Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 1, 3.7.2017

Úradná správa SOFZ č. 1

Sekretariát SOFZ

Rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy 

Začína sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub a za hráčov pre novú sezónu, kompletný návod je tu: http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky 

Mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu. 

HK SOFZ

Štartovné klubov SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018
Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Štartovné v zmysle Rozpisu futbalových súťaží čl. 6, písm. c na súťažný ročník 2017/2018 :
6.liga .................................. 100.- Euro
7.liga .................................. 70.- Euro
Mládež samostatne, ak nieje v súťažiach SOFZ družstvo dospelých / U19, U15 / ..... 13.- Eur

          FK SOFZ

 1. Bystrany Sp. 100 
 2. SŠM Bystrany 100 
 3. Chrasť n/H 70 
 4. Gelnica 100 
 5. Harichovce - 37 - neuhrádzať 
 6. Helcmanovce 100 
 7. Hnilčík 70 
 8. Hrabušice 13 
 9. Iliašovce 70 
 10. Jaklovce 35 
 11. Jamník 50 
 12. Kluknava - 22 - neuhrádzať 
 13. Letanovce 100 
 14. Margecany 100 
 15. Mária Huta - 22 - neuhrádzať 
 16. Markušovce 70 
 17. Mníšek n/Hn 100 
 18. Nálepkovo - 2 - neuhrádzať 
 19. Odorín 65 
 20. Olcnava - 2 - neuhrádzať 
 21. SNV B 100 
 22. Prakovce 13 
 23. Rudňany B 70 
 24. Slovinky 70 
 25. Smižany 100 
 26. Smolník 100 
 27. Spišské Vlachy 13 
 28. Spišský Hrušov 13 
 29. Spišské Tomášovce 70 
 30. Švedlár 13 
 31. Teplička 100 
 32. V. Folkmar 13 
 33. TJ FK Kojšov 70 
Na základe rozhodnutia DK SOFZ / disciplinárne tresty - nenastúpenie družstiev k stretnutiu, resp. pokles hráčov ... / zohľadnila HK SOFZ v celkovej úhrade na štartovnom v zmysle uznesenia DK SOFZ v príslušnej ÚS.

ŠTK SOFZ

1. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 07.07.2017 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2017/2018.

2. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018:

VI. L - jesenná časť - 06.08.2017a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 05.11.2017,15. kolo - 01.04.2018
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 06.08.2017, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 08.04.2018
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 19.08.2017( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 04.11.2017,15. kolo - 31.03.2018
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 26.08.2017(hrací deň - sobota).
jarná časť - 08.04.2018

3. ŠTK vyzýva predsedov odborných komisií SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2017/2018.

HK SOFZ HK SOFZ - nedoplatky -/preplatky + (COR R a DZ SOFZ), po skončení súťažného ročníka 2016/2017

1 Bystrany Sp. + 44                       17 Mníšek n/Hn - 71
2 Bystrany SŠM - 141                     18 Nálepkovo - 60
3 Chrasť n/H + 74                          19 Odorín + 70
4 Gelnica + 157                              20 Olcnava + 43 
5 Harichovce + 131                         21 SNV B - 35
6 Helcmanovce + 60                        22 Rudňany B - 106 
7 Hnilčík + 72                                 23 Smolník + 125 
8 Hrabušice + 102                           24 Slovinky + 251 
9 Iliašovce - 149                             25 Sp. Hrušov + 87 
10 Jaklovce + 2                              26 Sp. Tomášovce + 160
11 Jamník - 83                                27 Švedlár - 9
12 Kluknava + 30                            28 Prakovce - 44 
13 Letanovce + 205                         29 Teplička + 224 
14 Margecany - 70                           30 V. Folkmar + 90
15 Mária Huta + 8                            31 V. Folkmar B - 6 
16 Markušovce + 231                       32 Sp. Vlachy + 11

Zahrnuté poplatky: M. Huta +26, Jamník +50, Jaklovce +35

Neuhradené štartovné klubov SOFZ - súťažný ročník 2017/2018

Hrabušice - 13, Rudňany B - 70, Smižany - 100, Smolník - 100, Sp.Tomášovce - 13, Teplička - 100, V.Folkmar - 13, Sp.Vlachy- 13

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300367