Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 42, 20.6.2017

Úradná správa SOFZ č. 42

Sekretariát SOFZ 

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2017(sobota) o 9.30 hod. v priestoroch areálu FK Olcnava. 

HK SOFZ 

Štartovné klubov SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738

Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 30.6.2017
Štartovné v zmysle Rozpisu futbalových súťaží čl. 6, písm. c na súťažný ročník 2017/2018 :
6.liga .................................. 100.- Euro
7.liga .................................. 70.- Euro
Mládež samostatne, ak nieje v súťažiach SOFZ družstvo dospelých / U19, U15 / ..... 13.- Eura

ŠTK SOFZ č. 42 

1. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 16:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK.

Nominovaní hráči Výberu SOFZ:

SNV"B" - Michal Kalafut, Lukáš Vojtilla.
Odorín - Peter Melek,Marek Žiga.
Jamník - Adam Kusy.
Spartak Bystrany - Štefan Žiga, Tomáš Žiga.
Letanovce - Radovan Jochman, Dávid Barabás.
SŠM Bystrany - Jozef Suchý,Ján Suchý.
Margecany - Stanislav Bandžuch.
Mníšek n/H - Matej Žiga.
Chrasť n/H - Patrik Augustin,Peter Filip.
Teplička - Miloš Kozela

2. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže medzi družstvami ŠK Harichovce - TJ Baník v Mníšku n/H sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 11:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava.

3. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže medzi družstvami OKŠ Sp. Hrušov - TJ Slovan Nálepkovo sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 13:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava. 

4. ŠTK pozýva na deň 24.06.2017 o 15:30 hod. víťazov jednotlivých kategórii SOFZ: futbalový štadión FK Olcnava : VI.L - Olcnava, VII. L - Smolník, U19 - A - Sp. Hrušov, U19 - B - Nálepkovo,U15 - A - Harichovce, U15 - B - Mníšek n/H za účelom odovzdávania pohárov a diplomov.

5. ŠTK pozýva na deň 24.06.2017 o 15:30 hod. najlepších strelcov jednotlivých kategórii SOFZ: futbalový štadión FK Olcnava: VI.L - Dávid Barabas ( Letanovce ), VII.L - Erik Marhevka (Iliašovce ), U19 - A - Kristián Melega ( Olcnava ), U19 -B - Patrik Gonda ( Nálepkovo ), U15 - A - Lukáš Sedlák (Sp. Hrušov ), U15 - B - Daniel Horváth ( Mníšek n/H ) za účelom odovzdania cien .

6. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 07.07.2017 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2017/2018.

7. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez ISSF systém - pre každé družstvo samostatne (VI. L, VII. L, U19A, U19B, U15A, U15B) . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 30.06.2017. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2016/2017, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2017/2018 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

8. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018:

VI. L - jesenná časť - 06.08.2017a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 05.11.2017,15. kolo - 01.04.2018
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 06.08.2017, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 08.04.2018
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 19.08.2017( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 04.11.2017,15. kolo - 31.03.2018
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 26.08.2017(hrací deň - sobota).
jarná časť - 08.04.2018

9. ŠTK vyzýva
predsedov odborných komisií SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2017/2018.

10.ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 17.06. - 18.06.2017.

DK SOFZ

U. č. 29-224-2016/2017: Peter Repaský (128 8145, OTJ Jamník; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 18.06.2017 // 5.- € - prenos DS do súť. roč. 2017/2018

U. č. 29-225-2016/2017: Martin Zahornadský (128 5319, ŠK Breznovica Letanovce; U19A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (pokus o udretie súpera do tváre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP s použitím čl. 34 ods. 6 DP od 18.06.2017 // 5.- € - prenos DS do súť. roč. 2017/2018

U. č. 29-226-2016/2017: Lukáš Jakuba (119 0620, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 19.06.2017 // 10.- € - prenos DS do súť. roč. 2017/2018

U. č. 29-227-2016/2017: Mikuláš Sewczuk (113 5310, MFK Gelnica; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 19.06.2017 // 10.- € - prenos DS do súť. roč. 2017/2018

U. č. 29-228-2016/2017: Kristián Makula (136 0336, ŠK Harichovce; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 18.06.2017 // 5.- € - prenos DS do súť. roč. 2017/2018

U. č. 29-229-2016/2017: Adrián Pižem (128 5363, Slovan FO Markušovce; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 18.06.2017 // 5.- € - prenos DS do súť. roč. 2017/2018

U. č. 29-230-2016/2017: Henrich Bednár (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutie 21. kola VII. L medzi TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce a TJ Baník Hnilčík bez riadneho ospravedlnenia) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 3 týždňov podľa čl. 62 DP od 20.06.2017 // bez poplatku - prenos DS do súť. roč. 2017/2018

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266349