Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 3, 8.8.2017

Úradná správa SOFZ č. 3

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

Registrácia osôb uvedených v zápise o stretnutí (hlavný usporiadateľ, hlásateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár, masér) prebieha prostredníctvom ISSF systému: Elektronická podateľňa/Registrácia osoby, príslušnosti. 

Rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Začína sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod je tu: http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky

Mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu.

ŠTK SOFZ č. 3  

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 B - 3. kolo: Kluknava - Mníšek n/H dňa 06.09.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 B - 5. kolo: Švedlár - Jaklovce dňa 16.09.2017 o 15:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 B - 8. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 07.10.2017 o 15:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 B - 1. kolo: Kluknava - Gelnica dňa 29.08.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK vyzýva FK VI. ligy o zaslanie fotokópií licencií trénerov v termíne do 15.08.2017 pod disciplinárnymi následkami. K 08.08.2017 túto povinnosť splnil iba MFK Gelnica.

3. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Tomáš Hrušovský RP 1246673 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 1. kola - VI. ligy : Smolník - Letanovce.

4. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 3. kola Smolník - Jamník nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 15.08.2017 do 14:00 hod.

5. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17.

6.ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 06.08.2017.

DK SOFZ

U. č. 2-9-2017/2018: DK konštatuje splnenie povinnosti vyplývajúcej pre TJ Lokomotíva Margecany z U. č. 1-6-2017/2018 // bez poplatku

U. č. 2-10-2017/2018: DK konštatuje splnenie povinnosti vyplývajúcej pre TJ Družstevník Odorín z U. č. 1-4-2017/2018 // bez poplatku

U. č. 2-11-2017/2018: v nadväznosti na U. č. 1-8-2017/2018 a z podnetu ŠTK: klub OKŠ Spišský Hrušov: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dospelých zo VII. L po Aktíve SOFZ pred začiatkom súťažného ročníka - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - po vyhodnotení rozhodných okolností prípadu a jeho posúdenia ako hodného osobitného zreteľa DK takto rozhodla: DS: pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 200.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 12.-13.8.2017
VI. liga, 2. Kolo (13.8.2017) o 16,30 hod.
Gelnica - Chrasť n/H 12.8. Sucheňák, Klein, Šofranko, Pavlík
Jamník - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Furman, Petruška J., Cehuľa, Podoben
Odorín - Teplička o 10,30 Kotrády, Sucheňák, Klein, Pavlík
Spartak Bystrany - Smižany Slebodník, Šofranko,
Mníšek n/H - SŠM Bystrany Pekár, Suržin, Tornay
Letanovce - Margecany Cehuľa, Klein, Pavlík
Jaklovce - Smolník Petruška J., Šándor, F. Kunzo

VII. liga, 2. Kolo (13.8.2017) o 16,30 hod.
Kojšov - Hnilčík o 10,30 Žiga T., Žiga Marek, Šándor, Kunzo VL.
Gelnica „B" - Slovinky Rusnák, Žiga Maroš
Iliašovce - Markušovce Marcin, Hrúz, Kročian

Zmeny v obsadení R a DZ

Gelnica - Chrasť n/H 12.8. Baldovský, Rusnák, Hrúz, Pavlík
Odorín - Teplička o 10,30 Šofranko za Sucheňáka 

Ospravedlnenia

12.8. - Kožár, Pacák, Novotný, Lengvarský
13.8. - Kožár, Pacák, Novotný, Regec, Lengvarský, Martinko, Furman po 12:00
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR oznamuje R SOFZ , že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 25.8.2017 o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi. Náhradné fyzické previerky vykonajú nasledovní R: Bednár, Kačir, Kováč, Kožár, Kožárová, Legát, Lengvarský, Novotný, Rusnák.

KR oznamuje FK Spartak Bystrany, že oficiálny podnet (vetáciu R) je možné podať iba prostredníctvom elektronickej podateľne na komisiu rozhodcov v ISSF. Iné spôsoby podania podnetov KR neakceptuje.

KR upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí.

KR upozorňuje R na povinnosť podania podnetu na DK SOFZ prostredníctvom elektronickej podateľne cez ISSF v prípade udelenia ČK v stretnutí alebo iných neprístojností súvisiacich so stretnutím.

KR oznamuje zmenu tel. čísla R Žiga Marek 0944 689 595

HK SOFZ

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018, pre kluby SOFZ po odpočítaní zostatkov zo súťažného ročníka 2016/2017 :
Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

Termín úhrady: do 22.8.2017
 
1 Bystrany Sp. 733.-
2 Bystrany SŠM 914.-
3 Chrasť n/H 805.-
4 Gelnica A 712.-
5 Gelnica B 440.-
6 Helcmanovce 164.-
7 Hnilčík 456.-
8 Hrabušice 234.-
9 Iliašovce 589.-
10 Jaklovce 879.-
11 Jamník 932.-
12 Kluknava 283.-
13 Kojšov 534.-
14 Krompachy 165.-
15 Letanovce 766.-
16 Margecany 1 064.-
17 Maria Huta 331.-
18 Markušovce 370 .-
19 Mníšek n/Hn 907 .-
20 Nálepkovo 317 .-
21 Odorín 835 .-
22 Olcnava 227 .-
23 Prakovce 324 .-
24 Rudňany B 970 .-
25 Slovinky 603 .-
26 SNV B 910 .-
27 Smolník 487 .-
28 Sp. Hrušov 38 .-
29 Sp. Tomášovce 1 .-
30 Sp. Vlachy 127 .-
31 Smižany 612 .-
32 Švedlár 322 .-
33 Teplička 816 .-
34 V. Folkmar 167 .-
 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300387