Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 2, 31.7.2017

Úradná správa SOFZ č. 2

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok). 

Rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Začína sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod je tu: http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky

Mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu.

ŠTK SOFZ č. 2

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U15 - A - 3. kolo: Markušovce - Jamník dňa 27.08.2017 o 13:45 hod. na hracej ploche v Jamníku. Stretnutie 16. kola: Jamník - Markušovce dňa 08.04.2018 o 13:15 hod. na hracej ploche v Markušovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK na základe podania cez ISSF systém zo dňa 24.07.2017 berie na vedomie odhlásenie družstva OKŠ Spišský Hrušov zo VII. ligy. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe podania cez ISSF systém zo dňa 19.07.2017 a z dôvodu rekonštrukcie a opráv fut. štadióna MŠK Tatran Spišské Vlachy nariaďuje odohrať stretnutia 2., 4., 6. a 8. kola v súťaži U15-A na hracích plochách súperov. Stretnutia v jarnej časti - 15., 17., 19. a 21. kolo, sa odohrajú na hracej ploche MŠK Tatran Spišské Vlachy.

4. ŠTK upozorňuje FK U15-A, že FK Noves Sp. Nová Ves „B" odohrá v súť. roč. 2017/18 svoje domáce stretnutia na hracej ploche v Matejovciach nad Hornádom. 

5. ŠTK v súlade s RS str. 7 - bod 7/m3 (nesplnenie podmienky jedného mládežníckeho družstva v VI. lige) pre súťažný ročník 2017/18 odstupuje FK Obecné lesy Smolník do pozornosti DK. 

6. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 1. kola Smolník - Letanovce nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 02.08.2017 do 17:00 hod..

7. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že počnúc 1. kolom súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17..

8. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 02.08.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola VI. ligy: Smolník - Letanovce dňa 06.08.2017 o 10:30 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod:rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí.(bez poplatku).

9. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že stretnutia 1. kola sa odohrajú dňa 06.08.2017 o 16:30 hod.(okrem výnimiek 10:30 hod.). Dôvod: chyba hracieho dňa v Rozpise súťaží. 

DK SOFZ

U. č. 1-1-2017/2018: Prenášajú sa všetky DS uložené v súť. roč. 2016/2017, výkon ktorých zasahuje do súť. roč. 2017/2018.

U. č. 1-2-2017/2018: Po vyžrebovaní súťažného ročníka 2017/2018 a presnom určení začiatku súťaží ako aj zohľadnení skutočnosti, že ide o previnilca, ktorý môže mať striedavý štart: Martin Zahornadský (128 5319, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L, U19A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP v súťaži U19A - (pokus o udretie súpera do tváre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP s použitím čl. 34 ods. 6 DP od 31.07.2017 do 20.08.2017 // 5.- € - poplatok nebol zaúčtovaný v príslušnom uznesení z 20.06.2017, preto sa účtuje teraz

U. č. 1-3-2017/2018: DK pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov, zastavenie činnosti a odobratie bodov) upozorňuje na potrebu uhradenia štartovného v lehote do 08.08.2017 (prostriedky musia byť pripísané na účte SOFZ) tieto FK v nasledovnej výške:
Smižany: 100.- €, Smolník: 100.- €, Sp. Tomášovce: 13.- €, V. Folkmár: 13.- €, Sp. Vlachy: 13.- €

U. č. 1-4-2017/2018: Prestupový spor: DK na základe podania klubu Slovan FO Markušovce ukladá klubu TJ Družstevník Odorín, aby v lehote do 08.08.2016 predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade sumy 150.- € z titulu transferu hráča Jozef Andráši (112 1868) pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov a i.). Súčasne DK vyzýva klub Slovan FO Markušovce, aby v lehote do 08.08.2016 do 16:00 hod. prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná suma uhradená, a tiež aby DK oznámil, ako formou prebehla dohoda medzi klubmi o výške odstupného, ak bola písomná, je potrebné ju predložiť DK // bez poplatku

U. č. 1-5-2017/2018: DK v súvislosti s aktuálnou zmenou Registračného a prestupového poriadku SFZ účinnou od 18.07.2017 kluby dôrazne upozorňuje, že zadávanie nesprávnych prestupových súm (tieto sú presne uvedené v RaPP) na miesto dohodnutých súm (napr. 0) založí u previnilcov disciplinárnu zodpovednosť za disciplinárne previnenie podľa čl. 64 ods. 1 písm. a), písm. e) DP - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ

U. č. 1-6-2017/2018: Prestupový spor: DK na základe podania klubu OŠK Slovinky ukladá klubu TJ Lokomotíva Margecany, aby v lehote do 07.08.2016 vrátili klubu OŠK Slovinky registračné preukazy hráčov, ktorí boli v TJ Lokomotíva Margecany na hosťovanie pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov a i.); DK vyzýva klub OŠK Slovinky, aby v lehote do 08.08.2016 do 16:00 hod. prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či boli preukazy vrátené // bez poplatku

U. č. 1-7-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Obecné lesy Smolník: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nesplnenie podmienky pre družstvo VI. L dospelých mať v súť. roč. jedno mládežnícke družstvo v súťažiach SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m3) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m3 // 350.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 1-8-2017/2018: z podnetu ŠTK: DK vyzýva klub OKŠ Spišský Hrušov o uvedenie dôvodu odhlásenia mužstva dospelých zo VII. L dospelých po Aktíve SOFZ do 08.08.2017 do 16.00 hod. prostredníctvom ISSF systému // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 6.8.2017
VI. liga, 1. Kolo (6.8.2017) o 16,30 hod.
Smolník - Letanovce o 10,30 ( v Helcmanovciach) Kotrády, Suržin, Rusin, Tkáčik
Chrasť n/H - Mníšek n/H o 10,30 Zvalený, Regec, Petruška J., Tornay
Odorín - Spartak Bystrany Cehuľa, Kačír, Hrúz, Podoben
Teplička - Jamník Pekár, Suržin, Rusin,
Sp. Nová Ves „B" - Jaklovce Furman, Klein, Kováč, Pavlík
Margecany - Gelnica Legát, Pecha, Šándor,
SŠM Bystrany - Smižany Martinko, Kožárová, Rusnák, Kunzo F.

VII. liga, 1. Kolo (6.8.2017) o 16,30 hod.
Markušovce - Gelnica o 10,30 Žiga Marek, Rusnák, Žiga Tomáš, Kunzo Vl.
Slovinky - Kojšov Sucheňák, Šofranko, Žiga Maroš
Hnilčík - Rudňany „B" Petruška J., Regec, Lengvarský

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí

Smolník - Letanovce o 10,30 ( v Helcmanovciach) Sucheňák, Martinko, Suržin, Tkáčik
Chrasť n/H - Mníšek n/H o 10,30 Furman za Zvaleného
Odorín - Spartak Bystrany Cehuľa, Hrúz, Podoben
Teplička - Jamník Pekár, Suržin
Sp. Nová Ves „B" - Jaklovce Slebodník, Klein, Pavlík
Margecany - Gelnica Kotrády, Šándor
SŠM Bystrany - Smižany Martinko, Rusnák, Kunzo F.
Markušovce - Gelnica o 10,30 Žiga Marek, Žiga Maroš, Žiga Tomáš, Kunzo Vl.
Slovinky - Kojšov Šofranko
Hnilčík - Rudňany „B" Petruška J., Regec 

Ospravedlnenia
5.8.- Kožár, Novotný, Beer do konca jesennej časti, Čuj do prihlásenia
6.8.- Kožár, Novotný
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR oznamuje R SOFZ, že letné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 4.8.2017 (piatok) o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi.

HK SOFZ 

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018, pre kluby SOFZ po odpočítaní zostatkov zo súťažného ročníka 2016/2017 :
Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 22.8.2017

1 Bystrany Sp. 733.-                          18 Markušovce 370 .-
2 Bystrany SŠM 914.-                         19 Mníšek n/Hn 907 .-
3 Chrasť n/H 805.-                              20 Nálepkovo 317 .-
4 Gelnica A 712.-                                21 Odorín 835 .-
5 Gelnica B 440.-                                22 Olcnava 227 .-
6 Helcmanovce 164.-                          23 Prakovce 324 .-
7 Hnilčík 456.-                                    24 Rudňany B 970 .-
8 Hrabušice 234.-                               25 Slovinky 603 .-
9 Iliašovce 589.-                                 26 SNV B 910 .-
10 Jaklovce 879.-                                27 Smolník 487 .-
11 Jamník 932.-                                  28 Sp. Hrušov 38 .-
12 Kluknava 283.-                               29 Sp. Tomášovce 1 .-
13 Kojšov 534.-                                  30 Sp. Vlachy 127 .-
14 Krompachy 165.-                            31 Smižany 612 .-
15 Letanovce 766.-                              32 Švedlár 322 .-
16 Margecany 1 064.-                          33 Teplička 816 .-
17 Maria Huta 331.-                             34 V. Folkmar 167 .-

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300402