehote do 22.8.2017, ktoré budú voči previnilým FK vyvodené na najbližšom zasadnutí DK SOFZ (herné a iné dôsledky) v prípade, ak COR zo strany dotknutých klubov nebude dodatočne uhradené, teda pripísané na účet SOFZ v lehote do 25.8.2017

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 26.-27.8.2017

VI. liga, 4. Kolo (27.8.2017) o 16,00 hod.

Gelnica - Smižany 26.8 Sucheňák, Šofranko, Petruška, Podoben
Spartak Bystrany - Mníšek n/H o 10,30 Furman, Sucheňák, Regec, Pavlik
Teplička - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Cehuľa, Kačir, Klein, Tornay
Letanovce - SŠM Bystrany Legát, Cehuľa, Kožarová, Podoben
Jaklovce - Chrasť n/H Kotrady, Rusnák, Suržín, Tkáčik
Jamník - Margecany Novotný, Petruška, Regec, Pavlik
Odorín - Smolník Slebodník, Kačír, Kopaničak, F. Kunzo

VII. liga, 4. Kolo (27.8.2017) o 16,00 hod.

Gelnica „B" - Rudňany „B" o 10,30 Rusnák, Legát, Šándor, Tkáčik
Iliašovce - Hnilčík Žiga Marek, Furman, Hrúz, Kročian
Markušovce - Slovinky Pekár, Kováč, Klein

U19 - A, 2. Kolo (26.8.2017) o 16,00 hod.

Spartak Bystrany - Odorín Petruška, Hrúz
Slovinky - Hrabušice Žiga Tomáš
Chrasť n/H - Teplička Sucheňák, Kožarová
Jamník - Letanovce Kačir, Kopaničak
Rudňany - Krompachy 30.8 o 16:30 Kačir, Kopaničak

U19 - B, 2. Kolo (26.8.2017) o 16,00 hod.

Prakovce - Kluknava o 13:00 Suržin
Jaklovce - Veľký Folkmar stretnutie sa ruší
Helcmanovce - Nálepkovo Žiga Marek, Šandor
Mníšek n/H - Gelnica Suržin
Maria Huta - Margecany stretnutie sa ruší

U15 - A, 3. Kolo (26.8.2017) o 13,45 hod.

Letanovce - Sp. Vlachy Kovač
Hrabušice - Rudňany Klein
SŠM Bystrany - Olcnava Hrúz, Petruška
Sp. Hrušov - Sp. Nová Ves „B" Kačir, Kopaničak
Teplička - Sp. Tomášovce 27.8 o 13:00 Kačir, Klein
Slovinky - Odorín 27.8 Šándor
Jamník - Markušovce 27.8 Petruška, Regec

Obsadenie R a DZ na 29.8.2017
U19 - B, 3. Kolo (29.8.2017) o 16,00 hod.

Nálepkovo - Prakovce Martinko, Furman

U15 - A, 4. Kolo (29.8.2017) o 16,00 hod. 

Sp. Tomášovce - Sp. Nová Ves „B" Klein
Olcnava - Sp. Hrušov Cehuľa, Kopaničak
Rudňany - SŠM Bystrany Kačir
Hrabušice - Sp. Vlachy Petruška, Hrúz
Jamník - Letanovce Regec, Šandor
Odorín - Markušovce Žiga Marek, Žiga Tomáš
Teplička - Slovinky Suržin, Kovač

U15 - B, 1. Kolo (29.8.2017) o 16,00 hod. 

Kluknava - Gelnica Šofranko, Rusnák

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Gelnica - Smižany 26.8 Kožarová za Petrušku
Odorín - Smolník Slebodník Kačír, Kopaničak
Markušovce - Slovinky Pekár, Klein, F. Kunzo ako DZ

Dorast

Spartak Bystrany - Odorín Petruška
Chrasť n/H - Teplička Šandor
Prakovce - Kluknava o 13:00 Žiga Marek za Suržina
Helcmanovce - Nálepkovo Žiga Marek

Žiaci

Letanovce - Sp. Vlachy Furman za Kovača
Hrabušice - Rudňany Hrúz za Kleina
SŠM Bystrany - Olcnava Petruška

Zmeny v obsadení na na 29.8.2017

 

Žiaci
Sp. Tomášovce - Sp. Nová Ves „B" Hrúz za Kleina
Hrabušice - Sp. Vlachy Petruška
Kluknava - Gelnica Rusnák

Ospravedlnenia

26.8. Rusnák, Baldovský , Zvalený , Šofranko - doobedu
27.8. Šofranko, Baldovský , Zvalený ,
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Kojšov - Hnilčík, na základe podnetu OŠK Hnilčík a považuje
podnet za opodstatnený .

KR oznamuje R SOFZ , že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 25.8.2017 o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi. Náhradné fyzické previerky vykonajú nasledovní R: Bednár, Kačir, Kováč, Kožár, Kožárová, Legát, Lengvarský, Novotný, Rusnák.

KR upozorňuje R na povinnosť podania podnetu na DK SOFZ prostredníctvom elektronickej podateľne cez ISSF v prípade udelenia ČK v stretnutí alebo iných neprístojností súvisiacich so stretnutím.

KR upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechnik, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí.

KR berie na vedomie pochvalu:
- TJ Spartak Bystrany na R Slebodník , AR Kováč a DZ Kročian zo stretnutia Teplička - Spartak Bystrany.
- OŠK Hnilčík na R Kačír a AR Hrúz zo stretnutia Hnilčík - Gelnica ,,B" .

U15 - A, 2. kolo (23.8.2017) o 16,00 hod.

Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov Petruška J., Hrúz
Sp. Nová Ves „B" - SŠM Bystrany Šándor
Olcnava - Hrabušice Šofranko
Rudňany - Letanovce Žiga M.
Markušovce - Sp. Vlachy Žiga T.
Jamník - Slovinky Kačír, Kopaničák
Odorín - Teplička Suržin 

HK SOFZ

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018, pre kluby SOFZ po odpočítaní zostatkov zo súťažného ročníka 2016/2017 :
Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

Termín úhrady: do 22.8.2017

1 Bystrany Sp. 733.-
2 Bystrany SŠM 914.-
3 Chrasť n/H 805.-
4 Gelnica A 712.-
5 Gelnica B 440.-
6 Helcmanovce 164.-
7 Hnilčík 456.-
8 Hrabušice 234.-
9 Iliašovce 589.-
10 Jaklovce 879.-
11 Jamník 932.-
12 Kluknava 283.-
13 Kojšov 534.-
14 Krompachy 165.-
15 Letanovce 766.-
16 Margecany 1 064.-
17 Maria Huta 331.-
18 Markušovce 370 .-
19 Mníšek n/Hn 907 .-
20 Nálepkovo 317 .-
21 Odorín 835 .-
22 Olcnava 227 .-
23 Prakovce 324 .-
24 Rudňany B 970 .-
25 Slovinky 603 .-
26 SNV B 910 .-
27 Smolník 487 .-
28 Sp. Hrušov 38 .-
29 Sp. Tomášovce 1 .-
30 Sp. Vlachy 127 .-
31 Smižany 612 .-
32 Švedlár 322 .-
33 Teplička 816 .-
34 V. Folkmar 167 .-

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624987