Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 40, 7.6.2017

Úradná správa SOFZ č. 40

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2017(sobota) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ č. 40

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- VI. liga - 25. kolo: Spartak Bystrany - Teplička dňa 11.06.2017 o 10:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím a vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- VII. liga - 21. kolo: Smolník - V. Folkmar „B" dňa 18.06. 2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U19 - B - 21. kolo: Kluknava - Margecany dňa 17.06.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - A - 25. kolo: Rudňany - Jamník dňa 10.06.2017 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - A - 25. kolo: Hrabušice - Odorín dňa 11.06. 2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - B - 17. kolo: Nálepkovo - Mníšek n/H dňa 14.06.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
- U15 - B - 18. kolo: Kluknava - Gelnica dňa 18.06.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- U19 - A - 20. kolo: Chrasť n/H - Olcnava podľa SP čl. 82-1/g(pokles hráčov družstva hostí pod 7), výsledok stretnutia dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. Do pozornosti DK.
- U15 - A - 24. kolo: Harichovce - Slovinky podľa SP čl. 82-1/b(nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U15 - A - 24. kolo: Jamník - Sp. Vlachy podľa SP čl. 82- 1/b(nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Erik Stanislav RP 1192090 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 19. kola - VII. ligy : Rudňany „B" - Hnilčík.

4. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2016/2017 sa dňa 10.06.2017 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 23. kole - ŠK Harichovce a TJ Štart Hrabušice(lepšie vzájomné stretnutie s OTJ Jamník - 3:0 a 1:3) a z U15 - B po 15. kole - TJ Baník v Mníšku n/Hnilcom a TJ Slovan Nálepkovo. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj odohrá na HP s umelým trávnatým povrchom .Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod.

Rozlosovanie turnaja:
1. Harichovce - Nálepkovo- 9:00 - 9:55
2. Mníšek n/H - Hrabušice - 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné RP.

5. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 16:00 hod. na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK.

6. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 11:00 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy.

7. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 13:00 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy.

8. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 07.07.2017 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2017/2018.

9. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez ISSF systém . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 30.06.2017. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2016/2017, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2017/2018 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

10. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

11.ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 03.06. - 04.06.2017.

DK SOFZ

U. č. 27-208-2016/2017: Erik Figmik (128 9471, OTJ Jamník; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.06.2017 // 5.- €

U. č. 27-209-2016/2017: Kristián Melega (129 0910, FK Olcnava; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.06.2017 // 5.- €

U. č. 27-210-2016/2017: Štefan Polaček (121 4740, OFK Jaklovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 05.06.2017 // 10.- €

U. č. 27-211-2016/2017: René Žiga (136 2529, TJ Spartak Bystrany; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.06.2017 // 5.- €

U. č. 27-212-2016/2017: Patrik Gonda (128 9386, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.06.2017 // 5.- €

U. č. 27-213-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub FK Olcnava - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 20. kola U19A medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a FK Olcnava - pokles hráčov pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 60.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 60.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)- na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácich)

U. č. 27-214-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 24. kola U15-A medzi ŠK Harichovce a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 100.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácich)

U. č. 27-215-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub MŠK Tatran Spišské Vlachy - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 24. kola U15-A medzi OTJ Jamník a MŠK Tatran Spišské Vlachy) - DS: pokuta vo výške 100.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácichí)

U. č. 27-216-2016/2017: klub OŠK Teplička - HNS priaznivcov (HNS domáceho diváka voči R v súťažnom stretnutí 24. kola U15-A medzi OŠK Teplička a TJ Štart Hrabušice) - najmä na základe zápisu o stretnutí, podania R v ISSF systému, stanoviska OŠK Teplička po objasnení všetkých významných okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DO v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pokarhanie podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP, čl. 11 ods. 1 DP, pričom DK klubu OŠK Teplička dôrazne vytýka spáchané disciplinárne previnenie a upozorňuje, že v prípade opakovania sa bude klubu uložená pokuta, príp. iné disciplinárne sankcie // 5.- €

U. č. 27-217-2016/2017: Martin Šuba (129 0920, TJ Nový život Kluknava; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 07.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 27-217-2016/2017: DK na základe podania R v ISSF systéme žiada klub TJ Lokomotíva Margecany o zaslanie písomného stanoviska k údajnému HNS domáceho usporiadateľa č. 6 voči výprave hostí (TJ Spartak Bystrany) po príchode do areálu pred stretnutím 24. kola VI. L medzi TJ Lokomotíva Margecany a TJ Spartak Bystrany // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 10.- 11.6.2017
VI. liga, 25. kolo (11.6.2017) o 17,00 hod.

Spartak Bystrany - Teplička o 10,30 Pekár, Suržin, Rusin, Pavlík
Mníšek n/H - Odorín Legát, Pecha, Šándor, F. Kunzo
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" Martinko, Hron, Regec, Podoben
Gelnica - Olcnava Slebodník, Klein, Petruška J.
Letanovce - Jaklovce Cehuľa, Suržin, Rusin
Chrasť n/H - Jamník Rusnák, Kožárová, Žiga Maroš
SŠM Bystrany - Margecany Novotný, Bdžoch, Pacák, Pavlík

VII. liga, 20. kolo (11.6.2017) o 10,30 hod.
V. Folkmar „B" - Sp. Tomášovce Šofranko, Žiga Marek, Rusnák
Hnilčík - Slovinky Faltin, Cehuľa, Bednár, Podoben
Rudňany „B" - Iliašovce Pacák, Petruška J., Sucheňák

U19-A, 21. kolo (10.6.2017) o 17,00 hod.
Rudňany - Odorín o 10,30 Hron, Kováč
Olcnava - Bystrany o 10,30 Sucheňák, Lengvarský
Hrabušice - Sp. Hrušov Petruška J., Hrúz
Spartak Bystrany - Chrasť n/H Bdžoch, Suržin
Letanovce - Teplička Sucheňák, Lengvarský

U19-B, 20. kolo (10.6.2017) o 17,00 hod.
Maria Huta - Gelnica o 10,30 Žiga T., Šándor
Margecany - Nálepkovo Pecha
Jaklovce - Kluknava Žiga Marek, Žiga Maroš

U15-A, 25. kolo (10.6.2017) o 14,45 hod.
Rudňany - Jamník o 13,00 Hron, Kováč
Sp. Hrušov - Letanovce Suržin, Bdžoch
Hrabušice - Odorín 11.6. o 10,30 Furman
Markušovce - Harichovce 11.6. o 13,45 Regec
Slovinky - Olcnava 11.6. Žiga T.
Teplička - Sp. Nová Ves „B" 11.6. Hron

U15-B, 17. kolo (10.6.2017) o 14,45 hod.
V. Folkmar - Kluknava o 10,30 Kotrády
Maria Huta - Margecany o 14,00 Šándor, Žiga T.
Prakovce - Helcmanovce Žiga Marek, Pecha, Žiga Maroš
Gelnica - Švedlár 11.6. o 10,30 Kotrády
Nálepkovo - Mníšek n/H 14.6. o 17,00 Pacák, Hron

Turnaj o pohár E. Kessela 10.6.2017
Greš, Klokočka, Baldovský, Pavlovský ml. (zraz o 8:00 na štadióne FK Sp. Nová Ves)

Zmeny v obsadení R a DZ 
Dospelí
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" Kunzo L. za Martinka
Mníšek n/H - Odorín Tkáčik ako DZ 
Rudňany „B" - Iliašovce Tkáčik ako DZ 
V. Folkmar „B" - Sp. Tomášovce Kožárová za Žigu M., Kunzo F. ako DZ 
Dorast
Rudňany - Odorín o 10,30 Hron
Spartak Bystrany - Chrasť n/H Baldovský
Maria Huta - Gelnica o 10,30 Žiga T., Šándor
Margecany - Nálepkovo Šándor
Jaklovce - Kluknava Žiga T.
Žiaci
Rudňany - Jamník o 13,00 Hron
Sp. Hrušov - Letanovce Greš, Kováč
Prakovce - Helcmanovce Suržin  

Ospravedlnenia
10.6. - Kožárová, Pacák, Šofranko, Čuj, Kačir, Klein, Beer, Pecha, Žiga Marek
11.6. - Čuj, Kačir, Beer, Šofranko po 12:00, Klein do 15:00, Martinko, Žiga Marek
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu FK V. Folkmar vykonala pohovor s R Suržin, bez prijatia ďalších opatrení. 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628047