Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.4, 15.8.2017

Úradná správa SOFZ č. 4

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

Registrácia osôb uvedených v zápise o stretnutí (hlavný usporiadateľ, hlásateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár, masér) prebieha prostredníctvom ISSF systému: Elektronická podateľňa/Registrácia osoby, príslušnosti.

Rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Začína sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod je tu:http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky

Mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu.

ŠTK SOFZ č. 4 

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 B - 1. kolo: Švedlár - Mníšek n/H dňa 18.08.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Mníšek n/H - poplatok 5€).
- U15 A - 7. kolo: Letanovce - Slovinky dňa 15.09.2017 o 12:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 B - 3. kolo: Švedlár - Mária Huta dňa 16.09.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 B - 6. kolo: Švedlár - Prakovce dňa 07.10.2017 o 13:30 hod. v súlade s RS str. 13 bod 16/b (bez poplatku).

2. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 15.08.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola VI. ligy: Smolník - Jamník dňa 20.08.2017 o 16:00 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod: rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí.(bez poplatku).

3. ŠTK vyzýva FK VI. ligy o zaslanie fotokópií licencií trénerov v súlade RS str. 13 bod 17 v termíne do 22.08.2017 pod disciplinárnymi následkami. K 15.08.2017 túto povinnosť splnili MFK Gelnica, OŠK Teplička, FK Noves SNV „B", TJ Baník Mníšek n/H, ŠK Breznovica Letanovce, OFK Jaklovce, TJ Sokol Chrasť n/H, TJ Lokomotíva Margecany.

4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Pavol Maroš RP 1285870 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 2. kola - VI. ligy : Mníšek n/H - SŠM Bystrany.

5. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 5. kola Smolník - Teplička nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 22.08.2017 do 14:00 hod.

6. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 12.08. - 13.08.2017.

DK SOFZ

U. č. 3-12-2017/2018: Jozef Čuchran (Slovan FO Markušovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.08.2017 // 10.- €

U. č. 3-13-2017/2018: Marián Jánošík (Slovan FO Markušovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.08.2017 // 10.- €

U. č. 3-14-2017/2018: Martin Zahornadský (ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 15.11.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 18.-20.8.2017

VI. liga, 3. kolo (20.8.2017) o 16,00 hod.
Margecany - Jaklovce o 10,30 Kunzo L., Rusnák, Pekár
SŠM Bystrany - Gelnica o 10,30 Šuba, Petruška J., Suržin
Teplička - Spartak Bystrany Slebodník, Kováč, Kročian
Sp. Nová Ves „B" - Odorín Rusnák, Kožárová
Smolník - Jamník (v Helcmanovciach) Legát, Šándor
Chrasť n/H - Letanovce Pekár, Klein
Smižany - Mníšek n/H Marcin, Bdžoch, Suržin

VII. liga, 3. kolo (20.8.2017) o 16,00 hod. 

Slovinky - Iliašovce o 10,30 Kotrády, Klein, Hrúz
Hnilčík - Gelnica „B" Kačír, Hrúz
Rudňany „B" - Kojšov Petruška J., Kopaničák

U19 - A, 1. kolo (19.8.2017) o 16,00 hod. 

Teplička - Olcnava o 14,00 Šándor, Žiga T.
Rudňany - Spartak Bystrany Bobko D.
Krompachy - Jamník Kačir, Kopaničák
Letanovce - Chrasť n/H Petruška J., Hrúz
Hrabušice - Odorín Bdžoch, Suržin

U19 - B, 1. kolo (19.8.2017) o 16,00 hod.

Kluknava - Helcmanovce Žiga Marek
Nálepkovo - V. Folkmar Kotrády
Maria Huta - Jaklovce 20.8. o 10,30 Šofranko
Gelnica - Prakovce 20.8. o 10,30 Šándor
Švedlár - Mníšek n/H 18.8. 17,00 Kotrády, Suržin

U15 - A, 1. kolo (19.8.2017) o 13,45 hod.
Letanovce - Olcnava Petruška J., Hrúz
Hrabušice - Sp. Nová Ves „B" Suržin, Bdžoch
SŠM Bystrany - Sp. Hrušov Kačir, Kopaničák
Slovinky - Sp. Vlachy 20.8. o 13,00 Klein, Hrúz
Odorín - Sp. Tomášovce 20.8. Kačír
Teplička - Jamník 20.8. Kováč
Markušovce - Rudňany 20.8. Petruška J., Kopaničák

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Margecany - Jaklovce o 10,30 Podoben ako DZ
SŠM Bystrany - Gelnica o 10,30 Jasečko za Šubu, Pavlik ako DZ
Sp. Nová Ves "B" - Odorín Podoben ako DZ
Smolník - Jamník (v Helcmanovciach) Suržin za Šándora
Chrasť n/H - Letanovce Tkáčik ako DZ
Smižany - Mníšek n/H Marcin, Bdžoch, Pavlik
Slovinky - Iliašovce o 10,30 Tkáčik ako DZ
Hnilčík - Gelnica "B" F. Kunzo ako DZ
Dorast
Gelnica - Prakovce 20.8. o 10,30 Legát
Kluknava - Helcmanovce Žiga T.
Teplička - Olcnava o 14,00 Šándor, Žiga Marek
Hrabušice - Odorín Suržin
Žiaci
Hrabušice - Sp. Nová Ves Suržin

Obsadenie R na deň 23.8.2017 (U15- A) bude zverejnené 21.8.2017 (pondelok)

U15 - A, 2. kolo (23.8.2017) o 16,00 hod.
Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov Petruška J., Hrúz
Sp. Nová Ves „B" - SŠM Bystrany Šándor
Olcnava - Hrabušice Šofranko
Rudňany - Letanovce Žiga M.
Markušovce - Sp. Vlachy Žiga T.
Jamník - Slovinky Kačír, Kopaničák
Odorín - Teplička Sužin

Ospravedlnenia
19.8.- Kožár, Cehuľa, Pacák, Novotný, Regec, Klein, Šofranko, Sucheňák
20.8. - Kožár, Cehuľa, Pacák, Novotný, Regec, Furman, Žiga T., Martinko, Žiga Marek, Sucheňák, Šofranko po 12:00, Klokočka, Olejník D.
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR oznamuje R SOFZ , že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 25.8.2017 o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi. Náhradné fyzické previerky vykonajú nasledovní R: Bednár, Kačir, Kováč, Kožár, Kožárová, Legát, Lengvarský, Novotný, Rusnák.
KR berie na vedomie podnet FK Spartak Bystrany
KR žiada FK Kojšov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Kojšov - Hnilčík v termíne do 22.8.2017
Doplnenie R do RS: Pavol Kopaničák, Levoča, 0903 677 873

HK SOFZ

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018, pre kluby SOFZ po odpočítaní zostatkov zo súťažného ročníka 2016/2017 :
Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

Termín úhrady: do 22.8.2017

1 Bystrany Sp. 733.-
2 Bystrany SŠM 914.-
3 Chrasť n/H 805.-
4 Gelnica A 712.-
5 Gelnica B 440.-
6 Helcmanovce 164.-
7 Hnilčík 456.-
8 Hrabušice 234.-
9 Iliašovce 589.-
10 Jaklovce 879.-
11 Jamník 932.-
12 Kluknava 283.-
13 Kojšov 534.-
14 Krompachy 165.-
15 Letanovce 766.-
16 Margecany 1 064.-
17 Maria Huta 331.-
18 Markušovce 370 .-
19 Mníšek n/Hn 907 .-
20 Nálepkovo 317 .-
21 Odorín 835 .-
22 Olcnava 227 .-
23 Prakovce 324 .-
24 Rudňany B 970 .-
25 Slovinky 603 .-
26 SNV B 910 .-
27 Smolník 487 .-
28 Sp. Hrušov 38 .-
29 Sp. Tomášovce 1 .-
30 Sp. Vlachy 127 .-
31 Smižany 612 .-
32 Švedlár 322 .-
33 Teplička 816 .-
34 V. Folkmar 167 .-

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300392