Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 41, 13.6.2017

Úradná správa SOFZ č. 41

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2017(sobota) o 9.30 hod.  v priestoroch areálu FK Olcnava. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ č. 41

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19 - A- 22. kolo: Odorín - Hrabušice dňa 17.06.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Odorín - 5€ poplatok).
- U15 - B - 18. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 17.06.2017 o 14:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Švedlár - 5€ poplatok).
- U15 - B - 18. kolo: Helcmanovce - V. Folkmar dňa 17.06.2017 o 14:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Helcmanovce - 5€ poplatok).

2. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov: Timotej Majcher RP 1285338,Matej Gurčík RP 1285078,Marián Zelenický RP 1316769 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 21. kola - U19 - A : Rudňany - Odorín.

3. Výsledky turnaja o pohár p. E. Kessela ,konaného dňa 10.06.2017 na futb. štadióne v Sp. Novej Vsi:

1. Harichovce - Nálepkovo - 1:0
2. Mníšek n/H - Hrabušice - 1:1(PK - 2:1)
o 3. miesto: Nálepkovo - Hrabušice - 1:0
o 1. miesto: Harichovce - Mníšek n/H - 2:0

4. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 16:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK.

Nominovaní hráči Výberu SOFZ:

SNV"B" - Michal Kalafut, Lukáš Vojtilla.
Odorín - Peter Melek,Marek Žiga.
Jamník - Adam Kusy,Miroslav Grzyb.
Spartak Bystrany - Štefan Žiga,Tomáš Žiga.
Letanovce - Radovan Jochman, Dávid Barabás.
SŠM Bystrany - Jozef Suchý,Ján Suchý.
Jaklovce - Dominik Humeňanský.
Margecany - Stanislav Bandžuch.
Mníšek n/H - Matej Žiga,Martin Vartovník.
Markušovce - Stanislav Šteiner.
Chrasť n/H - Patrik Augustin,Peter Filip.
Teplička - Oliver Dulák,Michal Tekáč.

ŠTK vyzýva uvedené FK, aby v termíne do 20.06.2017 potvrdili podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK účasť nominovaných hráčov.

5. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže medzi družstvami ŠK Harichovce - TJ Baník v Mníšku n/H sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 11:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava. ŠTK vyzýva zúčastnené družstva o nahlásenie farby výstroja hráčov na predmetné stretnutie podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 20.06.2017.

6. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže medzi družstvami OKŠ Sp. Hrušov - TJ Slovan Nálepkovo sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 13:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava. ŠTK vyzýva zúčastnené družstvá o nahlásenie farby výstroja hráčov na predmetné stretnutie podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 20.06.2017. 

7. ŠTK pozýva na deň 24.06.2017 o 15:30 hod. víťazov jednotlivých kategórii na futbalovom štadióne FK Olcnava : VI.L - Olcnava, VII. L - Smolník, U19 - A - Sp. Hrušov, U19 - B - Nálepkovo,U15 - A - Harichovce, U15 - B - Mníšek n/H za účelom odovzdávania pohárov a diplomov.

8. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 07.07.2017 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2017/2018.

9. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez ISSF systém . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 30.06.2017. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2016/2017, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2017/2018 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

10. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018:

VI. L - jesenná časť - 06.08.2017a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa

jarná časť - 14. kolo - 05.11.2017,15. kolo - 01.04.2018
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 06.08.2017, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 08.04.2018
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 19.08.2017( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 04.11.2017,15. kolo - 31.03.2018
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 26.08.2017(hrací deň - sobota).
jarná časť - 08.04.2018

11. ŠTK vyzýva predsedov odborných komisií SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2017/2018.

12. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

13.ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 10.06. - 11.06.2017.

DK SOFZ

U. č. 28-218-2016/2017: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 12.06.2017 // 10.- €

U. č. 28-219-2016/2017: Vladimír Merčák (123 7203, OŠK Slovinky; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 12.06.2017 // 10.- €

U. č. 28-220-2016/2017: Mário Horváth (135 9335, OŠK Rudňany; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.06.2017 // 5.- €

U. č. 28-221-2016/2017: Miroslav Baran (130 0861, AŠK Maria Huta Gelnica; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.06.2017 // 5.- €

U. č. 28-222-2016/2017: Daniel Ciesar (131 9801, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 13.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 28-223-2016/2017: DK na základe U. č. 27-217-2016/2017 a posúdenia podaní delegovaných osôb ako aj zaslaného stanoviska TJ Lokomotíva Margecany, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne v senáte rozhodla takto: Podľa čl. 71 ods. 5 písm. b) DP vzala na vedomie oznámenie R stretnutia bez prijatia ďalších opatrení, pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 17.- 18.6.2017

VI. liga, 26. kolo (18.6.2017) o 10,30 hod.
Spartak Bystrany - SŠM Bystrany Furman, Klokočka, Kačír, V. Kunzo
Margecany - Chrasť n/H Bdžoch, Kotrády, Novotný, Pavlík
Jamník - Letanovce Petruška J., Hrúz, Klein, Podoben
Jaklovce - Gelnica Rusnák, Kožárová, Pecha, F. Kunzo
Olcnava - Markušovce Sucheňák, Baldovský, Legát, Tornay
Sp. Nová Ves „B" - Mníšek n/H Cehuľa, Šofranko, Žiga Maroš
Odorín - Teplička Slebodník, Regec, Suržin,Tkáčik

VII. liga, 21. kolo (18.6.2017) o 17,00 hod. 

Smolník - V. Folkmar „B" o 10,30 Pekár, Suržin, Rusin
Slovinky - Iliašovce Legát, Žiga Marek, Šándor, Pavlík
Sp. Tomášovce - Hnilčík Hron, Novotný, Bednár, Podoben

U19-A, 22. kolo (17.6.2017) o 17,00 hod.

Odorín - Hrabušice o 10,30 Pavlovský ml.
Jamník - Letanovce Hron, Kačir
Teplička - Olcnava Bdžoch
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Klokočka, Bednár
Chrasť n/H - Rudňany Žiga Marek, Šándor

U19-B, 21. kolo (17.6.2017) o 17,00 hod. 

Kluknava - Margecany o 14,00 Pecha, Žiga Maroš
Helcmanovce - Jaklovce Kotrády
Nálepkovo - Maria Huta Sucheňák, Hrúz

U15-A, 26. kolo (17.6.2017) o 14,45 hod.

Letanovce - Slovinky o 10,30 Baldovský
Olcnava - Markušovce o 10,30 Pecha, Žiga Maroš
Harichovce - Hrabušice Hron, Kačír
Sp. Nová Ves „B" - Sp. Vlachy 18.6. 10,30 Hron
Jamník - Sp. Hrušov 18.6. o 13,00 Klein, Petruška J.
Odorín - Teplička 18.6. o 13,00 Regec, Suržin

U15-B, 18. kolo (17.6.2017) o 14,45 hod.
Helcmanovce - V. Folkmar Kotrády
Švedlár - Nálepkovo Sucheňák, Hrúz
Margecany - Prakovce Kunzová
Mníšek n/H - Maria Huta o 15,00 Suržin, Rusin
Kluknava - Gelnica 18.6. o 10,30 Šándor

Kvalifikačné stretnutia:

U15, 24.6.2017 o 11,00 hod.

Harichovce - Mníšek n/H Pavlovský ml., Zvalený, Kožárová

U19, 24.6.2017 o 13,00 hod.

Sp. Hrušov - Nálepkovo Zvalený, Greš, Pavlovský ml.

Olcnava - Výber SOFZ 24.6. o 16,00 Jasečko, Klokočka, Greš

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Odorín - Teplička Greš za Suržina
Slovinky - Iliašovce Legát, Kačír, Kožárová, Pavlík 
Olcnava - Markušovce Kunzová za Legáta  
Dorast
Chrasť n/H - Rudňany Kačír
Jamník - Letanovce Hron
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Greš za Bednára  
Žiaci
Odorín - Teplička 18.6. o 13,00 Regec 
Kluknava - Gelnica 18.6. o 10,30 Legát za Šándora

Ospravedlnenie

17.6.- Kožarová, Beer, Faltin, Žiga T., Pacák, Lengvarský, Šofranko, Petruška J., Klein, Žiga Marek
18.6.-Beer, Faltin, Furman po 12:00, Žiga T., Pacák, Lengvarský, Žiga Marek
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624947